Tartalomjegyzék
Visszatekintés 2000-2008.
Következő oldal
Minden oldal
2006. Augusztus . 20 .

Az I. és ll. VILÁGHÁBÚBAN  ELESETT HŐSÖK EMLÉKMŰVÉNEK LELEPLEZÉSE és KOSZORÚZÁSA

                                                                        "Mind hősök ők..."

 Az összeállított program tartalmából:
 
1. Ünnepi istentisztelet 13 órai kezdettel
Igét hírdet Nt. FERENCZ  LÁSZLÓ lkp-esperes, Körösfõ
2. SZÉKELYNÉ JUHÁSZ KLÁRA Nádasdaróc lelkipásztorának köszöntője
3. Ünnepi műsor az emlékműnél, VÉR ISTVÁN ny. tanító összeállításában, Egeres
-Vörösmarty Mihály: SZÓZAT--ének
-emlékmű leleplezése
-lélekharang-névsorolvasás
-koszorúzás
-PAP-VÁRY ELEMÉRNÉ: "Magyar Hiszekegy"--ének
-Petőfi Sándor: EGY GONDOLAT BÁNT ENGEMET c. vers Baróti Szilárd szavalatában
-"Kicsi vagyok én, majd megnövök én.." ének SZÉKELY GERŐ-PÉTER óvodás előadásában
-Petőfi Sándor: A HONVÉD c. vers részletének elõadása Gergely Botond és Baróti Zsolt szavalatában
-Arany János: A HONVÉD ÖZVEGYE c. vers elõadása Jakab Ferkő Ildikó egy. hallgató és Balázs Szabolcs előadásában
-RÁKÓCZI FERENC IMÁJA /284. ének/ lelkipásztor és Vér István tanító bácsi előadásában
-Vajda János : A HAZAFIAKHOZ c. vers előadása Székely Péter elemista diák előadásában
-"Kossuth Lajos azt üzente..."--ének
-Ady Endre: A FÖL, FÖLDOBOTT KŐ ! c. vers elõadása Jakab Pista Brigitta
kisiskolás szavalatában
4. Hozzászólások
-Kis Kalló István, R.M.D.Sz.-elnök, Inaktelke
-Balázs János, R.M.D.SZ.-tanácsos, kulturfelelõs
5. Avató beszéd Vér István nyugalmazott tanitó elõadásában
6. Himnusz
7. Szeretetvendégség a meghivott vendégek és a gyülekezet presbitériuma részére a kulturotthonban
ISTENTÕL MEGÁLDOTT ÜNNEPLÉST ÉS EGYÜTTLÉTET KÍVÁNUNK VALAMENNYIÜKNEK! / a szervezõk /
 
"Daróc Hőseire emlékezünk, mert valóvóban HŐSÖK ŐK !
"...MIND HŐSÖK ŐK!
MIND FÉRFIAK...
MIND HŰ és HAZAFI !"
     Azzal a sok száz és ezer és milliókkal, akiket-valahol, ki tudja hol-"...a közös sírnak adtak..."Az itthoniakkal tudottan vagy soha tudatva. Tíz Hős neve szerepel a ma új helyére állitott-avatott, örökké emlékeztető emlékművön. Illesse köszönet JAKAB FERKÕ JÁNOST és családját a 10-es szám alatt, amiért eddig helyet adtak udvarukon az emlékműnek. Illesse köszönet a daróci jelenlegi presbitériumot, akiknél felötlődött ennek az emlékműnek a közszemlére, méltó helyre helyezése. Daróc legszebb épülete: a frissen használatra bocsájtott IMÁDSÁG HÁZA elé. Hogy lássa mindenki, aki elmegy az utcán. És ha nem is emel kalapot, ha nem is hajt fejet minden alkalommal, gondolatban bár emlékezzen...az ÉN nagyapám, dédapám, ükapám, de mindenképpen : FALUM  HŐSEIRE emlékeztet, aki és akik legtöbbet tettek-adták:  a HAZÁÉRT haltak. Főleg a fiatalok, a ma itt szereplõ emlékezők ne feledjék el ezt az emlékeztető-emlékező napot. Jusson eszükbe: ezeknek a hősöknek talán sehol nem "domborulnak sirjaik", szeretett kis falujuktól messze, ki tudja hol?!"adták őket közös sírnak"
   De Isten után nekik is köszönhetjük életünket, ittlétünket, emlékezésünket...Úgy érzem, és hiszek abban, hogy sokat kell emlékeznünk, hogy helyesen tudjunk felejteni, de sokat kell felejtenünk, hogy eljussunk a helyes, a méltó emlékezéshez...
    Legyen áldott az emlék, a megemlékezés!"
 /Vér István ny. Tanító emlékmű-avató beszédéből/
                                         Máthé Pista
 
" Hadd fejezzük ki hálás köszönetünket Daróc Tiszteletes Asszonyának, a kurátor és presbiter uraknak, a kiváló ételeket főző asszonyoknak azért a meleg fogadtatásért és szeretetért, amiben érdemtelenül, de hálásan volt részünk az emlékmű új helyén való avatásakor. Külön köszönöm a magyarországi Máthék nevében a Nagyapánkra és az Édesapámra vonatkozó emlékezést!
Egészséget kívánva a rokonok nevében is:
MÁTHÉ PISTA, Budapest 
 
                                                   
Az esemény képei IDE KATTINTVA nézhetők meg
 
A bejegyzésekből...
"Megköszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem ezen a napon, ahol fejet hajthattunk az elesett hősök emléktáblája előtt"
/ Bíró Lajosné Morvay Zsuzsa  tanítónő, Bánffyhunyad/
 
"Nagy öröm volt számomra, amikor a meghívó levelet megkaptam, hogy részt vegyek a nádasdaróci emlékmű leleplezésén"
/ Kis Kalló István, Egeres-község RMDSz-elnök/
 
"Hálás vagyok az eredményes napzártáért, az ünnepi műsorért, a gyermekek kitartásáért, szép, egységes öltözetükért, kedves arcok, vendégek viszontlátásáért, a bátorító gondolatokért. Köszönöm, hogy a szívvel-lélekkel és tevőlegesen  is felvállalt segitségemmel részt vehettem egy ujabb szervezésben...köszönöm, hogy még hasznos eszköz lehetek e gyülekezetben."
/ Juhász Klára lelkipásztor /
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                   
 
 
2007. Aug. 20.
AZ I.és II.VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT HŐSÖKRE TEKINTŐ  -MÉLTÓ MEGŐRZÉSRE HIVATOTT -ÍROTT PAPÍROK RESTAURÁLT MÁSÁNAK ELHELYEZÉSE
                                               Emlékező gyülekezet
Az ünnepi műsor tartalmából:                                                    
 
1. Istentisztelet 11 órai kezdettel
Igét hirdet Nt. FERENCZ  LÁSZLÓ körösfõi lelkipásztor, egyházmegyei esperes úr
2. JUHÁSZ KLÁRA, Nádasdaróc lelkipásztorának köszöntõje
3. Ünnepi mûsor VÉR ISTVÁN nyugalmazott tanító összeállitásában
-ének: ZENGJEN HÁLAÉNEK.../350/ JUHÁSZ KLÁRA lkp. és VÉR ISTVÁN tanító elõadásában
- Reményik Sándor: AZ IGE... c. vers JAKAB FERKÕ ILDIKÓ filológus előadásában
-ének:VÁLLAT VETVE, KEZET FOGVA...VÉR ISTVÁN tanító elõadásában
-Reményik Sándor: EREDJ, HA TUDSZ...c.vers elõadása VÉR ISTVÁN tanító tolmácsolásában
-ének: AZ ÚR CSODÁSAN MÛKÖDIK.../458/
4.ÜNNEPI BESZÉD megtartása VÉR ISTVÁN ny. tanító előadásában
5. HOZZÁSZÓLÁSOK és AZ ÍROTT BIZONYITÉKOK ELHELYEZÉSE az UTÓKOR SZÁMÁRA
-felkérjük MÁTHÉ ISTVÁN urat, id. MÁTHÉ ISTVÁN /1882-1935/ egykori daróci kántor-tanitó unokáját a restaurált iratok elhelyezésére
-felkérjük BARÓTI JÁNOS gyülekezeti kurátor urat a mellékelt ünnepi műsorok és fényképek elhelyezésére
6.-KOSZORÚZÁS
-felkérjük az elhunyt hősök leszármazottait a koszorúk és virágcsokrok elhelyezésére
7. HIMNUSZ közös eléneklése
8. SZERETETVENDÉGSÉG meghívott vendégeink számára
MINDENKINEK BÉKÉS ÜNNEPLÉST és ÁLDOTT EGYÜTTLÉTET KIVÁNUNK !
/ Juhász Klára lelkipásztor és  Baróti János gondnok/
 Az utókor számára...
 
 
"...Egy évvel ezelõtt néhány daróci lelkes atyafi történelmi tettet vitt véghez éppen e helyen. Egy magánháztól ide, erre a méltó helyre került ez az emlékmű. Azóta láttam megállni-bár egy pillanatra- egyéneket vagy kisebb csoportokat, idegeneket az emlékmű elõtt.                                                                                             Felelevenedik ismét a MÚLT.
Kossuth-apánk hangsúlyozta egyik híres beszédében: "A MÚLT A JÖVENDŐNEK A TÜKÖRE. De minden JELEN is a MÚLTRA TÁMASZKODIK. Tudom, olvastam híres erdélyi fejedelmünk, Bethlen Gábor egyik mondatát: "SOHA NEM LEHET MINDIG MINDENT MEGTENNI, DE AMIT LEHET, AZT MEG KELL TENNI ! "
Én se, mi se tettünk meg mindent. Van még tennivalónk. Ezt próbáljuk itt és most valamennyire leróni...A múltat ismerni, tudni, becsülni kell. Enélkül nincs jövõ.A jelen minden pillanatban a múlt alapján áll. A jelen csak addig jelen, amíg kimondjuk.
     A tavaly ünnepélyesen elhelyezett emlékmű is múlt. Ma azzal egészül ki a cselekedetek folytatása, hogy a két kőlap közt megtalált iratot helyezzük el az utókor számára.
...Legyen szabad kiemelnem ez alkalommal két nevet, amely s Akik ezért a faluközösségért tettek, dolgoztak, szolgálták a múltban. Kedves Vendégünk, a jelenlevõ Máthé István, az unoka tiszteleg néhai MÁTHÉ ISTVÁN kántor-tanító emléke elõtt, aki kaligrafikus aláírásával mintegy hitelesitette az itt elhelyezett-megõrzött dokumentumot. Személy szerint keveset mondhatok, ezért kérem Jakab Pali János atyánkfiát, hogy emlékezzen pár szóban az egykori tanitóra. 70 évvel ezelõtti idõkre gondoljanak, akik az Õ tanítása nyomán nyerték fejlődő életüket.Tudomásom szerint Õ létesitett faiskolát és szõlõhegyet Darócon.
Megragadom a kivételes alkalmat, hogy kiragadjak még egy nevet az aláirók közül, akik hitelesitették ezt a dokumentumot. Sokan tudják, sokan ismerték, sokan ismertük id.CZIRA BÁLINT lelkipásztort.
     Jelen van ma körünkben két egyenes ágú leszármazottja. Illemtudásból említem elõször Morvay Zsuzsát, akivel 15 évig koptattuk a bogártelki iskola és óvoda kapuját és szolgáltunk a tehetségünk szerint hol sikeresebben, hol kevésbé, dicséretekkel és intelmekkel...
Nt. Ferencz László lelkipásztor-esperes úr ugyancsak unokája az emlitett Czira Bálint elődnek, akinek tíz gyermeke közül két fia a nyomdokaiban járt, lelkész lett, az 5 leány pedig papné lett.. Mind közszolgálatban voltak. Czira György élete tört derékba-az ő neve olvasható itt az emlékmű tábláján, neve a Hősök sorában van . Kedves daróciak, MIND HŐSÖK ŐK, MIND HŰ és HAZAFI...egyformán kijár a tisztelet, a megbecsülés valamennyi Hõsnek. Igaz ügyért hozták a legnagyobb áldozatot: az életüket áldozták a hazáért.
     Ha az elmélkedésem elején a múltról, a múltunkról szóltam, befejezésként hadd emlékezzem Tamási Áron egyik novellájára: a Hegyi patak-ban írja :"...nekünk bé kell tölteni reménységgel a világot, amely a kezdet és a vég".
/Vér István ny. tanító beszédébõl /
 
Az emlékműnél elhelyezett kordokumentumok (az ún. "Hősi irat") eredeti szövege az alábbiakban olvasható:
 
„Ez az írás hagyja az utókorra emlékezetűl, hogy az 1914 augusztus 1-1919 között lezajlott világháborúban résztvettek Nádasdaróc községből:
 
Balázs Malmos István huszártizedes: - Balázs István pitti honvéd őrvezető: - Kovács Pista János honvéd – tizedes: - Jakab Gazsi János közlegény: - Balázs János köztüzér – Jakab Pista János közlegény: - Balázs Léta István közlegény: - Balázs Léta András honvéd: - Jakab Pali István vadász: - Albert István vadász – őrvezető: + - Balázs Bandi István közlegény: - Jakab Gyuri István honvéd: + - ifj. Jakab Jankó János honvéd – őrvezető: - Jakab Jankó István kicsi honvéd tűzér: - Kaló István közlegény: - Jakab Nagy Márton honvéd: - Incze László közlegény: Balázs Bandi János tábori csendőr, honvéd-tizedes: - Jakab Ferkő András vadász: - Jakab Istók Bandi István honvéd: - Balázs Léta Márton vadász: – Balázs Malmos Márton honvéd-tizedes: + - Balázs Malmos János honvéd: + - Jakab Kis Malmos János közlegény: - Máthé István fővadász: - Albert János Jánosé szakaszvezető: - Balázs Bandi István szakaszvezető: + - Jakab Ferkő Márton huszár: - Fazakas János honvéd: - id. Jakab Pista Márton tüzér és fia Márton közlegény. – 

Közülök hősi halált halt:
 Albert István vadász – őrvezető: - Balázs Malmos János honvéd: Balázs Bandi István szakaszvezető: és Jakab Gyuri István honvéd, mint azt az emlékoszlop megörökíti, valamint Balázs Malmos Márton tizedes.
 Az emlékoszlopot emeltette Nádasdaróc népe önkéntes adakozásból Czira Bálint református lelkész, Máthé István ref. kántortanító, Albert János Jánosé bíró és Albert János Mártoné kurátor idejében.
 
2
 Az emlékoszlopot készítették Szedlacsek János és Béla kőfaragó mesterek 3500 lej költséggel, melyhez hozzájárultak:
 Czira Bálint, Máthé István, Albert János Jánosé, Albert János ……….é, Fazakas János, Balázs István Pitti, Balázs Malmos István, Albert Márton, Albert István, Varga Ferenc, Kovács Pista János, Jakab Pista Márton, Jakab Ferkő Márton, Balázs János tüzér, Balázs Léta István Gáspár, Balázs Léta István, Balázs Léta András, Balázs Bandi András, Jankó István közi, Jakab Kispali István, jakab Pali István kocsmáros, Albert János Ferencé, Jakab Kismalmos János, Balázs Bandi János, Balázs Léta Márton, Balázs Léta János, özv. Gyuri Istvánné, Jakab Istók – Bandi István, id. Jakab Jankó János, ifj. Jakab Jankó János, Jakab Jankó István kicsi, Jakab Ferkő András, Kaló István, Jakab Nagy Márton, Balázs B. János, Malinás Ágoston, Berki János Jakab Pista János, Jakab Ferkő István, özv. Balázs Jánosné, Balázs B. István, Jakab Gazsi János, Balázs Bandi János, özv. Albert Istvánné – nádasdaróci – és Kovács Ferenc, Kovács András, Vancza János, Ernest Kis, Vígh László és Kovács István kovácsmester bogártelki lakósok.
 A n-daróci elemi iskola növendékei közül adakoztak:
 Kovács Péter Kisó, Albert Aranka, Varga Kati, Varga István, Baróti János, Czira György, Czira Margit, Czira Sándor, Bandi Pista, Pista János, Bandi Kati és Bandi Erzsi. –Máthé Éva VII. gimn. o. tanuló
  .   –
Felavattatott a hősök örök emlékezetére az Úrnak 1935-iki esztendejében április hónap 22.-én húsvét másodnapján a következő programmal:

1 …….. nemzeti himnusz, énekelték a n-daróci re…..  bogártelki áll. el. iskola növendékei.
2 „Hármat, Uram, elvetted mind a hármat”, Cosbuc György verse,
románul szavalta Máthé Éva.
1 Felavató beszédet mondott Czira Bálint.
 
 
4 „Áldások istene” énekelték a n-daróci ref.el. isk. növendékei.
5 „Hármat Uram,…” Cosbuc György verse, magyarul szavalta Czira Anna egy. hallgató.
6 Az oszlop történetét felolvasta Máthé István.
7 „Miatyánk a hősök temetőjében” Zsögön Z….  ……ja Czira Kalári.
8 „Bátran előre” énekelte a daróci elemi iskola
9 Az oszlop átadása a községi hatóságnak.
10 Az oszlop átvétele a községi bíró, Albert János által.
11 „Éljen a haza” énekelte a daróci elemi iskola.

Az emlékoszlop felállítására a közigazgatási hatóság bizottságot szervezett, melynek tagjai: Czira Bálint, Máthé István, Albert János, Jakab P. István, Balázs Malmos István, Albert J. Ferencé, Jakab P. János és Kis Ernő, kik megbízatásuknak eleget téve az emlékkövet örök emlékezetül felállíttatták.
 A munkálatok elvégzése, valamint a pénz összegyűjtése terén nagy buzgóságot fejtett ki Albert János a Jánosé, ezidő szerint a község bírája.

Áldott legyen emlékezetük!

Czira Bálint ref. lelkész         Máthé István ktanító                  Albert János gondnok

                                                Albert János községi bíró"
 
(A fenti szöveg az irat restaurálás utáni szövege. A restauráció az Országos Széchenyi Könyvtárban készült. Lejegyezte és rendelkezésünkre bocsátotta Máthé István budapesti lakos, az egykori kántortanító unokája. Köszönet érte!) 
 
Képes beszámoló ITT TALÁLHATÓ.
 
DECEMBER
Békés, csendes karácsonyi ünnepet tudunk magunk mögött.
Szeretetükben hordozták kis gyülekezetünket személyes barátaim is.
Ferenczy Miklós K-vár Pata utcai /Fehér -templom/ lelkipásztor szervezésében a gyülekezet sok karácsonyfa díszt és gömböt adományozott"angyaljárás" gyanánt, amit hálás köszönettel fogadtunk el.
Dobri András K-vár Kerekdomb lelkipásztora szervezésében a gyülekezet pénzadománnyal támogatta  a gyermekeink karácsonyi csomagját, amit nagyon sok köszönettel vettünk át.
Máthé Károly budapesti lakos egy Panasonoc digitális fényképezőgépet ajándékozott a gyülekezetnek, amit nagyon nagy örömmel  használatba is vettünk.
Hálás köszönetünk jeléül mindenhova juttattunk kis viszontajándékot. Minden figyelmességért és örömszerzésért  Isten áldja meg valamennyiük életét!
 
 
 
2008. Aug.18-19.
TIBOLDDARÓC és NÁDASDARÓC TALÁLKOZÓJA
 
A magyarországi Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez tartozó TIBOLDDARÓC Önkormányzata kezdeményezésére válaszolva kerülhetett sor a "daróckutató" csoporttal való találkozásra.
A tizenegy tagot számláló   Missziós Csoport uticélja tervszerűen előkészített volt, hiszen a Kárpát- medence szerte létezõ darócokból sok van. Így e nyárra az erdélyi Szatmár-megyében található Királydaróc és Pusztadaróc után jöttünk sorba, ahonnan továbbálva Bálványos- Daróc ill. a székelységben levõ Homoróddaróc került felfedezésre és megismerésre....
 
A programtervezet tartalmából:
1. A Tibolddaróc-i Csoport érkezése, fogadása a Gyülekezeti Házban.
- Juhász Klára lkp. köszöntõje
- Ismerkedés, a két település történetének rövid ismertetése /helyi szinten Vér István ny. tanító közvetitésében/
2. 14 órakor közös ebéd a kúltúrotthonban
3. 15 órakor a műemléktemplom és a cinterem nevezetességeinek megtekintése
4. 16 órakor "tiszta szoba" cifraságainak megörökítése Jakab Ferkő Annuskánál
5. 17:00-17:15---kávészünet
6. 17:20-18:20- hintózás két fogat bekötésével, Újvári Samu gazda segítségét igénybe véve
- fotózás , beszélgetés idős emberekkel
- esti állatfejésnél való részvétel
- séta
7. 19:30 vacsora - miccs-és szalonnasütés Soós Vera kertjében
8. 21:00 táncház a kúltúrotthonban
Meghívottak: Lázár Attila néptáncoktató és a türei együttes, Nádasdaróc lakosai, valamint a Czira-mellékágú Dobri testvérek, unokatestvérek, akik épp a 2001-es találkozó folytatásaként "nagycsaládi" együttlét alkalmából gyülekeztek össze egy hétre a szomszédos faluban levő Filemon-házba .
 
ISTENTŐL MEGÁLDOTT EGYÜTTLÉTET, SZÉP, EREDMÉNYES NAPOT KÍVÁNUNK MINDENKINEK!
/a Szervezők:Juhász Klára  lkp,Jakab Pityu gondnok és a  Presbitérium /
 
"Nagyon kellemes meglepetések sorozata ért már a nap folyamán. Szép, beszédes gesztus a kedves Vendégeink részérõl mindaz, ahogy viseltetnek irántunk. Jelképek ugyan, amiket szeretetük kíséretében átadtak--emléklap, oklevél, címerük, saját termõ boruk-de egyben mély üzenethordozók is.
Köszönöm a nádasdaróci faluközösség nevében, hogy megkerestek minket, hogy szeretetükben hordoznak s így egymásra találva, kérjük Istent arra, hogy erõsitse a " Baráti Jobb" szálait egy közös cél érdekében: megtartásunkért, a jövőnkért..."
/Juhász Klára lkp. kultúrotthonban elhangzott köszöntése/                                        
 
 
Ahogy a Csapattagok láttak minket:
"E csodálatos daróci faluban egy fohásszal most közös őseinkre emlékezünk, s az égiek áldását kérjük, hogy gyermekeinkben éljen tovább örökségünk. Ez munkánk s ez közös akaratunk."
/SZABÓ JÁNOS alpolgármester/        
                                                          
"A legkisebb Daróc mutatott legtöbbet és legszebbet! "
/ GÁL ISTVÁN főszervező /

"Nagyszerű élmények, csodálatos emberek!! "
/ BORBÉLY TAMÁS festőművész /
stb,stb,stb...                                           
 
                                               BIZONYÍTVÁNY

Ezen okmány szolgáljék bizonyságául ama elhatározásnak, miszerint a "DARÓCOK"  dógainak kiismerése erányában kifejtett segedelmes cselekedetei elismeréseként Nádasdaróc népe részére a " TIBOLDDARÓC NÉPÉNEK BARÁTI JOBBJA " cím adományoztatik.
Eme  cím az Úr 2oo8. éve Kisasszony havának 18. napján rendelteték s ezen naptól kiindulván örökkön-örökké viseltetik adományozott által.
 
Balla Erzsébet polgármester,Gál István szervező,Szabó János alpolgármester
                                                                                  
 
Egy hét távlatából számbavéve a történteket, így emlékeztem közös együttlétünkre:
"...jurtát ezidáig még nem láttam. De annál inkább érdekelt: miből s miként áll az össze.Kívülállóként figyelgettem és felépitése során sok jártasságot és következetességet láttam az ügyeskedőkben. A cél fele haladtak minden darab helyreillesztésével és végül formát öltött, mitöbb, rendeltetését is betöltötte, mikor pihenőre térhettek benne kedves Vendégeink.
     Mit jelentett számomra e kép?
F. é. Aug. 18-án Erdély Nádasmentéjében, a csupán 1o7 lelket számláló kis faluközösségben, Nádasdarócon adva volt a forma, a keret. A találkozást célzó nemes kezdeményezés a magyarországi Tibolddarócról jött. Mi örömmel vállaltuk a felzárkózást azon darócok sorába, akik Kárpát -medence szerte léteznek, sajátosságokat hordozva és mégis egy közös oknál fogva--egy közös gyökér hajtásaiként.
     Úgy vélem, Királydaróc után egy ujabb láncszem lettünk a majdani végleges forma összeálltában.
S mert a "BARÁTI JOBB"cím adományoztatott, szeretnénk ezt a Jobbot el nem engedni. Egymásra találva szükségszerű, hogy mindinkább erősitsük azt a köteléket, ami hosszú km-ek megtételét feltételezte, de lélektõl-lélekig is szólnia kell.
      Hiszem, hogy szeretetünkkel áthatott igyekezetünk, helyi, sajátos értékeink, hagyományaink, népviseletünk és táncunk bemutatásával alapverést tettünk. Ezek az itteni magyar ember szoros tartozékai, mik megtartó erőként hatnak s örökittetnek át nemzedékről nemzedékre.
Bízom abban, hogy ha múltunk letagadhatatlan "kis történelem", lesz jövőnk is kitartó akaratból és az Úr Isten gondviseléséből.
       Magam részéről hálával nyugtázom másfél napos együttlétünket ..." 
/Juhász Klára lkp., levél Tibolddarócnak  Aug. 25-én /
 
MEGJEGYZÉS : Vér István ny.tanító Erdélyi Gyopár c. folyóiratban megjelent cikkét a találkozóval  kapcsolatosan IDE KATTINTVA olvashatja el.
 A fentiekkel kapcsolatosan bőséges képanyagot talál ITT.
 
Szeptember
A hónapra jellemző festői szépséggel kápráztatott el.Továbbra is érkeztek külföldi turisták, akik a templom egyediségét látva hálálkodtak.
 
Október
22-én megszületett ifj. BALÁZS LÉTA JÁNOS és TIMEA elsőszülött gyermeke, ÁBEL. Isten éltesse az újszülöttet!
 
31-én a reformáció ünnepekor úrvacsoravételre is sor került. Már láthatóan megtörténtek  a Halottak Napjának előkészületei  is. Közben gyülekezetünk gondnokáért imádkozunk, akit agydaganattal műtöttek.
 
Az időjárás váltakozása nagyon becsapós...lényegében enyhe, kellemes napokat nyújtott a hónap.
 
November
Advent első vasárnapján ismét úrvacsorázó közösséggé formálódott a gyülekezet.
Ekkorra már a megjavított, leaszfaltozott, megszépült úton érkezhettek meg a hívek.
Összehasonlithatatlanul jó a közlekedés gyalogosként is, biciklivel és autóval egyaránt.
 
December
Eseménydús hónap volt, mint minden esztendőben.
 19-én megszületett JAKAB FERKŐ ZSOLT és ILDIKÓ első gyermeke, DÁvid.
Egészségnek örvendnek  mindketten s főleg annak, hogy otthonukban tölthetik a közelgő karácsonyt.
 
A Polgármesteri Hivataltól-első alkalommal-ajándékba kapott 6 m-es falufát sikerült felállitani a gyülekezeti ház udvarába, melyre díszlámpa is került .
                          A falufa ünnepi fényben                
Szentestén megtelt gyülekezeti házban voltunk együtt. Istentiszteletet követően egy ünnepi, alkalomhoz kötött, tanulságos történet előadására került sor a gyermekek , Tanító bácsi és lelkipásztor közreműködésével. Az angyalka 21 csomaggal kedveskedett a legkisebbekig...Ünneplő gyereksereg
                 
 
Karácsony ünnepkörében mindvégig sokan jöttek az istentiszteletekre. Sokan, mi nem zárja ki a "még több" lehetőségét.   
 
                                                                                                                          
                                                                                               
 3o-án Óévzáró presbiteri gyűlést tartottunk, melyen a beszámolók mellett  az új gondnok megválasztására is sor került.
ÚJVÁRI SAMU személyében 3 éves időszakra választatott meg az új kurátor, akit segitségünkről biztosítva inditottunk tisztsége betöltésének útjára.
 
31-én évzáró istentiszteletet tartottunk, kérve Istent, hogy erőben és egészségben léphessük át az új év küszöbét.

Jókívánságaikat küldték és szeretetükben hordoztak ez esztendőben :
Elso Sholtens egykori holland testvérgyülekezet közvetítője, Máthé István Budapestről, Tibolddaróc Önkormányzata és a nyári Daróckutató Missziós Csoport tagjai és   a Juhász család:szüleim Krasznáról és testvéreim Budapestről ill. Kolozsvárról.