Tartalomjegyzék
Eseménynaptár 2010.
Következő oldal
Minden oldal

 

 

                 

 

 

 

                                              B.Ú.É.K.!  

                                                       2010  

 

Hálával és megelégedettséggel nyugtázott, Isten áldásaiban gazdag új esztendőt kívánunk Kedves Olvasóinknak!

                                                                 Úrasztali csokor 

Jó volt tapasztalni az utóbbi hónapokban és a közelmúlt néhány hetében , hogy a honlap  sokak érdeklődését felkeltette.Az olvasottsága napi változásokkal, emelkedő ,sőt  magas létszámmal tükrözte ezt vissza . Dec.2o-Jan.4. között  34-ig volt kiterjedt az  olvasók tábora... Köszönjük, hogy élő szóban , e-mailben vagy  épp a  vendégkönyvben,  de bátorítottak kedves, elismerő szavaikkal is.

 

 Néhány levéltöredékből idézve:

"Kedves Tiszteletes Asszony! Köszönöm a honlap-címet. Belenéztem és igen-igen jónak tartom, már annál fogva is, amit gyorsan meg tudtam nézni. Gratulálok Önnek és azoknak, akik  ennek szerkesztésében részt vesznek..."

/Máthé István, Budapest-2oo9.Nov.11./

 

"Tisztelt Lelkész Asszony! Igen szép lett az  elkészült honlap. Úgy érzem, sokszor fogom még a jövőben nézegetni.Köszönöm kedves sorait magam és a Csillagfészek Alapitvány nevében, békés Új Esztendőt kívánva!"

/ Szabó Erika, Pilis-Csillagfészek Alapítvány vezetője-Dec.16./

 

"...Nagyon szép honlapot indítottatok. Jól esik böngészni az eseménysorozatokat és a beszámolókat..."

/ Dimény Ervin lkp.-Louiswille,U.S.A.-Dec.17./

 

"Gratulálok a honlaphoz! Kevés falu dicsekedhet ilyen naprakész internetes jelenléttel, követni való példa."

/ Szabó D.Zoltán-Bogártelke, Babes-Bolyai.T.E.-i Tanár, Dec.17./

 

"Kedves Klára! Nagy örömet jelentett számomra a Karácsonyi ünnepkörre készülve...című leveled és természetesen Nádasdaróc Honlapja. Őszintén örvendek és gratulálok. Óriási energiát fektettél bele, de ragyogó munkát végeztél...Kívánom, hogy a siker örömével és elégedettségével tudjatok készülni a szent ünnepekre mind Te, mind a gyülekezet. Isten segítsen és adjon erőt hozzá, hogy munkátokat áldásosan tudjátok végezni..."

/ Ferenczy Miklós lelkipásztor, Kolozsvár-Fehér Templom,Dec.21./

 

"Drága Klára s minden nádasdaróci, de minden erdélyi egymástól elszakított ismerős és ismeretlen testvérem! Tiszta szívemből kívánok mindnyájatoknak áldott Karácsonyt és örömteljes Újesztendőt! ..."

/ Szabó János alpolgármester,Tibolddaróc / H / ,Dec.24./

 

"...tényleg nagyon kedves meglepetés volt a karácsonyi ajándék, az egész nagy család nevében szeretettel köszönjük. Három testvér családjaikkal, együtt voltunk ünnep második napján, együtt nézegettük a daróci képeket s persze felidéztük a Czira-találkozót is. Benneteket is akkor ismertünk meg, Gerő még babakocsiban közlekedett...Áldott Új Esztendőt kívánunk!"

/ Dobri Márta,Budapest /

 

"Nagyon szépen köszönjük a karácsonyi levelet, kérjük, hogy továbbra is értesítsen minket a számunkra oly kedves daróci világról..."

/ dr.Hermán.M.János, NL-Zwolle,Dec.26./

 stb...

További feltöltekezést nyújtó és kitartó olvasást kívánunk Valamennyiüknek! 

Juhász Klára lelkipásztor  és  Kovács Gyula  társszerkesztő

                            (Folytatás a következő oldalon)

 


 

 

                                          

          ESEMÉNYNAPTÁR

                                 2010

 

 

                                                                      JANUÁR       

                                                        (Fergeteg hava)                                       

                                               Fergeteg hava

Elsején  megszokott időben, 11 órai kezdettel új évet nyitó istentiszteletre gyűlt össze Nádasdaróc népe. Az új esztendő első szolgálata rendjén Isten Igéjével, mint egy útravalóval felbatyuzva távozhatott a jelen levő gyülekezet: "Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítlek és igazságom jobbjával támogatlak." / Ézsaiás 41,10 /

A gyülekezetet ez alkalommal köszöntötte Juhász Klára lelkipásztor, kívánva a híveknek beteljesüléseket hozó és megelégedéssel, hálával nyugtázott évet, melyben kerüljön előtérbe az Istenben bizakodó lelkület, a békesség munkálása és az egységre való törekvés minden napon.

Újvári Samu gondnok közös, tenniakaró összefogásra bátorította a jelenlevőket, mi elengedhetetlen e kis falu megmaradásánál.

Vér István nyugalmazott Tanító, daróci kántor egy verset hozott, hadd beszéljen az mindenkinek mindenről:

  KÁNYÁDI SÁNDOR

Csendes pohárköszöntő újév reggelén

Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívből
ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
Emberségbe', hitbe', kedvbe',
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy, vissza nem fognak a kátyúk...
A többit majd  apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke.
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe'!

 3-án, vasárnap az istentiszteletet követően megtartottuk az év első egyházközségi közgyűlését. Az elmúlt évre vonatkozó lelkészbeszámolót és -jelentést elfogadva, bizonyos kérdésekben határozatokat hozva ismeretessé vált, hogy az új esztendő  milyen lehetőségekkel indít költségvetés terén.

A gyülekezet lélekszáma 1o8 egyháztag. Két megkeresztelésre váró kisgyermeket is nyilvántartunk és bízunk abban, hogy a számbeli gyarapodás lesz a meghatározó ebben az évben.

4-én mindenki  visszatért az ünnepi szabadnapok csendjéből a munkaterületére, a gyermekek az iskolapadokba. Megújult erőt és szép eredmények elérését kívánjuk Valamennyiüknek!

9-én elengedhetetlennek bizonyult egy újabb közmunka felvállalása, melyben a legfőbb teendő a tüzifa beszerzése, aprítása körül forgott. Köszönet illesse mindazokat, akik ez alkalommal  felvállalták a nap teherhordozását a közösség érdekében!

22- A MAGYAR  KULTÚRA  NAPJA

                                                  Vér István ny. tanító mondja el gondolatait

"Van ilyen? MAGYAR KULTÚRA ?

Ahogy van egyetemes, ebbe beletartozik a magyar nemzetünk, nemzetiségünk jellegzetes kultúrája, teljes művelődése. Hisz' több, mint ezer éve beletartozunk Európa és a világ elfogadhatóan kötelező össz-anyagi és szellemi művelődésébe. Húsz éve pedig kihangsúlyozhatjuk naptárilag--JANUÁR. 22.-- a Magyar Művelődést.

Így emlékeztünk kiindulópontként a magyar reformkori neves költő-író és kritikusra, Kölcsey Ferencre, aki e jeles napon fejezte be -immár nemzeti imánkká választott- Hymnusz c. költeményét.

Rászolgált neves költőnk ez immár több évszázados ódájának nemzeti imakénti elfogadására, hisz életvitele bizonyság arra, hogy szigorú erkölcs volt vezéreszméje, hangsúlyozottan a hazaszeretete, benne a haza és a haladás.

Ez elvek szerint írja a Vanitatum vanitas-ban /Hiúságok hiúsága/ :  "Légy, mint szikla, rendületlen!", kötelezően megszívlelendő utolsó sorában: "Hass, alkoss, gyarapits! s a haza fényre derül."

HYMNUSZ című versét - ahogy a vers alján jegyzi, melynek alcíme: A magyar nép zivataros századaiból -1823. Január. 22-én fejezte be. Ezért választották vezetőink ezt a napot a MAGYAR KULTÚRA NAPJÁVÁ. Méltán. Mert a kultúrában, művelődésünkben, tágabb értelmet nyer. Benne van a sokrétű anyagi, szellemi megvalósításunk, nemzetünknek és a világnak nyújtott értékeink összessége, a tágas világ elé tárt művelődésünk sokszínűsége, nemkevésbé viselkedésformáink is. Mindezeket megtaláljuk említett nagy költő-írónk példamutató életvitelében... Szakaszonként olvashatjuk és elemezhetjük a Hymnuszunkat, hisz benne van történelmünk sikere: Árpád hős nemzeteinek a megérkezésétől a Kárpát bércein el, Mátyás fekete seregének Bécs vára bevételéig.

Hymnuszunkkal  kapcsolatosan: első szakaszában : "Isten, áldd meg a magyart !"....míg az utolsóban: "Szánd meg, Isten a magyart !"

Tudomásom szerint kevés azon nemzeti imák száma, amely az ISTEN szóval kezdődik, mint végső menedék, -segélykérésként.

Mai himnuszunk előtt is volt nemzeti imája a magyar nemzetünknek. Ilyen volt a Boldogasszony Anyánk  kezdetű néphimnuszunk 1793-beli keltezéssel, amelyet katolikus testvéreink nagy kedvvel és áhitattal énekelnek. De ugyanígy van Székely-himnuszunk és Csángó-himnuszunk ,a Csíksomlyói Mária-sirató című vallásos énekünk 135o-i keltezéssel. Ahogy van Magyar-és Székely-Miatyánk is.

Ilyen értelemben emlékeztünk Nádasdarócon a Magyar Kultúta Napjára az éppen ezidőben szervezett Egyetemes Imahét keretén belül.

 /Vér István ny.Tanító előadásában /

 

Gondolatok Himnuszunkról

187 éve, 1823. január 22-én írta le Kölcsey Ferenc Himnuszunk szövegét szatmárcsekei magányában. Erkel Ferenc jó húsz esztendővel később zenésítette meg.
Gyönyörű költői mű e 64 sor.
A tudós irodalomtörténészek azonban nem túl gyakran emlegetik, hogy valójában miért is más ez, mint sok európai ország himnusza.
Mindjárt válaszolok rá - három példával is:
A németek például a Deutschland, Deutschland über alles, Über alles in der Welt kezdetű szöveget ma már nem éneklik. A második világháború után - mondjuk így - a győztes Európa tiltakozott e megfogalmazás ellen, mert e szöveg ugyebár annyit jelent, hogy Németország mindenek feletti, mindenek felett áll - az egész világon. Megmaradt Haydn gyönyörű zenéje és ma, az eredeti himnusz-vers harmadik szakaszát éneklik a németek. - Bármily hihetetlen is, de csak 1991 óta.
A Szovjetunió himnusza a soha nem létező szabadságot emberiség legnagyobb pusztítóit Lenint és Sztálin éltette évtizedeken át. A mostani Oroszországnak - mondjuk így a jogutódnak - csupán 10 esztendős a himnusza.
A franciáké, az úgynevezett La Marseillaise - a vérben álló harcról szól és fegyverbe hív.
E rövidke európai példákat csak azért hoztam ide, hogy lássuk a legfontosabbat.  Azt ugyanis, hogy a mi Himnuszunk nem éltet királyt, uralkodót, nem himnusza még a honszerző Árpádnak sem, az ország építő IV. Bélának úgyszintén nem, de még a diadalt diadalra halmozó Mátyást sem dicsőíti. A mi Himnuszunk az évszázadokon át szorongatott, kétségbeesett nép IMÁDSÁGA a mi megtartó Istenünkhöz. Az irodalom tudós művelői tehát gyakran felejtik el - így emlegetni e csodálatos 64 sort. Tehát, hogy ez egy KÖZBENJÁRÓ IMÁDSÁG: Isten áldd meg a magyart!
Amíg nem volt Kölcsey Himnusza, addig is volt a magyarságnak összetartó, kollektív imádsága, a nép ajkán őrzött énekekkel. Nem minden időszakban, nem mindig azonos belső erővel, hiszen pl. az elmúlt század diktatúrái / 1919-re gondolok és az 55 évig tartó magyar bolsevizmusra / tűzzel vassal irtottak mindent, ami nem a parancsszó ideológiája szerint született. De mondom: voltak a nép ajkán őrzött énekek, pl. a Boldog- asszony anyánk, a Székely Himnusz / ne hagyd elveszni Erdélyt Istenünk /, a reformátusok 90-ik zsoltára: "Te benned bíztunk eleitől fogva", vagy az evangélikusok "Erős vár a mi Istenünk" kezdetű Luther éneke.
Tehát mindig az Isten segítségét, áldását kértük harcaink elcsüggedésünk, elnyomatásaink nehéz éveiben, vagy balsors tépte évtizedeink alatt. 
Ilyen Himnuszt tehát egyetlen európai nép sem mondhat magáénak, mint amilyet nekünk hagyott örökül a 33 éves Kölcsey, a szatmárcsekei szoba csendjében. A Nemzeti Múzeumban őrzött kéziratban csak egy-egy parányi javítás látható, tehát szinte ömlött a tolla alól e felséges 64 sor.
 

(Részlet Murányi László írásából)

Amennyiben el szeretné olvasni a teljes cikket, kérjük  KATTINTSON IDE!

                                                                  Imaheti asztaldísz

 

24.-31. Január lehetőséget biztosít az évente magtartandó Egyetemes Imahét sorozatába való felzárkózásnak is. Sok helyen ökumenikus jelleget ölt az Imahét, de mindenképp vendéglelkészek szolgálatával színezett. A lelkipásztor szervezésével összeállt a meghívott lelkészek névsora, ilyenként Január. 24.-31. között az erdélyi "daróc" nevű települések lelkipásztorainak, a tibolddaróci /H/ és az egykori nádasdaróci lelkipásztor  jelenlétének is örvendezhetünk, akik örömmel fogadták a meghívást és a felkérést az esti,19 órakor kezdődő istentiszteletek megtartására a többi vendéglelkésszel együtt.

Isten legyen velünk és áldja meg a hét napjait az igehirdetésekben, hogy megújult élettel tudjunk az IMAHÉT vezérfonalával haladni a mindennapokban: "TI VAGYTOK PEDIG EZEKNEK BIZONYSÁGAI ." / Lk.24,48 /                                       

 Igehirdető lelkipásztorok:

-Vasárnap: nyitó istentisztelet : Juhász Klára  lkp./Nádasdaróc/

-Hétfő: Vörös Éva lkp.-doctorandus /Budapest/

-Kedd: Varga Zoltán  lkp. /Türe/

-Szerda: Szatmári Elemér  lkp. /Pusztadaróc /

-Csütörtök: Barabási Endre lkp. /Bálványosváralja-Daróc/

-Péntek : Papp Zsolt lkp. /Tibolddaróc-H /

-Szombat: Páll Botond lkp. / Disznajó /

-Vasárnapi záró istentisztelet és úrvacsoraosztás: Juhász Klára helybéli lelkipásztor.

SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK KEDVES HÍVEINKET AZ IMAHETI ISTENTISZTELETEKRE!

         

                                             VISSZAPILLANTÁS

Isten mindig ad alkalmakat arra, hogy életünkben valósággá váljanak a szavak és tettek, a hit és bizonyságtétel felvállalása.
Megelégedettséggel és Isten iránti hálával értékelem a magunk mögött hagyott imahetet.

Köszönöm a vendéglelkészeknek, hogy elegett tettek a meghívásnak, felvállalva  több száz km-ről is a távolság legyőzését ennek a jó ügynek érdekében...Köszönöm a gyülekezetnek a kitartást, az estéről estére emelkedett  létszámú jelenlétet...Köszönöm, hogy a gyermekek is mindvégig jelen voltak a legkisebbektől kezdve...Köszönöm Vér István Tanító bácsinak az esti alkalmi verseket...köszönöm az  asztalra kitett nagyon bőséges és finom falatokat név szerint Baróti Hajninak, Gergely Évának, Jakab F. Annuskának,Jakab F. Katalinnak, Újvári Gyöngyinek és Kovács Gyöngyinek... Köszönöm, hogy lelki gyarapításunkat munkáltad és megáldottad együttlétünket e felejthetetlen hét során is, Uram...!           /J.K.lkp./

 

 

FEBRUÁR

(Jégbontó hava)

                             Jégbontó hava 

 

A tél derekán vagyunk. A hófedte kis falu csendjét meg-megtörik a gyermekhangok - hisz  vakációnak örvend mind-, vagy épp a másként vert harangszó. Mi tudjuk, mit tesz közzé ez utóbbi.. .

4-én, életének 65. évében kísértük utolsó útjára  GERGELY JÁNOS elhunyt testvérünket. Hirtelen fordulattal bekövetkezett halála megrendítő mindannyiunk számára, de Isten akaratában megnyugvó, csendes gyászt és vigasztalást kívánunk a gyászoló családnak.

7-én  a budapesti filmszemlén sor került a Hej Darócok, Darócok! című film bemutatására.

Az Uránia Nemzeti Filmszínház méltó helynek bizonyúlt a Czencz József operatőr-rendező által készített film levetítésére, mely a Kárpát-medencei 13 daróc nevű település szellemiségének, kultúrájának, az emberi életeknek foglalata. A 75 perces filmanyag megtekinthető minden érdeklődő számára a www.teka.origo.hu oldalon. 

Köszönjük a személyes meghívást, melynek bár eleget tenni nem volt lehetőségünk, de gondolatban újra együtt voltunk azoknak az emlékeknek felidézésében, miket 2oo8. augusztusán együtt éltünk meg falunkban a tibolddaróci "daróckutató" Csoport látogatása során.

                                              

14-21.- a közelgő Böjtfő vasárnapra való tekintettel bűnbánati nagyhét

21-BÖJTFŐ - VASÁRNAP úrvacsorával egybekötött istentiszteleten lehettünk együtt 11 órai kezdettel. Az úrasztali jegyeket özv. SOÓS VERA adományozta ez alkalommal, amiért Isten áldását kívánjuk életére.

A 6 hetes böjt időszakában  -minden bőség külső kínálata  ellenére - elengedhetetlen a testi-lelki-szellemi megtisztulás. Ilyenként a böjt, mint lehetőség erre nézve azért is fontos, hogy egy egészségesebb, éltetőbb értékrend felvállalói és megélői legyünk. Ahogy a testnek szüksége van időszakonként a felgyűlt salakanyagok eltávolítására, ugyanolyan fontos a felgyűlt lelki terhek, romboló tényezők felszámolása is, valamint az ártó  gondolatoktól való szabadulás. S mert a testünk a Szentlélek temploma, elengedhetetlen a "nagytakarítás" .Ennek eredményeként  a húsvét ünnepkörére való lelki ráhangolódásunk sokkal teljesebb lesz és áldott is.

Derűsebb napokat a nagyböjt idején! / J.K.lkp./

26-28 között gyülekezetünk vendége volt KOVÁCS GYULA Bükkábrányból /H/, aki a gyülekezeti honlap társszerkesztőjeként fontosnak tartotta, hogy személyes élményekkel gazdagítsa ismereteit, miket eddig csak a fotókon keresztül tudhatott magáénak. Köszönettel minden eddigi segitségéért, a viszontlátás reményében búcsúztunk vasárnap délután.

 

 

                                                               MÁRCIUS   

                                                           (Kikelet hava)

                                                          Kikelet hava

 A márciusi napfény és enyhe levegő a nagyon várt tavasz közeledtét hirdeti virágoskertjeink első kis hóvirágcsokrainak kíséretében.

4-én,egy hónap elteltével a második temetésre került sor. Életének 79. évében elhunyt gyülekezeti tagot, JAKAB PALI ISTVÁN testvérünket kísértük utolsó útjára. A  népes család tagjainak Igéből merített vigasztaIást és Isten akaratában megnyugvó, csendes gyászt kívánunk!

5-e reggelén nagy hóréteg-fedte télutóra ébredtünk. De ennek ellenére tudatunkban már a visszaszámlálást is megtesszük, minden nap elteltével közelítvén a naptári tavasz fordulójához.

7-én, vasárnap du. 18 órai kezdettel megtartottuk a Keresztyén Nők Világimanapját, melyre hivatalosak voltak a gyülekezetünk fiatal és idősebb nőtestvérei. Idén az Afrikában élő KAMERUN-i asszonyok összellításában került elénk a programfüzet, mely által betekintést nyertünk földrajzi, történelmi, gazdasági, kultúrális és vallási sokszínűségekbe. A lelkipásztor szervezésének köszönhetően megtekinthettük képes összeállítását is az  ismertetteknek, kivetített formában. Az imákba bekapcsolódtak a jelenlevő asszonytestvérek is, jobban átélve azokat a közös vagy épp sajátos örömöket és nehézségeket, mikkel szembesülünk -minden különbözőségünk ellenére -,bárhol élve a világban -nőkként.

Együttlétünk egymás megörvendeztetésére is figyelt. Lelkipásztor a gyülekezet családjainak szekfűt, bibliajelzőt és néhány édesség-ínyencséget ajándékozott, közben hálás köszönettel véve át a gyülekezettől kapott gyönyörű cserepes virágot és a kiegészítő ajándékcsomagot. A szeretetvendégség után hálás szívvel tért mindenki otthonába.

8-án, a NŐK NEMZETKÖZI  NAPJA alkalmából  boldog nőnapot kívánunk!

 

                                                           Nőnapi ciklámen...

 11-ei üzenet Budapestről március idusára ...

                                              ÓDIVATOZÁS                            
               
Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el.” (Zsid 10,25)

Mióta megjelent ez a nyelvészetileg torzszülött szó: magyarkodás, sokak számára a nemzeti érzés már nem „trendi”–nyegle pestiesen szólva. Mégis velem együtt akadnak még mások is, akik az ódivatúság bélyegét, amennyiben ez a hazaszeretetre vonatkozik, amolyan „csakazértis” büszkeséggel viselik.

„Máig sír a lelkem, ha rágondolok”–fejezte be a minap az egyik ismerősöm, Jóska a történetét. Az enyém is, ha visszaidézem.
2004-ben… az egyetem elvégzése után éppen munkába álltam itt Kolozsváron- kezdte mesélni Jóska a maga „ódivatú” históriáját. Összegyűjtöttem egy kis pénzt, mert egyszer csak iszonyú vágy fogott el, hogy elmenjek Budapestre a magyar koronát megnézni. Máig sem tudom, miért, de ez az utazás olyan fontos lett nekem, mint a mostohaként felnőtt gyermek számára az igazi anyjával való találkozás. Az utolsó előtti nap még plusz munkát is elvállaltam, hogy biztosan elég pénzem legyen. Vesztemre, mert baleset ért. Csúnyán elvágtam a lábam. A sebészeten kötöttem ki. Kérdésessé vált az elutazásom. De csak mások számára. Nekem már megvolt a buszjegyem, s bántam is én, hogy feldagadt lábbal érkeztem meg Budapestre. Ha sántikálva is, de nekiindultam: korona-nézőbe. Egyre jobban fájt a sebem, mégis sokáig álltam a kiállító-teremben. Meghatott az ünnepélyesség, az őrök tisztelete, a magyar korona méltósága. Sőt több: szakralitása. Életem egyik legszebb napja volt.

Néhány hétre rá az unokatestvérem esküvőjére utaztunk Győrbe. Ők a forradalom után mentek ki. Alig vártam, hogy találkozzam velük. Lelkesen meséltem nekik az én sebesült-boldog „nagy utazásomat”. Mire a rokonom, újdonsült férji mivoltában nyeglén megrántotta a vállát, s odalökte felém: már pedig én a koronát le…-om. Döbbenten néztem rá, levegőt is alig kaptam. Jobban fájt, mintha az anyámat szidta volna.
Igazából máig sem értem, mi történt velük! Együtt nőttünk fel itt. Igaz, ők most már Ausztriába járnak át dolgozni. Jól megy nekik. De valami nagyon elromlott bennük, és közöttünk is. Már nemcsak a kilométerek választanak el egymástól. Én pedig egyáltalán nem vágyom az ő nagy sehonnaiságukra!

A sehova nem tartozás, és a senkihez nem tartozás–korunk pestise. S ez nem gyógyítható varázsszóra, különösen, ha nincs is betegségtudatunk. S ennek a gubancnak a vége leginkább magunkban van. Azzal a jézusi parancsnál kezdődik, hogy „szeresd felebarátodat, mint magadat” (Mt 19,19). A mérce, az önelfogadás. Vagyis, hogy hálával vegyem a nememet, a koromat, szemem, hajam és a bőröm színét. Istentől kapott ajándéknak tartsam a családomat, akármilyenek is. Sorsuk a sorsomba íródtak. Még a nemszeretem szövegeik is. Keresztjeik az én vállamat is nyomják. Naponta meg kell harcolnunk a „kik-ki a maga terhét hordozza”(Gal 6,5) és az „egymás terhét hordozzátok” (Gal 6,2) ellentmondás patika-mérleg egyensúlyát.
Szabad Istentől kapott ajándéknak tartani azt is, hogy ehhez a különös, kelet-nyugat keverte, kis néphez tartozunk: a magyarsághoz. Ki van mérve – ha szűkösen is – lakóhelyünk, szülőföldünk határa.

Valaki egyszer rákérdezett erre az úgynevezett kettős, égi-földi identitású hívőségemre.
„Te magyar keresztyénnek tartod magadat vagy keresztyén magyarnak”. Visszakérdeztem: „Szerinted milyen nyelven ejtettem ki először Isten nevét”?
Amondó vagyok: „amit Isten egybeszerkesztett”–vagyis magyarságunkat és keresztyénségünket –„ember el ne válassza.”(Mt 19,6) 
Ha belelapozunk a Bibliába, olyasfajta szent röghöz-kötésekkel találkozunk, mint például a Zsidókhoz írt levél fenti sora: „Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el.” (Zsid 10,25)
Szűk családunkon túl törlesztenünk kell Isten népének helyi megfogalmazódásai felé. Azért, mert „a hit hallásból van” (Rm 10,17). Valakinek és valakiknek, szüntelenül közvetíteni kell Isten szavát. Akik ezt teszik: „testvéreink az Úrban”. (Mt 23,8) Nélkülük bizony könnyen elpárologna az oly sokszor illékonynak bizonyuló hitünk. Mivel számomra az Isten-közvetítés először reformátusul hangzott, ezért én a járást az Úr Isten felé leginkább reformátusul ismerem. Ez az én spirituális anyanyelvem, ami nem zárja ki a vallási többnyelvűséget, vagyis azt, hogy ne akarjak ellátogatni más felekezetek, hitek világába.. Leginkább úgy tudok azokban vendégeskedni, hogy magamban szüntelenül „fordítok”, s önkéntelenül is a „nálunk ez így van”-nal megfeleltetek. Mert azt nem felejthetem, honnan jöttem, s hova tartozom.
Talán a hűség lett mára ódivatúvá. Globális méretű vágyainkat azonban Isten Igéje újra és újra gyülekezet-méretűre szűkíti. Találjunk rá erre az ősi, bibliai szabásmintára, és higgyünk a Szónak, mert megmaradásunk záloga!
Hitünké és magyarságunké.

Budapest / Kolozsvár 2010. 03. 11.
 /
Vörös Éva  lkp.-doctorandus /

 

                                                                Nem csak külsőség...

  

14-én, MÁRCIUS IDUSÁN NÁDASDARÓCON

A naptári-történelmi évfordulóhoz méltó egyházi ünneplésen emlékeztünk 1848. MÁRCIUS. 15.-re, a húsvét előtti 3. héten, az Örömvasárnap keretében.
Az Ige a Filippi 1,12-21 alapján emlékeztetett a páli  alapigazságra ,  a börtön sanyarúságában is szabadulás reménysugarát látva: "...élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus".

Népünknek, nemzetünknek is voltak dicső napjai, ragyogó kezdetei, mint a 162 évvel ezelőtt kezdődött forradalom és szabadságharc napjai. De voltak megalázó és ebből is kimenekvő "éltem" és "élek" helyzetei is.

Milyen szárnyalón indult! "Szabad lesz még a nép,

                                            S velünk rokon:

                                            Hatalmán virul fel

                                            A drága Hon."  Mert:

                                           "Zászlónkon a szabadság

                                            S függetlenség ragyog!

                                            Vész és halál reá, ki

                                            Ez ellen fegyvert fog..."

Ha Petőfi Nemzeti dalát mondanánk és elemeznénk szakaszonként, felmérhetnénk teljesen a kornak  szellemiségét, tetteit. A "rabok voltunk"- ból a "magyar nép megint szép lesz"-hez vágyódni, ahol unokáink "áldó imádság mellett mondják el szent neveinket"...

Nemzeti imánkkal zártuk a megemlékezést  az erre az alkalomra zászlóval és szép virágcsokrokkal ékesített imateremben.

/ Vér István ny. tanító /

                                                       Éledő természet 

16-ai kettős  köszöntő...

Korát meghazudtoló módon jár-kel közöttünk a "kettőssel" jőve Egeresről  VÉR ISTVÁN nyugalmazott Tanító bácsi, aki immár 82-ik életévének grádicsára lépett... Születésnapja alkalmából kívánjuk, hogy szellemi frissességét, tenniakaró és kivitelező készségét erővel támogassa Isten, hogy még sokáig örülhessünk jelenlétének a gyülekezet berkein belül is.
Egy kis figyelmesség kíséretében, Isten éltesse körünkben, Kedves Tanító bácsi!

Jókívánságainkat küldjük és osztozunk VARGA JÁNOS és ROZIKA örömében is  megszületett kislányuk, BLANKA  születésnapján és kívánjuk, hogy Isten éltesse nagyon sok szeretetben a bővült Családot !

                                                        

 21-én a naptári év első verőfényes napjára csalogatott ki a tavaszt köszöntő  madárcirpelés...Feltöltekezésben és megújulásban teljes Kikelet-havát kívánunk!

E szép napon a gyülekezet Lelkipásztorát  köszöntjük sok szeretettel 4o. életéve fordulóján, kérve életére Isten gazdag áldását !

                                          Éled a természet...

 

   ÉVFORDULÓN...

Megszépülten állok eléd

testben és lélekben éretten.

E nap mérföldkövem,

belevésem: ÉLEK!

BOLDOG VAGYOK!

Még akkor is, ha

életgyűrűk ráncaiban

szunnyad az Idő,

az elült s remélt,

bizakodón éltető-

/J.K./

 

28-án Virágvasárnap. Ezt  követően a Húsvét ünnepkörére való lelki ráhangolódásként bűnbánati istentiszteleteket tartunk: Nagypénteken de.11 órakor, a hét többi napján 19 órai kezdettel. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves híveket  ezekre az istentiszteleti  alkalmakra.

 

                                                 ÁPRILIS

                                                            (Szelek hava)

                                                          Áprilisi virágözön

 2-a, NAGYPÉNTEK

Pilinszky János:  Keresztről keresztre

Az ember itt a földön nem is annyira lépésről lépésre vándorol, mint inkább keresztről keresztre száll.
Már geometriai formáját tekintve is a kereszt: találkozás és ellentét, tiszta ellentmondás.
Tragikum és reménység egyszerre. A teljes elhagyatottságnak és kiszolgáltatottságnak ama metszőpontja, ahol a lélek egyedül képes önmagát végül is egészében és véglegesen Isten kezére adni.

Az első kereszt a gyerekkor keresztje. Félelemből és bizalomból ácsolták. Méretre nem nagyobb egy kitárt karú gyermeknél. De épp ettől kereszt: testünkre és lelkünkre szabott ellentmondás. Lényege szerint se nagyobb, se kisebb a későbbieknél. Emberszabású és embertelen. A "boldog gyerekkor" puszta önámítás. Gyermekneklenni éppoly nehéz, mint aggastyánnak. Ahogy a gyermekkor boldogsága se más, mint az öregkoré.
A kereszt tragikus metszőpontja ugyanis legfőbb vigaszunk, reménységünk helye is: derű és tragikum egy helyről fakad, bár látszatra kizárják egymást. Ezt minden nagy vallás és kultúra tudta. De legszebben Jézus "fogalmazta meg": "Boldogok, akik sírnak". És van mélyebb sírás a gyermeksírásnál?

A második kereszt a kamaszkoré. Egyik ágának fölismerés, másik ágának tévelygés a neve. Elég Rimbaud zseniális illuminációira és abszintos talajvesztésére gondolunk. Egy kissé,
vagy talán nem is kissé, minden kamasz "kölyök Shakespeare". Komoly kereszt a kamaszok keresztje. Szálkáiról elég meggyőződnünk a Tékozló Fiú könnyeiből. Ez a fiú bűnösségében a leghitelesebb szimbóluma Isten Fiának, ahogy az elveszett bárány Isten Bárányának. Hogyan lehetséges ez?
Talán mivel a szimbólumok "anyanyelve" is az ellentétek találkozója, akár a kereszt két ága. S hogy ez a találkozás lehetséges, mi több, az egyetlen és legfőbb találkahelye a szétfeszülő mindenségnek, arra csak egy magyarázat van. Az, hogy túl mindenen, már itt a Földön egyek vagyunk az Atyában.

A harmadik kereszt a felnőttkor keresztje
. Minden kereszt közül talán a legmeredekebb. Széthúzó találkozó két ága.
Most kell beilleszkednünk a világba, s ugyanakkor megtanulnunk lemondani róla. Ennek a keresztnek a metszőpontja ahová fejünk illeszkedik, fejünket illesztették - talán legjobban példázza az evangéliumi paradoxont: "Aki meg akarja nyerni életét, veszítse azt el..." Most kell a legvilágosabban tudnunk, hogy ház és kocsi nem lehet otthonunk. Minden és mindenki erre szorít. Most kell Jézusra gondolnunk, most Van Goghra, most Schubertre. Most kell leginkább ellenállnunk a föld vonzásának, a szeretet és igazság vér szerinti értelmezésének.
Ahogy azt Jézus vallotta: aki az igazságban egy velem, az az én testvérem, az az én rokonom, az az én anyám... Kemény szavak a világ szemében. De a kereszten?
Ott e beszéd a szelídség Istenének legszerelmetesebb vigasza. Az egyedül lehetséges haza jóhíre.

Az utolsó kereszt az öregkoré
. A legsúlyosabb és a legkönnyebb kereszt, mivel az utolsó. Ezért egyszerre a legirreálisabb és legreálisabb. Olajfák kertje, agónia a neve. Három fajtáját ismerjük. Az egyik Jézusé. A második a jobb, a harmadik a bal latoré. Nekünk, esendő embereknek, ha utolsó "keresztünkről" beszélünk, gondolkodunk: épp elegendő a jobb lator keresztjét "választanunk". Hogy mit jelent ez?
Először is: hogy szívünket és szemünket a középső keresztre függesztjük, önbizalmunkat bizalomra, igazunkat igazságra, féltékenységgel vegyes "szeretetünket", szeretetre, ítéleteinket bűnbánatra és beismerésre cseréljük fel. "A többi néma csend"... vallotta Hamlet. És a jobb lator: "A többi kegyelem. A többi tiszta csend..." A többi: a kereszt, minden ellentmondás fölülmúlása, végleges elnémulása. Végre és végül a béke - mindennel és mindenkivel.
És a bal lator keresztje?

Bízzunk benne, hogy az Atya, mindannyiunk irgalmas Istene, ezt a végső pillanatig fönntartott, kifeszített ellentmondást, békétlenséget és meghasonlást, azt a fanatikus megosztottságot is ellenállhatatlan kegyelmébe fogadta, mindennel és mindenkivel egyesítette az ő isteni békéjében, és nem engedte át a mindent és mindenkit kirekesztő semminek. Hinnünk kell, hogy Isten egyenesen elvárja tőlünk, hogy egyetlen bal latorról se feledkezzünk el. Erre Jézus a példánk.
Igaz, barátságába fogadta a jobb latrot, de egyetlen ítélkező szava se volt a bal latorhoz.
Kihűlő és elnémuló ajka egyetlen nagy imádság volt - valamennyiünkért.

                                                                Húsvéti csokor

4-én, HÚSVÉT első napjának reggelén istentisztelet keretén belül úrvacsoravételre is sor került. Ez alkalommal az úrasztali jegyeket, a kenyeret és a bort  BALÁZS M. ISTVÁN és kedves családja adományozták. Isten áldását kérjük életükre és gyülekezeten belül is vállalt szolgálatukra.

                            Áldott Feltámadás Ünnepet Kívánunk!

Az ünnepkör három napján keresztül felcsendüló Igeszó a feltámadás hitében erősítette  meg a  szép számmal  jelenlevő gyülekezetet.

                                          Hímestojások...

5-én ,Húsvéthétfőn  a hagyományos öntözésre-locsolásra is elindultak gyermekek, ifjak , felnőttek, helyiek és vendégként érkezettek. A gondosan előkészített ünnepi asztalon a  hímestojások is megtalálhatók voltak, mik vers ellenében kerültek új gazdához.

                                                             Keresztelő lesz...

1o-én, szombaton 16 órakor a keresztség sákramentumában részesítettük SOÓS LÁSZLÓ és ILDIKÓ elsőszülött gyermekét, NIMRÓD-ÁDÁMot. A  legdrágább kincset bízza a szülők kezére Isten, ezért kívánjuk, hogy kölcsönös szeretet és hosszú, boldog élet megélője legyen e bővült, szép Család!

                                         

 

                        
                                                                   MÁJUS

                              (Ígéret hava)

                                                             Ígéret hava  

 2 -án, Május első vasárnapján, ANYÁK-napja alkalmával istentiszteletet  követően gyöngyvirággal és cukorkával  köszöntöttük az édesanyákat, különös tekintettel a legidősebb , 85 éves Balázs Léta Katalin   asszonytestvérünkre  és a legfiatalabb, 21 éves, két gyermekes anyukára, Jakab P. Hajnikára.

Isten éltesse a legszebb hivatást betöltő Asszonytestvéreket, az Édesanyákat !                

                                             Anyák napi csokor...

5-én újra megkondult a harangszó, jelezve, hogy kisszámú gyülekezetünk ismét apadt egy lélekkel ...

Elhunyt idős asszonytestvérünket, özv. VARGA KATALINT 7-én kísértük utolsó útjára életének 8o. évében. Isten adjon Igéje általi vigasztalódást és csendes gyászt a hátramaradt családtagoknak.

 

9-én sok szeretettel köszöntjük az Édesapákat !

                                        VÁLTOZÓ APAKÉP...

" Négyévesen: Az én apukám mindent tud.

Ötévesen: Az én apukám nagyon sokat tud.

Hatévesen: Az én apukám okosabb, mint a tied.

Nyolcévesen: Apu nem mindent tud jól.

Tízévesen: Apu gyerekkorában biztos minden másképp volt.

Tizenkét évesen: Á, apunak erről fogalma sincs! Olyan öreg, hogy már nem is emlékszik a gyerekkorára.

Tizennégy évesen: Ne is törődj a faterommal! Olyan régimódi!

Huszonnégy évesen: Hogy ő? Ugyan már, képtelen haladni a korral.

Huszonöt évesen: Na igen, tud ezt-azt, de hát ennyi idő alatt nem is csoda, ha ragadt rá valami.

Harmincévesen: Talán kérdezzük meg apa véleményét is. Elvégre ő a legtapasztaltabb.

Harmincöt évesen: Egy lépést sem teszek, amíg apámmal nem beszéltem.

Negyvenévesen: Kiváncsi vagyok, apám hogy csinálta volna ezt. Olyan okos volt és elképesztően tapasztalt.

Ötvenévesen: Bármit odaadnék, ha most itt lehetne és megbeszélhetném vele ezt a dolgot. Kár, hogy annak idején nem értékeltem az eszét. Sokat tanulhattam volna tőle." / Ann Landers /

11-én a Protestáns Teológia 3. éves hallgatói tettek templomlátogatást Kovács Mária művészettörténész kíséretében. Művészettörténeti szempontból láttatott történelmi múlt, a templom egyedisége és a klenódiumok megtekintése különös élménnyel gazdagitotta a 13 főből álló teológus csoportot.

                                                                        

19-én, Pünkösd nagyhetében ismét elhalálozást adott  hírül a harangszó. HARTIG MARGIT asszonytestvérünket hosszas betegség után szólitotta magához az Úr életének 77. évében. Temetésére 2o-án került sor. A gyászoló családtagoknak Isten adjon erőt és mielőbbi vigasztalódást !

                                                       Pünkösdi szegfűbokor     

      

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYSÉG NAPJA
  2o1o. Május. 22.

"Szeretett Református Testvéreink!

"KRISZTUS A JÖVŐ, EGYÜTT KÖVETJÜK ŐT!" -ma is ez a fő üzenete a Kárpát-medencei református egyházak összetartozásának. 2oo9 óta Május. 22. a református egység napja.
Ezen a napon hirdettük ki egy évvel ezelőtt a Magyar Református Egyház megalakulását a Debreceni Református Nagytemplom előtt.
A Kárpát-medencében és a világszerte szétszórtságban élő magyar
reformátusság számára ez az évforduló mindenkor a hálaadás ünnepe
lesz.
Az elmúlt esztendő a csöndes építkezés, megerősödés időszaka volt. Tudomásunk van arról, hogy további testvérkapcsolatok születtek a Kárpát-medencén belül, de azon túl is. Folytatódott az egységes Alkotmány által meghatározott keretek kitöltése. Tovább dolgoztunk az egységes liturgián és elérhető távolságba került a lelkészképesítés egységesítése, mindez azért, hogy egyházi szervezetünk, lelki közösségünk erősödhessen. Istennek adunk hálát a lehetőségért, az elmúlt esztendő megannyi közösen átélt ajándékáért.
Az évfordulónak különös hangsúlyt ad Pünkösd közelsége, a Szentlélek
kitöltetésének ünnepe.
"Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett." /Ap.Csel 2o, 28 /

Szeretettel ajánljuk református gyülekezeteink figyelmébe és használatára a Generális Konvent Liturgiai Bizottsága által elkészített javaslatot: május 23-i pünkösdi ünnepi istentiszteletünk liturgiájába beépítve hangozzon el ugyanaz a lekció, csendüljön fel ugyanaz az ének és imádság, így éljük át valamennyi Kárpát-medencei gyülekezetünkben az egység és összetartozás örömét és áldását. Egységünk tartalmat, értelmet az általunk elvégzett szolgálatban nyer. Létrejött egységünk értelme és célja, hogy az egyház Urára irányítsa a figyelmet.

Meggyőződéssel valljuk: "KRISZTUS A JÖVŐ, EGYÜTT KÖVETJÜK ŐT!"

2o1o májusán,
Dr. Szabó István s.k.-püspök, Dunamelléki Református Egyházkerület
Steinbach József s.k.-püspök, Dunántúli Református Egyházkerület
Dr. Pap Géza s.k.-püspök, Erdélyi Református Egyházkerület
Zán Fábián Sándor s.k.- püspök, Kárpátaljai Református Egyházkerület
Csűry István s.k.- püspök, Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Dr. Csete Szemesi István s.k.-püspök, Szerbiai Református Keresztyén Egyház
Fazekas László s.k.-püspök, Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
Csomós József s.k.-püspök, Tuszáninneni Református Egyházkerület
Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.-püspök, Tiszántúli Református Egyházkerület "

                                                         Pünkösdi virágoskert

                    "Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok..."

                                                 /Ap.Csel. 1,8 /

23-án, PÜNKÖSDVASÁRNAP a délelőtti istentiszteleten úrvacsoraosztásra is sor került. Ez alkalommal Jakab Pista László presbiter és kedves családja  adományozta az úrasztali jegyeket, a kenyeret és a bort. Isten áldását kérjük  életükre és gyülekezeten belüli szolgálatukra!

 

                                            SZIKSZAI GYÖRGY 

                                                   könyörgése

" Minekutána amaz első keresztyén pünkösdben oly nagy mértékben kitöltötted a Te Szentlelkedet, én is a pünkösdnek napján Szentlelket kérek Tőled. Nem kérem az Ő csodatevő ajándékait, mert azok nem szükségesek az én idvességemre... Azt kérem, hogy Ő szenteljen, jobbítson, igazgasson,erősítsen,vigasztaljon. Azt kérem, hogy Ő tanítson engem imádkozni, sőt, hogy Ő maga esedezzék bennem kimondhatatlan fohászkodásokkal. Azt kérem, hogy szerezzen én bennem lelki örömet, Isten iránti és atyafiúi szeretetet, béketűrést, kegyességet, jóságot, hitet, alázatosságot, mértékletességet és kérem, hogy vigyen nagyobb-nagyobb tökéletességre az én keresztyéni tisztemnek gyakorlásában. Ámen."

  A Lélek kitöltetésének ünnepén Isten áldja meg együttlétünket !   

 Ünnepi csokor       

29-én, szombaton  du. 14-18 óra között gyermeknapi együttlétre hivatalos a gyülekezet gyermekserege. Játék, vetélkedő, kézműves-sarok, meglepetések, édesség és az együttlét öröme biztosítják a jókedvet és élménydús órák eltöltését a Gyülekezeti Házban a lelkipásztor vezetésével. Szeretettel hívunk és várunk benneteket, Kedves Gyermekek!            

    

 

                                      JÚNIUS                         

                          (Napisten hava)

                                        Napisten hava

DIANE LIMANS

GYERMEKNAPI GONDOLATOK      

"Ha előlről kezdhetném a gyermeknevelést,

Fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezemet.

A példálózás helyett példát mutatnék.

Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék.

Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot,

Kirándulnék, sárkányt eregetve.

Nem kószálnék, bámulnám a csillagokat.

Civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék.

Nem erőszakoskodnék a gyerekkel, hanem a lelkét erősíteném.

Előbb az önbizalmát építeném,azután a házamat.

Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről

és többet a szeretet hatalmáról."

 

 

     Nyár eleji virágözön...

 

2-án Egyházmegyei Közgyűlésre volt hivatalos a gyülekezet lelkipásztora és gondnoka. A Nyárszón tartott  Közgyűlés d.e.1o órakor kezdődött és színes eseménysor követte. Isten velünk volt ez alkalommal is!

 

                                                      Liliom csokor...

6-án istentisztelet keretén belül megkereszteltük ifj. VARGA JÁNOS és ROZIKA kislányát, BLANKA-GABRIELLÁTA Család örömében osztozva, kívánunk kölcsönös szeretetben megalapozott, hosszú és boldog életet!

11-én az iskolákban évzáró ünnepélyek tartatnak. Ballagás, utolsó kicsengetés... Sokan végleg elköszönnek az iskolától és társaiktól, mások ideiglenesen, a viszontlátás reményében...

A nyári nagyvakáció küszöbén állva kívánunk pihentető nyaralást mindenkinek!

 

 

                                JÚLIUS-AUGUSZTUS

                             (Áldás hava-Új kenyér hava)       

                                                          Áldás hava-Új kenyér hava                 

A nyár legforróbb hónapjai voltak. Jégeső, áradás nem tett kárt sem falunkban, sem környékünkön. Az Úristen kegyelmes volt hozzánk. Megvédett, miközben megnyitotta szívünket, segítő jobbra kezeinket, hogy adni tudjunk abból, amink van. Így zárkóztunk fel azok sorába, akik a magyarországi árvízkárosultak részére segélyt juttattak el...

FELSŐZSOLCA károsultjaira Kovács Gyula, honlapunk társszerkesztője hívta fel a figyelmet, ki TV-kamerásként forgatás közben látta a kártyavárként összeomló házfalakat, emberi életeket. / v.ö.: Főoldal: segélykérő felhívás /

Örülünk, hogy hasznos eszköz lehettünk és a ruhasegély kissé előmozdította a teljesen nincstelenné vált emberek, családok talpraállását, bizakodását.

 

 

                                        SZEPTEMBER

                                        (Földanya hava)

                                                   

"...az is művészet, Isten adja, utunk   néhány sugaras napja fényét lelkünk  ha hordozhatja, s mert régesrég elszállt a nyár, ragyogása még velünk jár."    

/ GOETHE /


                                            OKTÓBER

                                         (Magvető hava)

                                                     Magvető hava
 

Visszatérve , a honlap további olvasásának reményében  köszöntjük Valamennyiüket, kívánva , hogy a nyár feltöltekezését, nyert erőtöbbletét hasznosan kamatoztassák  az év előttünk álló mindennapjaiban !

 

                                     AZ ŐSZ IGÉZETÉBEN

                            Az Ősz átölel csipkés leveleivel,

                            aranyló, zöldellő szépségét hinti

                              bíborvörös, rozsdás szineivel,

                                       erőt ad, éleszti, táplálja tüzem,

                                      felöltöztet fénnyel és mosollyal,

                               miközben fülembe súgja: Gyönyörű!,

                                ki lelkében hordozza derűjét,

                                   mint lombhullató erdő is

                                                jövő-ígéretét.

                                                   /J.K./

 

                                                        Októberi fények

 

9-én gyermekük keresztelésének szándékával jelentkezett JAKAB P. JÁNOS és HAJNALKA. A második  gyermeküknek örvendező fiatal szülők kislányát f.é. Okt. 23-án, szombaton d.u.15.órai kezdettel részeltetjük a keresztség sákramentumában.

23-án kiszolgáltattuk a keresztség sákramentumát. JAKAB PISTA DOROTTYA ezáltal a gyülekezet tagjává vált.Isten őrizze és áldja őt élete során szerettei és a gyülekezet körében.

 

                                             Ünnepi virágdísz

 

"Szivemet égő hála áldozatként neked adom, Uram." /Kálvin/

31-én, az 1517. Okt. 31-i Reformációra emlékezve ünnepi istentiszteletre és úrvacsoraosztásra került sor. Az igehirdetést követően a lelkipásztor történelmi visszapillantást tett, kiemelve az egykori reformáció fontosságát és  hangsúlyozva annak elengedhetetlen folytatását is. A mindennapi keresztyén élet és közösségi létforma megmaradásának legfőbbjeként azt a mindennapi megújulást tárta fel, mi Isten hívó és figyelmeztető szavára válaszolva személyes ígényből kész megtisztulni, megjobbulni, szeretetteljesebbé válni, cselekedni Igéből merítve, Krisztusba vetett hittel, következetes kitartással, bizakodón...

SZÉKELY GYÖRGY presbiter testvérünknek és kedves családjának  köszönjük az úrasztali jegyeket, a kenyeret és a bort Isten áldása kísérje az adományozó család életét!

 

 

NOVEMBER

(Enyészet hava)

Enyészet hava

November elsején elhunyt szeretteikre gondolva indultak el családtagok  a temetőkert csendjébe. A világitás tartozékaival,  virágokkal  és gyertyákkal  lett tűzdelt majd` minden sír és az udvarbeli emlékmű is. De minden külsőség mellett  az emlékek és külső-belső könnyek is feltörtek, imára késztetve pár pillanatig...

 

ÉN ÍGY LÁTOM...

Érző jajgatás van a gyászban

akkor is, ha csendesen,

halkan mered mondani

vagy szótlanul, szívedből feltörő

könnyeken át,enyhítve azt-

Befele fordul a csendes gyász

még akkor is, ha

a külvilág tempója mást diktál

s árgus szeme másként látja azt.

/J.K./

Köszöntés... 

4-én, Nádasdarócon 1o éves lelkészi szolgálata elteltével köszöntötték JUHÁSZ KLÁRA lelkipásztort gyülekezetbeliek, kollégák, barátok, kívánva további kitartást és szép eredmények elérését e kis faluban végzett szolgálatai rendjén.

22-Advent közeledtével bűnbánati istentiszteleteket tartottunk  a hét folyamán d.u.17 órai kezdettel.

                                                                    

26-án Gyalu Ref. Egyházközség vendéglátásával sor került  a Kalotaszegi Egyházmegye Közgyűlésére, melyen  a gyülekezet lelkipásztora és gondnoka képviselte  gyülekezetünket .A 1o órakor kezdődő istentiszteletet BÁLINT FERENC  ny.lelkipásztor tartotta . Ezt követően a tárgykör pontjainak betartásával megtörtént az  esperes-választás is.A többségi bizalmat e tisztség betöltésére VINCZE MINYA ISTVÁN nyárszói lelkipásztor kapta. A finom ebédért és a nap csendes lefolyású együttlétéért is köszönetet mondunk a házigazda gyülekezetnek és gondviselő  Istenünknek.

                                                                Ünnepi dísz 

28-án, ADVENT első vasárnapja

A 11 órakor kezdődő istentiszteleten úrvacsorázó közösségben is egyek lehettünk. A felajánlott úrasztali jegyeket, a kenyeret és bort megköszönjük BALÁZS ISTVÁN presbiternek és Családjának, kívánva életükre Isten gazdag áldását.

Advent első vasárnapján

 

RÓNAI GYÖRGY

Advent első vasárnapja

/részlet/

"Meg akartál rajtam teremni, rossz fán,

Nem voltál rest naponta jönni hozzám.

Ajtóm bezártam. Ágam levetett.

Éjszakámból feléd fordítom orcám:

boríts be, Bőség! Irgalom, hajolj rám!

Szüless meg a szívemben, Szeretet!"


Advent négy hetét próbáljuk helyesen megélni. Legyen ott a Világ Világossága eljövetelének tudatos várása, akinek mintegy 2ooo éve történt megszületése valósággá lett és örök fénye, ereje kész ma is eloszlatni minden lelki terhet, sötétséget, félelmet, reménytelenséget.

LEGYEN BELSŐ ELCSENDESÜLÉSBEN TELJES, HITBEN MEGERŐSÖDŐ AZ ADVENT!

 

 

DECEMBER

(Álom hava)

Álom hava

 

Elseje szabad napjának örvendezve ki-ki otthoni teendőivel próbált napirendre térni. Jakab. P. László és Újvári Samu presbiterek segitségének köszönhetően sikerült  a lakhely belső mennyezetszigetélését elvégezni. Köszönet mindkettőjük egész napos kitartó munkájáért

 

5-e ADVENT második vasárnapja

                                                              Már két gyertya világít...

                                                             

1o-én fehér köntösbe öltözött a falu...A télnek valós érkeztét hírtelen váltással kezdtük el tapasztalni.Ideálisnak bizonyult a ropogós fehér hó a szánkák felavatására. A domboldal megtelt örvendező gyermekekekkel,önfeledt  hangoskodás törte meg a csendet. Szürkület beálltával jól jött a benti meleg is és elkezdhettük a karácsonyi műsorral való ismerkedést.

Mint minden évben, a nagytakarítás mellett  ilyentájt kezdődnek el a disznóvágások is. A finom betévő falatok az ünnep "testet kényeztető" részét képezik majd...

12-e ADVENT harmadik vasárnapja

                                             Közelít Karácsony...

Adventi ima

Látod, Istenem milyen esendő vagyok?

Ha  nagyjából rendben mennek a dolgaim, sokszor elfelejtek beszélgetni Veled.

Bezzeg ha fáj, szorít, sajog, ha kényszerít valami ott belül, rögtön kicsúszik a számon,

szinte észrevétlenül: Istenem, add, hogy…

Haragszol ilyenkor rám?

Kérlek, bocsásd meg ezt a vétkemet is!

Bocsáss meg, hisz most is kérni szeretnék. Nemcsak magamnak, hanem másoknak is. Nekünk, akik eszeveszett tempóban száguldozunk az adventi fényekkel ékesített utcákon, böngésszük a karácsonyi katalógusokat, hogy mit milyen hitelből lehet megvásárolni, hogy gazdagabb legyen az ünnepünk.

Bármilyen régimódian hangzik, adj vissza nekünk a dió és alma öröméből egy kicsit!

Add, hogy boldogan tudjunk gyönyörködni a gyerekeink álomittas szuszogásában, add, hogy tudjunk nevetni és merjünk sírni, ha úgy esik jól. Hogy néha meg tudjunk tisztulni egy nagy zokogásban, és ne szégyelljük, hogy nemcsak csörtető, sikerorientált, manipulált géplények vagyunk, hanem érző, sérülékeny, törékeny emberek, akik kapnak elég sebet földi pályafutásuk során.

Uram, add, hogy meg tudjunk gyógyulni bajainkból!

Add, hogy érezzük, mikor érdemes tíz körömmel kapaszkodni, és mikor kell elengedni.

Add, hogy ha elengedtünk valamit, ami fontos volt, kibírjuk a veszteség fájdalmát – ember módon, emberien. Szabadíts meg minket a gyűlölettől, bosszúvágytól, ellenségeskedéstől, acsarkodástól!

Add, hogy higgyünk egymásnak, egymásban,

Add, hogy mosolyogjunk a csend hallatán, hogy találjuk meg minden napban az ünnepünket.

Add, hogy gyakran kezdjük így a Veled való beszélgetést:

köszönöm Istenem!

Bocsásd meg a vétkeinket,

és add, hogy magunknak is megbocsássunk tévedéseinkért.

Adj békét  mindnyájunknak, Uram!   

/ism./  

 

19-e ADVENT negyedik vasárnapja

                                            Karácsonyi fényárban...

 

JUHÁSZ GYULA

KARÁCSONY FELÉ

Szép Tündérország támad föl szívemben

Ilyenkor decemberben.

A szeretetnek csillagára nézek,

Megszáll egy  titkos, gyönyörű igézet,

Ilyenkor decemberben.

...Bizalmas szívvel járom a világot,

S mit az élet vágott,

Behegesztem a sebet a szívemben,

És hiszek újra régi szeretetben,

Ilyenkor decemberben.

...És valahol csak kétkedő beszédet

Hallok,szomorúan nézek,

A kis Jézuska itt van a közelben,

Legyünk hát jobbak s higgyünk rendületlen,

S ne csak így decemberben.

Ünnepre készülve... 

2o-24-e közt bűnbánati istentiszteleteket tartottunk 17 órai kezdettel

 

 WASS ALBERT

Karácsony készül, emberek!

Szépek és tiszták legyetek!

Sóroljátok fül lelketek,

Csillogtassátok kedvetek,

Legyetek újra gyermekek,

Hogy emberek lehessetek!

Áldott Karácsonyt! 

24-én, SZENTESTE 18 órától kezdődik az  ünnepi műsorral és angyaljárással teljes szolgálat.

Istentiszteletet követően, a lelkipásztor összeállitásában bemutatásra kerül  egy alkalomhoz illő, tanulságos történet, versekkel és énekekkel színezve, Isten iskolájának  Fényei címmel. A vallásórás korúak és konfirmándusok az egész gyülekezet "fényei" és örömszerzői szeretnének lenni, ezért szeretettel hívunk, várunk mindenkit az ünnepi együttlétre. A gyülekezeti karácsonyfa körül mindenkinek helye van, hadd legyen örömünk közös öröm ez esztendő karácsonyán is.

 

          BÉKÉS és SZERETETTELJES KARÁCSONYT

KÍVÁNUNK !

 

                                                           Krisztusi csillagfény...

 AJÁNDÉKOK,

melyek nem kerülnek semmibe,

de amelyekkel meggazdagíthatjuk magunk és mások életét... 

Mondjunk egy jó szót,

Vigasztaljuk a betegeket,

Barátságosan nyújtsunk kezet,

Óvatosan csukjuk be az ajtót,

Az érdeklődőknek készségesen válaszoljunk,

Legyen időnk a segitséget kérőkre,

Apróságoknak is örüljünk,

Mindenért legyünk hálásak,

Adjunk jó tanácsokat,

Egy levél megírásával szerezzünk örömet,

Apró túlzásokon ne rágódjunk,

Jogos panaszt ne emlegessünk újra,

Ne tegyük szóvá, ha a másik hibázott,

Fogadjuk el, ha háttérbe szorulunk,

Levert hangulatot ne vegyünk komolyan,

Ne sértődjünk meg egy félresikerült szón,

Együttérzéssel forduljunk a megalázottakhoz,

Egy-egy tréfás szóval szóljunk a gyermekekhez,

Ismerjük el a tévedéseinket,

Örüljünk a holnapi napnak,

Ne vegyük fel újra a tegnap terheit,

Bizonyos dolgokra jó aludnunk egyet,

Mindenkire szánjuk rá a kellő időt és gondot,

Ne éreztessük másokkal, ha rossz napunk van,

és mindenkihez szeretettel forduljunk.

Tudva azt, amit Isten Igéje mond:

" MINDEN DOLGOTOK SZERETETBEN MENJEN VÉGBE. "

/ 1.Kor.16,14 /

 

25-én, KARÁCSONY első napján a dél előtti istentiszteleten kiszolgáltattuk az úrvacsorát is. Az év nyolcadik úrvacsoraosztása alkalmával JAKAB P. JÁNOS egyházfi és kedves családja adományozta a kenyeret és a bort. Isten áldja meg  életüket és szolgálatukat!

Siklós József

KI ÜNNEPEL IGAZÁN

Ki ünnepel igazán karácsonyt?

Kinek szép karácsonyfája van?

És sok ajándékát számbavéve,

Önfeledten játszik boldogan?

Az ünnepel igazén karácsonyt,

Ki nemcsak kapni, -adni is szeret,

Haragosa, ellensége felé

Készséggel nyújt békülő kezet.

Boldog, ha másnak örömet okoz

És ünnep múltán is szeret, örül!

Így ünnepel igazán karácsonyt,

Kit Betlehem fénye vesz körül.

26-án, KARÁCSONY másodnapján d.e.11órakor, illetve d.u. 16 órakor tartottunk istentiszteletet.

Az ünnep örömét kívánom.

Minden jót tenéked.

Az ünnep nyugalmát kívánom.

Zárd békén az évet.

Az ünnep reményét kívánom.

Az viditsa lelked.

Hívő szívet,hogy új napod

Boldogan köszöntsed.

/ismeretlen/

 

27-én, KARÁCSONY harmadnapján d.e. 11 órakor és d.u. 16 órai kezdettel tartottunk istentiszteletet.

3o-án óévzáró presbiteri gyűlést tartottunk, melyen számbavettük az  eltelt évnek eseményeit, eredményeit, mulasztásait, anyagi ügyvitelét és  lelki életét egyaránt. A 2o órakor kezdődött  gyűlésünk határozatait az új esztendő első Közgyűlésén,2o11.Jan.elsején ismertetjük a gyülekezettel.

                                                Ünnepi ragyogás

31-én, a 18 órakor kezdődő  óévzáró istentiszteleten lehettünk együtt, hálát adva a 2o1o-es esztendőért és Ige-útravalóval, reményteljesebben indulhattunk a közelgő új év felé.

Az éjféli harangszó megkondulásakor is   együvé kovácsolódhattunk . A haranglábnál megtörtént az átadás, a régi egyfázfi elköszönése és az új egyházfi első szolgálattétele.Bár magunk mögött hagyunk egy évet  annak minden mozzanatával, de  bizakodón tekintünk előre...

TÚRMEZEI ERZSÉBET

Nem tudjuk mi jön. Titok a holnap.

Némák a titkok. Nem válaszolnak.

Rejtő ködükbe szemünk nem láthat...

De elültetjük az almafánkat.

Bízva, hogy kihajt, gyümölcsöt terem.

Titok a jövő. Sürget a jelen...

 

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT MINDENKINEK!

 

 

MEGJEGYZÉS

Az év során a honlapot vezette, szerkesztette és szépítgette JUHÁSZ KLÁRA lelkipásztor, a videotárat és képgalériát töltötte, továbbá minden elakadásban  segítségéről biztosított KOVÁCS GYULA társszerkesztő. Isten adjon erőt és új lendületet a honlap fenntartásának és  vezetésének folytatásához is!