Nádasdaróc rövid története
 
 
 
A Xl. sz. közepe táján BÉLA király apátságot alapított bencés szerzetesek számára. Az apátság ellátására Szent László a kalotaszegi királyi birtokból a monostornak ajándékozta puszta- föld- és erdőterületként a Nádas-patak mentét is. Ilyenként az apátságnak 1296-ban 40 faluja volt, ezek közül Kalotaszegen Egeres, Jegenye, Kapus, Bács stb. ill. részbirtoka volt Bogártelkén és Darócon  is.
 
A Xll. sz. közepén a tenger áradása elől menekülő flandriai németek hazát kereső követei megjelentek a magyar királynál is, aki beengedte őket Erdély akkori 5 várispánsága közül a kolozsi és tordai területekre, ahol az ispánok alakuló városaikba és azok környékére telepitették le az érkező földműves, iparos, kalmár népet. Így a mai Kolozsvár városát, Szászfenest, Lónát és Darócot teljességében flandriai németek(szász) telepesek alapították.
 
    
 
1299-13oo között  Darochpatak néven, 1427-ben possesio Daroch /Daróc birtok/, 1509-ben possesio episcopalis Darocz /Daróc püspöki birtok/, 1587- 1589 : Darolcz, 1609-ben Daroc ,1733: Darocz , 183o: Darotz ,1839: Daroltz , 1864: Darotz ,1873: Daróc és 1913 Nádasdarócz alakban fordul elő.
/v.ö.SZABÓ T. ATTILA: Kalotaszeg helynevei c. munkájával/
 
 
 
Bár a "durva, vastag posztó " jelentésű  daróc szavunk és a Daróc helynév külsőre azonos, meg kell különböztetnünk őket eredetükre és jelentésükre nézve is.
 
A daróc szófejtő szótárunk /A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára/ szerint ismeretlen eredetű, a Daróc helynév  köznévi előzménye viszont a szláv eredetű régi magyar foglalkozásnév, a daróc: olyan vadász, akinek vadbőrnyúzás, szíjhasítás és kürtnek való vadtulokszarv-levétel a feladata.
1261-1270: "de populis nostris, qui drawc uuolgo dicuntur"/ "a mi embereink közül, akiket közönségesen drauknak mondanak"/
 
A Daróc nevű településeken királyi szolgálatban álló vadászok, vadfogók, darócok laktak hegylábaknál és egykori nagy erdők szélén tanyázva.
 
A XX. század elején a Kárpát-medencében fennmaradt Daróc nevét megkülönböztető előtaggal látták el.
Ilyenekként léteznek:
 
BEREGDARÓC- Szabolc-Szatmár-Bereg megyében Vásárosnaménytól északkeletre található.
1332-1335: Dorch, Dorouch, Doroch, 19o4: Beregdarócz. Bereg-előtagja arra utal, hogy a község korábban Bereg megyéhez tartozott.
 
DARÓC- a Felvidék keleti részén, Héthárstól /Lipany/ nyugat-északnyugatra található.
1295: Dorauch. Szlovák neve a Sarisske Dravce, azaz Sárosdaróc /Sáros megyei Daróc/
 
DARÓC- a Kolozs megyei Bálványosváraljától mintegy 5 km-re keletre fekvő, hozzá tartozó kis település, házcsoport.
 
FÜLPÖSDARÓC- Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Fehérgyarmattól délnyugatra található.
1181-16.sz: Daroch, 1773: Fűlpös Darócz.
Fülpös előtagja a szomszéd község nevére utal.
 
HOMORÓDDARÓC- Székelyudvarhelytől dél-délkeletre található.
1224: terra Daraus, 1589: Darolch, 1762: Darócz, 1854: Darócz. Előtagja a Homoród folyóra utal, mely mellett fekszik.
 
KIRÁLYDARÓC - az Alföld keleti peremén, Nagykárolytól kelet-délkeletre található.
1319: Daroch, 138o: Darouch, 1387: Kyrally Darocz, 1913: Királydaróc. A 14. század végéig a település a királyi uradalomhoz tartozott, innen a Király-előtagja.
 
LÉNÁRDDARÓC- Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, Ózdtól délkeletre.
122o-155o: Drancy,1773: Lenard Darócz. A Lénárd-előtag egy Lénárd nevű egykori birtokossal kapcsolatos.
 
NAGYDARÓC- Felvidéken, Losonctól kelet-északkeletre található.
1246-1383: Draus, 135o: Daroch,1773: Nagy Darócz. A Nagy-előtag megkülönböztetésül a többi Daróctól.
 
NÁDASDARÓC- Kolozsvártól nyugat-északnyugatra  mintegy 25 km-re, Bánffyhunyadtól 25 km-re keletre, a Nádas jobb oldali mellékpataka, a Daróc völgyének torkolata közelében fekszik.
/lásd fentebb/
 
PANYIDARÓC- Felvidéken, Losonctól délre található.
1573: Panidarocz. Ez egy korábbi Panyit-Darócból keletkezett. A Panyit-előtag egy Panyit nevű birtokosra utal.
 
PUSZTADARÓC- az Alföld szélén, Szatmárnémetitől északnyugatra található.
1314: Drauci, 132o: Doroz, 1462: Darocz, 1499: Kysdarocz, 1628: Puszta-Darótz.
Puszta-előtagja elpusztásodásra, elnéptelenedésre utal.
 
SZEPESDARÓC- Felvidéken, Lőcsétől nyugatra található.
1363: Drauch, 1892: Szepes-Darócz. Megkülönböztető Szepes-előtagja a Szepességre utal.
 
TIBOLDDARÓC- Borsod-Abaúj-Zemplén megyében  Mezőkövesdtől észak-északkeletre található.
1332: Doroch,1773: Tibold-Darócz. Tibold-előtagja a nagy múltú Tibold családdal kapcsolatos /1447: "Stephani Tibold de daroc"/.
 
VÁRDARÓC- Délvidéken /Horvátország/ Eszéktől 16 km-re, északra található.
14.sz.: Drauch, 19o2: Várdarócz. A megkülönböztető Vár-előtag arra utal, hogy a falu egykor Baranyavár birtoka volt.
 
/v.ö: Asztalos Lajos, Kolozsvár-Erdélyi Gyopár c.folyóirat-2oo9/4.sz./