Reformátussá lett egyház

Zavar és ellenállás nélkül, győzelmesen vonult be a kálvinista protestantizmus Kalotaszegre is.1541-ben Nádasmente már protestáns volt urastól, népestől .

Nádasdaróc reformációjától, 1541-től 171o-ig Mákófalvához tartozó leányegyház, azaz filia volt .

A II. Világháború utolsó előtti esztendejében a Nádasmentét fegyveres rablóbandák portyázták, így Mákó parókiáján is felégették az irattárokat.

Darócnak és a szomszédos Bogártelkének  saját irattára 171o-ben jött létre, mikor a két filiából egy Anyaegyházközséggé, Mater Ecclesiavá alakult a két falu."Bükösi Miklós, ezen ecclesiának rendszerint első prédikátora, Anno 1711 dieb 9.Apr. El Kezdése a Dolgoknak...Minekutána azért Közönséges Meg Edgyezésből Összeereszkedtünk mi Bogártelki és Daróczi Filiasból egy Mater Ecclesiává lött convicisek..."/v.ö.. Páll Botond : 2.Lelkészképesitő Vizsgadolgozat,1994/

A daróci templom közös istentiszteleti helyül szolgált darócinak és bogártelkinek Nádasdaróc ősi templomaegyaránt, mert a bogártelkiek nem rendelkezhettek szabadon a templomukkal a katolikus császárnő, Mária Terézia ideje alatt. Pedig több alkalommal próbálkoztak a hívek eljárni ez ügyben...II. József császári fennsége hajlott a szóra és "kegyesen lóvá tétetett", mert "elhitte, hogy a bogártelkieknek lehetetlen a daróci templomba általjárni, ezért saját templomukat visszaadni kegyeskedett 179o-ben."

Kiderül az összevetendő irott anyagból, hogy a két falunak volt egymással "háborúja" is.1765-ben  Daróc, a "megszomorodott Eklésia" lelki fájdalmára orvoslást remélve panaszlevéllel fordúlt földesurához, Gróf Losontzi Bánffy Dénes Úrhoz: "...többé vélek egy papot nem tartunk".

LELKIPÁSZTOROK  NÉVSORA és SZOLGÁLATI  IDEJÜK :

1. Bükkösi Miklós                                  / 17o8.Ápr.4.-1715 /

2. Wásárhelly Mihály                           / 1715.Máj.29-1725 /

3. Pesti József                                       / 1725.Ápr.29.-1736 /

4. Dósa György                                     / 1736.Ápr.23.-1745 /

5. Görgényi Tsiszár András                 / 1745.Ápr.2. -     ?  /

6. Eperjesi András                                /   ?   -  ?     /

7. Görgényi Tsiszár Sigmond             / 179o   - 1818  /

   ismeretlen

8.  Bíró András                                       / 1878 - 1916 /

9.  id. Czira Bálint                                  / 1916 -    ?    /

1o. Czira András                                    / 1951. Júl. 1.-1974 /

11. Czira Bálint                                      / 1975 - 1993 /

12. Páll Botond                                     / 1993 - 1999 /

13. Juhász Klára                                   / 2ooo.Szept.- ma is.../

 

KÁNTOR-TANÍTÓK NÉVSVORA és SZOLGÁTUK  ÉE:

Csákány Károly                                     /    ?    -1892 /

Papp Gyula                                            / 1892 - 1894 /

Nagy Gyula                                           / 1894 - 1896.Aug. /

id. Máthé István                                    / 1921-1935 /

 

KURÁTOROK NÉVSORA és SZOLGÁLATUK  IDEJE:

1. Balázs Léta István                             /  ? -189o /

2. Jakab Pali István                               /  189o.Febr.-Nov./

3. Jakab Ferkő Márton                         / 1891 -1892 /

4. Jakab Gyuri János                           / 1892 .Jan.-Dec ./

5. Albert MÁrton                                    / 1893 - 1894 /

6. Fazekas István                                  / 1894. Febr.-Júl. /

7. Gazsi Márton                                     / 1894 -1897 /

8. id. Balázs Bandi János                    / 1897 -1899 /

9. Ferkő Márton                                     / 1899 - 19o1 /

 

felkutatása folyamatban                         / 19o2 - 199o /

 

11. JAKAB PISTA MÁRTON                /1993 - 1998 /

12. JAKAB  FERKŐ  JÁNOS               / 1999 - 2oo2 /

13. BARÓTI JÁNOS                              / 2oo3 - 2oo7/

14. JAKAB PALI  ISTVÁN                     /     2oo8.      /

15. ÚJVÁRI SAMU                                 / 2oo9 -   ma is   /

 

Nádasdaróc  megcsappant számú, de élő és élni akaró kis református faluközösség. Csupán 11o tagot számlál , akik közül  a többséget idős korosztály képezi, de a középgeneráció és annál fiatalabb családok is szép számban vannak. A 17 különböző életkorú gyerek közül hárman  születtek a közelmúltban és nem mindennapi eseményként  tartjuk számon  az idei négy keresztelést.

Juhász Klára  lelkipásztor 2ooo. Szeptemberétől tölti be szolgálatát a gyülekezetben -odaadó, tevőleges  segítőkészséggel-,  ahol jelenleg fiával, Gerővel él.

Tizenkét tagú presbitérium  áll a gyülekezet vezetésében ill. a pótpresbiterek, akik a négy körzetre tagolt faluban látják el teendőiket, név szerint:

ÚJVÁRI SAMU  - gondnok

JAKAB FERKŐ JÁNOS - presbiter

JAKAB FERKŐ ISTVÁN - presbiter

BARÓTI JÁNOS, -presbiter

BALÁZS ISTVÁN - presbiter

JANKÓ ANDRÁS - presbiter

GERGELY JÁNOS - presbiter

JAKAB PISTA LÁSZLÓ - presbiter

KOVÁCS JÁNOS, -presbiter

JAKAB FERKŐ JÁNOSKA - presbiter

SZÉKELY GYÖRGY - presbiter

JAKAB FERKŐ ZSOLT - pótpresbiter

JAKAB PALI  ISTVÁN-PÁL - pótpresbiter

MEGJEGYZÉS: JAKAB PALI  ISTVÁN éveken át presbiterként, 2oo8-ban kurátorként szolgáló egyháztag 2oo9. Szept.-ben elhunyt. A megüresedett presbiteri tiszti helyet Székely György tölti be. /J. K./

Egyházfi: SOÓS LÁSZLÓ, akit  munkaköri távollétében édesanyja, Vera néni helyettesít.

Kántor: VÉR ISTVÁN, 81 éves nyugalmazott Tanító bácsi.

A gyülekezeti élet mozgalmasnak bizonyul, tekintettel az események egymásutániságára./ Lásd: ESEMÉNYNAPTÁR-2oo9 és VISSZATEKINTÉSEK 2ooo-2oo8 /

/ J. K./

 

                                                                    -  2o1o   -

 

1.A gyülekezet Vezető Testülete

Presbitérium: 15 tag

Lelkipásztor: Juhász Klára

Gondnok: Újvári Samu

Egyházfi: Jakab P. János

Kántor: Vér István ny.t.

 

2.Alkalmi szolgálatok

TEMETÉS: - Február. 4. /Gergely János -65 év/

                     - Március. 4. /Jakab Pali István -79 év/

                     - Május. 7. /özv.Varga Katalin -8o év /

                     - Május. 2o. /Hartig Margit -77 év /

KERESZTELÉS: - Április. 1o. Soós Nimród-Ádám

                               - Június. o6. Varga Gabriella-Blanka

                               - Október 23. Jakab P. Dorottya

KONFIRMÁLÁS ----

ESKETÉS -------------


3.Katekézis

Első éves konfirmációi előkészületre jár GERGELY BOTOND.

Másodéves konfirmándus: BARÓTI ZSOLT .

Vallásórás gyermekek száma: 1o

 

4. Nevezetesebb gyülekezeti események

Egyetemes Imahét  /Jan. 24-31./

Keresztyén Nők Világimanapja /Márc.7./

Március 15-i ünnepély

Gyümölcsfa csemeték ültetése

Gyermeknapi együttlét  /Jún.1./

Vendégfogadások

Segélygyűjtés Felsőzsolcának-H  /Júl./

Augusztus 2o-i ünnepély

Közmunkák

Karácsonyi ünnepély

 

                                      - 2o11-

11O egyháztaggal léptünk be az új esztendőbe, akik közül 9O felnőtt és 2O gyermek.

I. TISZT-és TISZTSÉGVISELŐK

1. Lelkipásztor: JUHÁSZ KLÁRA

2. Gondnok: ÚJVÁRI SAMU

3. Kántor: VÉR ISTVÁN  nyugalmazott Tanító /Egeres/----MEGJEGYZÉS:elhunyt.f.é.Január 24-én

4. Harangozó: BALÁZS LÉTA JÁNOS ill.házszám szerint soron következő férfiak 1 hónapos szolgálattétellel

5. Egyházfi: presbiterfeleségek soron következő házszámmal, 1 hónapig tartó szolgálattétellel

5. PRESBITÉRIUM: 1. Juhász Klára  lelkipásztor

                                                2. Újvári Samu gondnok

                                    3. Jakab F. János pr.

                                    4. Baróti János pr.

                                    5. Balázs István pr.

                                                6. Jankó András pr.

                                               7. Jakab F. Jánoska pr.

                                                8. Balázs M. István pr.

                                              9. Gergely János pr.

                                              1o. Jakab P. László pr.

                                   11. Jakab F. István pr.

                                               12. Jakab F. Zsolt pr.

                                                13. Kovács János pp.

                                    14. Székely György pp.

                                    15. Jakab P. János pp.

II. ALKALMI SZOLGÁLATOK:- ESKETÉS--------

                                                                    - KERESZTELÉS----------

                                                    -TEMETÉS:

- VÉR ISTVÁN ny. Tanító, 82 év                       /Január 26. /                            

- VARGA FERENC, 37 év                                /Február 2o./

- id.GÁSPÁR ISTVÁN, 71 év                                    /Március 15./

- özv. ALBERT KATALIN, 73 év                     /Július 21./

-özv. VARGA MALMOS KATALIN, 81 év    /Augusztus 13./

-özv.JAKAP PALI KATALIN,82 éves           /Szeptember 12/

                                                                     KONFIRMÁLÁS:

-BARÓTI ZSOLT-ISTVÁN /Április 17-én,VIrágvasárnap/

III.GYÜLEKEZETI ESEMÉNYEK:

-Egyetemes Imahét vendéglelkészekkel  /Jan. 24-3o/

-Keresztyén Nők Világimanapja /Március. 6./

-általános tavaszi takarítás, közmunka /Ápr. 9./

-Gyermeknap /Május. 28./

-Ifjúsági Tábor Inaktelkén /Júl.4-11./

-Gyermektábor Nagycserén /H/--Aug.1-6.

-Hagyományőrző Tábor /Aug.12-17./

-Gyülekezeti munkálatok /Szept 15-Okt.31/

-Tisztségviselők választása/NOvember/

-Karácsonyi ünnepély /December/

-2o12-

A múlt év természetes apadása(6 tag)) és egy család(4személy)kiiratkozása során megcsappant létszámmal, 1oo(egyszáz) tag nyílvántartásával inditottuk az új évet.

I.TISZT-ÉS TISZTSÉGVISELŐK

1.Lelkipásztor és hivatalból a presbitérium elnökségi tagja:JUHÁSZ KLÁRA

2.Gondnok-presbiter,elnökségi tag:ÚJVÁRI SAMU

3.PRESBITEREK:

JAKAB FERKŐ JÁNOS

JAKAB FERKŐ ISTVÁN

KOVÁCS JÁNOS

GERGELY JÁNOS

JAKAB FERKŐ JÁNOSKA

BARÓTI JÁNOS

BALÁZS ISTVÁN

JANKÓ ANDRÁS

BALÁZS M.STVÁN

SZÉKELY GYÖRGY

JAKAB PISTA LÁSZLÓ

JAKAB FERKŐ ZSOLT

JAKAP PISTA JÁNOS

4.HARANGOZÓ:LÁSZLÓ FERENC

5.EGYHÁZFI:presbiterfeleségek egy hónap szolgálattétellel meghatározott sor szerint

II.ALKALMI SZOLGÁLATOK

-ESKETÉS:-----
-KERESZTELÉS:-----
-KONFIRMÁLÁS :
Gergely Botond,Ápr.1.-Virágvasárnap
-TEMETÉS:1.Jakab Pali Erzsébet(72 év)-Jún.5

                      2.özv.Balázs Malmos János(65 év)-Okt.2o.

                          

III.GYÜLEKETI ESEMÉNYEK

1.TISZTSÉGVISELŐK FOGADALOMTÉTELE (Jan.15)

2.EGYETEMES IMAHÉT vendéglelkészekkel (Jan.28-Febr.5)

3.Keresztyén Nők Világianapja (Március 11)

4.Konfirmálás (Április 1., Virágvasárnap)

5.Építkezési munkálatok(Május)

6.Gyermeknap (Június 9)

7.Honosítási igények ügyében vendéglátás(Július 14)

8.Gyermek- és ifjúsági táborok (H-Nagycsere, Inaktelke, Zsokok)

9.Kalotaszegi LÁnyok Találkozója (Júl.9-Vista)

1o.Kárpát-medencei Darócok 2.Találkozója (Horvátország,Augusztus 24-26)

11.Kalotaszegi Egyházmegye Esperesi Vizitációja novemberben

12.Karácsonyi ünnepély

-2013-

ALKALMI SZOLGÁLATOK

Keresztelés:-

Esketés:-

Konfirmálás: JANKÓ HENRIETTA BABETTE

Temetés:-

GYÜLEKEZETI ESEMÉNYEK

Egyetemes Imahét(Január)

Keresztyén Nők Világimanapja(Március)

KOnfirmálás(virágvasárnap)

Gyermeknap(június)

Felvidéken (Nagydaróc) 17 fős képviselettel néptáncbemutató (július)

Tápszentmiklós (H) falunapján 5 fős képviselettel(július)

Kárpát-medencei Darócok 3.Találkozója (július 19-21)

Gyermek-és ifjusági táborok(aug.-szept.)

Karácsonyi ünnepély(december)

 

-2014-


ALKALMI SZOLGÁLATOK

keresztelés:-

esketés:-

konfirmálás: JAKAB PISTA BRIGITTA

temetés: özv.JAKAB PISTA KATALIN  ( élt 83 évet)

               özv. JAKAB PALI JÁNOS (élt 77 évet)

GYÜLEKEZETI ESEMÉNYEK

Egyetemes Imahét (Január)

Keresztyén Nők Világimanapja ( Március)

Konfirmáció (Virágvasárnap)

Kárpát-medencei Darócok 4.Találkozója ( Július, BÁLVÁNYOSDARÓC )

Nyári táborozások (Zsobok és Körösfő)

Tisztújitások (November)

Karácsonyi ünnepély (Dec.24)

Gondnokválasztás (Dec.3o)

KATEKÉZIS

Második éves konfirmációi előkészítésen: FERENC RENÁTA és SZÉKELY GERŐ

Vallásórás gyermekek száma :10

.....

-2015-

1.A gyülekezet Vezető Testülete

Lelkipásztor:JUHÁSZ KLÁRA  hivatalból tagja a presbitériumnak

Presbiterek és pótpresbiterek:

ÚJVÁRI SAMU gondnok

JAKAB FERKŐ JÁNOS

BARÓTI JÁNOS

GERGELY JÁNOS

KOVÁCS JÁNOS

BALÁZS ISTVÁN

JANKÓ ANDRÁS

BALÁZS M.ISTVÁN

JAKAB FERKŐ ISTVÁN

SZÉKELY GYUSZI

JAKAB PISTA LÁSZLÓ

JAKAB FERKŐ JÁNOSKA pp.

JAKAB FERKŐ ZSOLT pp.

JAKAB PISTA JÁNOS pp.

Idén a hagyományoknak megfelelően  UNGVÁRI MÁRTON házasságot kötött  férj 1 éven keresztül tölti be a harangozói szolgálatot.

 

2.Alkalmi szolgálatok

Esketés :

Keresztelés:

Konfirmálás : Március 29-én FRANCISC RENÁTA IZABELLA  és

                                                                    SZÉKELY GERŐ PÉTER

                                                     

Temetés : Január 18-án özv.BARÓTI KATALIN ( élt 79 évet)

3.Gyülekezeti események

Egyetemes Imahét (Jan.19-25)

Keresztyén Nők Világimanapja (Március)

Konfirmálás ( Márc.29.,Virágvasárnap)

Kárpát-medencei Darócok 5.Találkozója

Nyári gyermek -és ifjusági táborok

Esperesi vizitáció

Karácsonyi ünnepély