B.Ú.É.K.

2o11

Reményteljes  és eredményes új esztendőt kívánunk!

 

 

JANUÁR

(FERGETEG HAVA)

Régiesen Januáriusz, ősi magyar nevén Fergeteg hava az év első 31 napos hónapja a Gergely-naptárban.Nevét Janiusról kapta, aki a kapuk és átjárók  istene volt az ókori római mitológiában. A népi kalendárium szerint neve:Boldogasszony hava.A 18.sz.-ban a nyelvújitók a zúzoros nevet adták januárnak.

Fehér lepel alatt... 

Mit kívánjunk?

Új évre mit kívánhatunk?

Bátorságot, erőt,

Ez töltse be kis csapatunk

Az ellenség előtt.

Védő pajzsunk legyen a hit,

S forgatva az Igét,

Úgy védjük bátor szivvel itt

Az Úrnak szent ügyét.

...

Új évre mit kívánhatunk?

Győzelmet mindenütt,

Hogy meggyőzhessük önmagunk,

S legyőzhessük a bűnt.

Készek legyünk a nagy napon,

Ha Jézus megjelen...

Övé az ország, hatalom,

Övé a győzelem!

/németből fordította: Vargha Gyuláné/

 

Boldog Újévet! 

 

Elsején, az új év első istentiszteletén az Ézsaiás 41,1o-ből meríthettünk útravalót: "Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítlek, sőt megsegítlek és igazságom jobbjával támogatlak."

Az istentiszteletet követően megtartottuk az Egyházközség első  Közgyűlését is, melyen a múlt év lelkészjelentése hangzott el és az új évre vonatkozó legfontosabb határozatok is megszülettek.

                                                            A pusztadaróciak ajándéka...

21-én a Szatmár megyében lévő PUSZTADARÓC református egyházközségben imaheti szolgálatot tartott Juhász Klára  lelkipásztor. A római katolikus hívekkel igazi ökumenét megélő közösség az imatermet betöltötte, ahol igehírdetés után a katolikus hívek kórusának szép énekei és Szatmári György zeneiskolás  zongorajátéka tették színessé az együttlétet. Szivélyes fogadtatás, köszöntések és finom vacsora után visszaindultunk, magunk mögött hagyva 36o km-t, kitartó, sűrű hóhullás viszontagságaiban.

 

                                                Imahét előtt...

Jan. 23-3o EGYETEMES IMAHÉT  az Ap.Csel.2,42 vezérgondolatára építve: " Eggyé lenni az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban! "

A hét során du. 18 órakor kezdődtek az istentiszteletek vendéglelkészek szolgálatában, mely alkalmakra sok szeretettel hívtuk és vártuk  a gyülekezetet. A záróistentiszteleten úrvacsorát is osztottunk. Ez alkalommal özv.GERGELY ZSUZSA  adományozta az úrasztali jegyeket, a kenyeret és bort. Isten áldja meg életét  és szolgálatát!

Igehirdető lelkipásztorok:

Vasárnap: JUHÁSZ KLÁRA ref. lkp., Nádasdaróc

Hétfő: DIMÉN JÓZSEF unitárius lkp.,Tordamihályfalva

Kedd: PAPP HUNOR ref.lkp., Sztána

Szerda: VINCZE MINYA ISTVÁN  ref.lkp.,Nyárszó-Kalotaszegi EME.esperese

Csütörtök: ORBÁN LÁSZLÓ evangélikus lkp., Kolozsvár-Biblia Társulat vezetője

Péntek: KURTA JÓZSEF  ref.lkp.-Teológiai Int. könyvtárosa, Kolozsvár

Szombat: BÁLINT FERENC  nyug.ref.lkp.,Váralmás

Vasárnap: JUHÁSZ KLÁRA ref.lkp., Nádasdaróc

A vendégek ellátásáról a gyülekezeti tagok gondoskodtak estéről-estére, név szerint:Soós Vera,Jakab F.Annuska, Balázs Melinda,Jakab F.Anna, Balázs Etelka és  Jakab P. Ibolya,akik  segítőkészségét köszönjük  és életükre Isten áldását kérjük.


Áldásos, lelki többletadó volt az együttlétünk a hét során is !

 

                                                           Emléke bennünk él

24-én, életének 82. évében elhunyt a nádasdaróci gyülekezet kántora, VÉR ISTVÁN nyugalmazott Tanító úr. Az utóbbi hetekben imánkban hordoztuk Őt, ki teljes fizikai erővesztése, kórházi és otthoni kezelése során is erős lélekkel és  tudatos felkészüléssel állt meg szerettei és Isten előtt.

Végtisztességtevő gyülekezetként  f.é. Január 26-án, az egeresi református egyházközség temetési szertartása rendjén kísértük elhunyt testvérünket utolsó útjára. PÜSÖK MÁRTON egeresi lelkipásztor a Jób 1o, 11-12  alapján hirdette Istennek vigasztaló üzenetét .

 

PATAKI LEVENTE, Bogártelke egyházközség lelkésze egy Ige felolvasásával szólt a gyászoló családhoz és emlékezett  elhunyt Tanító bácsi több, mint 25 éves bogártelki  tanítói szolgálata betöltésére  és kívánt a gyülekezet nevében is Istentől jövő, mielőbbi vigasztalódást .

 

JUHÁSZ KLÁRA, Nádasdaróc lelkipásztora, a gyülekezet kántorának  elvesztése alkalmával a Mt. 5,13-16  felolvasásá után hangsúlyozottá tette, milyen fontos rendeltetésszerűen, helyesen betölteni  a tanítványsággal  járó feladatainkat, amikkel megbíz bennünket életünk legfőbb tanítója, a Krisztus.

"...ti vagytok a földnek sója, ti is világ világossága vagytok, hegyen épitett város..."-e három tartalommal bíró "méltóság"-gal  Isten dicsőségét és embertársaink jó előmenetelét kell munkálnunk, a keresztyénség "jó  ízét" adva a világnak, fényt adva a még sötétségben élőknek és  látható példaadást is a reánk bizottaknak. Ezek elengedhetetlenül fontos feladatai minden nevelői-tanítói szolgálatot felvállaló tanítványnak is... Látszólag a elenyészett, de hatása megmaradt hosszú távon a tanítványok életében, látszólag a gyertya elégett, de fénye minden szellemi, politikai sötétségben is utat tört a tanítást, tudást, bölcsességet következetességgel és kitartással átörökített szolgálatban. Látszólag a hegyen épített város összeomlott, de mert egykor bárki számára látható volt, példás élete, életeket meghatározó útbaigazítása maradt. Ezért vagyunk hálásak Istennek, hogy elhunyt  testvérünket, a mindenki "tanitóbácsiját" magunkénak is tudhattuk. Közénk is tartozott, mienk is volt. Kántori szolgálata, ünnepi műsorok szervezésében, vagy besegítésében építő, maradandó munkája  utolsó pillanatig felvállalt volt. Korát meghazudtoló lendülettel jött és szolgált ez új esztendőnek első istentiszteletein is, miközben jelét adta, hogy a test erőtelen.. .Ajándék számára minden perc, mit megél... Utolsó gondolatai:" Nem félek. Kész vagyok  Isten kezébe letenni életem."

"Ujjlenyomata" Nádasdarócon, szívünkben és  emlékezetünkben egyaránt.

Isten űrt betöltő szava, könnyeket letörlő ereje legyen segítségetekre veszteségetekben, ugyanakkor sóként, világosságként  és hegyen épített városként tudjatok, tudjunk hasznos eszköz lenni Isten  kezében életünk mindennapjaiban. "Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat!" /Mt. 5,16/

 

NEKROLÓG
Vér István életéről és munkásságáról FEKETE P. P. JÁNOS bogártelki lakos, jó barát és Egeres község alpolgármestere szólt:

"Tisztelt gyászoló család, végtisztességtévő gyülekezet! Fájó szívvel állunk meg e frissen hantolt sír előtt és vesszük számba egy életpálya több évtizednyi küzdelmét, harcát, munkáját és eredményét. A mai napon a GYÁRTELEP-i temető gazdagabb lett egy sírhanttal, egy emlékkel, de mi, akik ismertük, becsültük és szerettük Pista bácsit, igencsak szegényebbek lettünk.

Szegényebbek lettünk egy mesterrel, kinek tanítványai -több százan is, tanuskodni tudnánk és beszélni is arról, ahogy tanított, nevelt és foglalkozott velük, akár a Szilágy-megyei Kusajon, a Kolozs-megyei Kiskapuson vagy Bogártelkén azért, hogy tanitványai később az élet nagy vizsgáin átmenő jegyet kapjanak.

Szegényebbek lettünk, mert falusi életünk kulturális szervezőjét vesztettük el. Akkor, amikor a művelődés műveltséget is  jelentett, ötvözni tudta a diákok és házas emberek hajlamát, energiáját egy-egy színdarab tanulására, előadására, de nem egyszer verses-dalos műsorra is futotta. Velünk együtt ő is szerepelt, dalolt, vállalt, szervezett, közöttünk és velünk volt.

Szegényebbek lettünk egy református testvérünk elvesztése miatt. Az örökmozgása meghazudtolta korát. Amikor csak tehette, jelen volt falvaink közösségeiben. Igen, a nádasdaróci kántorizálás, szinte minden ünnepnapra előkészített versei, azok elszavalása, a rengeteg újságcikkei arról tanuskodnak, hogy nem csak jegyzetelésért kísérte figyelemmel az előadásokat, prédikációkat, hanem utólag is átgondolta azok tartalmát, mondanivalóját.

Élete nem volt "zengő érc vagy pengő cimbalom". Megnyilvánult benne a szeretet és tisztelet, amit nem csak munkásságain keresztül nyílvánított ki, hanem beszéde, magaviselete, egész egyénisége láttatott. Falvaink közösségeit sajátjának érezte, éppen ezért tudott örülni az örvendezőkkel, vigasztalva a rászorultakat keresztyén hittel és reménységgel. Távolságot és fáradtságot nem ismerve, mindig ott volt, ahol reá szükség volt és segíteni kellett. Pista bácsi, e sok veszteséget ha pótolni lehetne, de jó lenne akkor is, ha a mai világban már nem divatos vagy nem kifizetődő sok nemes emberi vonás. Ezért szegénység a szegénységünk,azért, ahogy már nem tudunk úgy szeretni és tisztelni, mint ti és te, a "nagy öregek", -mindinkább a megsemmisülés fenyeget. Ezért életviteledből okulva engedd, hogy mindazt, ami szép és nemes volt, átvegyük mi mind, akik ezeket tiszteltük és becsültük.

Tanító bácsi! Talán nem túlzás Pál apostolnak a 2 Tim 4,7 alapján megfogalmazott gondolat érvényessége a te életpályádra is: "Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. "Így búcsúzunk tőled, te tanitványaid, barátaid és falvaink közössége. Kívánunk csendes nyugodalmat és egykor dicső feltámadást! "

 

A temetési szertartáson a KRASZNA-i református egyház képviselete verssel és zsoltárénekekkel szolgált.

 A hátramaradt családtagoknak Isten akaratában megnyugvó, csendes gyászt kívánunk!

                                                               Úrasztali csokor

27-én Bánffyhunyadon Egyházmegyei Közgyűlést tartottunk d.e.1o órai kezdettel, melyen a gyülekezetünk képviseletében -lelkipásztor és gondnok -vettünk részt. Igét hírdetett KUSZTOS TIBOR helybéli lelkipásztor és szolgált a gyülekezet kórusa is KUSZTOS ILDIKÓ tiszteletesasszony vezénylésével. Ezt követően az újonnan megválasztott egyházmegyei tisztségeket betöltő lelkipásztorok fogadalomtétele hangzott el. A Közgyűlés a gyülekezeti teremben folytatta munkáját, ahol ismét választás elé álltunk szavazati joggal bíró egyházi és világi képviselőkként. PAPP HUNOR sztánai lelkipásztor szavazati többséggel nyerte el a Közgyűlés bizalmát a Kerületi Lelkészi Képviselő tisztségének betöltésére. Isten áldja meg valamennyiünk  életét, építő és egységet megtartó szándékunkban .

 


FEBRUÁR

(JÉGBONTÓ HAVA)

Régiesen Februáriusz, ősi magyar nevén Jégbontó hava az év második hónapja a Gergely-naptárban,szabályos években  28 napos, szökőévekben pedig 29 napos.Háromszor fordult elő a történelemben február 3o-a.A 18.sz.-i nyelvújitók a februárt az enyheges névre keresztelték át.A népi kalendáriumban Böjt előhava/ /Böjtelő/ néven szerepel.

 

  Havas február...

18-án imaheti szolgálatra volt hivatalos  Juhász Klára lelkipásztor a SZUCSÁG-i református gyülekezetbe.TAMÁS ERNŐ lelkipásztor meghívásának örömmel téve eleget, Újvári Samu gondnok és kedves felesége  kíséretében voltunk együtt az istentiszteleten és az azt követő vendéglátói vacsorán. Köszönjük a lehetőséget és a szivélyes fogadtatást Újvári Erzsébetnek és kedves családjának, kívánva életükre Isten gazdag áldását!

                                     Temetési csokor...

2o-án kísértük utolsó útjára VARGA FERENC atyánkfiát, akit  37. életévének fordulóján szólitott magához az Isten. Hét éve tartó betegségének  súlyosbodása, kórházi kezelés, majd otthoni egy hét után elközelített az elköltözés pillanata. Isten adjon hozzátartozó 5 testvérének, családtagoknak, élettársának erőt, vigasztalódást, csendes gyászt!
                                                           

                                                
                                                           
                              

TAVASZ
Vivaldi: Négy évszak-Tavasz
A fenti ikonra kattintva válassza a "Megnyitás" funkciót. Böngészés közben kellemes zenét hallgathat.

MÁRCIUS

(KIKELET HAVA)

Ősi magyar nevén Kikelet  hava,az év harmadik 31 napos hónapja a Gergely-naptárban.Nevét Marsról, a háború római istenéről kapta.Az ókori Rómában szerencsét hozónak tartották, ha  a báborút ez idő tájt inditják.A 18.sz.-i nyelvújitók szerint a március:olvanos.A Népi kalendárium Böjt máshavának /Böjtmás/ nevezi.

 

                                                         Kikelet

6-án, vasárnap d.u. 14 órai kezdettel,a Kalotaszegi Egyházmegye lelkészeihez felzárkózva temetésen vett részt a gyülekezetünk lelkipásztora. Néhai MIHÁLY JÁNOS Szentkirály-i lelkipásztort életének 59. évében, hosszas, de mindvégig töretlen hittel hordozott betegség után szólította magához az Isten. Hátramaradt szeretteinek Isten akaratában megnyugvó, csendes gyászt kivánunk!

                                            Imanapi asztaldísz
A koraesti órában,18:3o órai kezdettel megtartottuk a
KERESZTYÉN  NŐK VILÁGIMANAPJÁT.  A 2o11-es év programtervezetét a CHILE-i asszonyok összeállitásában tekinthettük  meg  a következő linkek felhasználásával, amiket a MEOT honlapjáról -engedélyezetten és hálás köszönettel- vettünk át.Jó volt együtt lenni ujabb ismeretszerzésben, imádságban, beszélgetésekben.Együttlétünk szeretetvendégséggel zárult,miközben a közelgő Nőnap alkalmából kölcsönösen megajándékoztuk egymást...  Köszönet  mindenért mindenkinek!

(Az alábbi képekre kattintva választhatja a "Megnyitás", vagy "Mentés" funkciót. A megnyitott képek között kattintással haladhat tovább.)

                                   Egyházak Chilében 
              Világimanap Chilében, 2011.             
Egyházak Chilében

                   Imanapi liturgia                       Képek Chiléről           
                       Imanapi liturgia                              
Képek Chiléről
                      "Hány kenyeretek van?"

 A következő, vastagon kiemelt két szövegre kattintva a MEOT honlapján közzétett chilei művészeti alkotásokról kap bővebb szöveges és képanyagot a Kedves Olvasó:

A 2011-es Világimanap művészi alkotásáról

A Compiulemui Művészeti Szövetség élete, alkotásai

 

7-e a böjti nagyhétbe léptet be mindannyiunkat. Az esti 19 órakor kezdődő bűnbánati istentiszteletekre szeretettel hívjuk és várjuk kedves híveinket!

                                               Boldog Nőnapot!

MÁRCIUS .8.
A Nemzetközi Nőnap alkalmából sok szeretettel köszöntjük  nőtestvéreinket !

Boldog Nőnapot! 

SIK SÁNDOR

ASSZONYOK

Ti vagytok a házi áldás

a fehérre meszelt kis falon.

Szegett kenyér az abroszon.

Ti vagytok a kútvíz

a harmatos pohárban,

duruzsoló, jóságos kályha,

szekrényben illatos,

puha,tündöklő  hófehér ruha.

Ti vagytok az olajmécs,

mely álmatlan lobog

s imádkozik ,amíg mások alszanak.

A hervadtan is illatos csokor

a feszület alatt.

 

Juhász Klára  lelkipásztor -meghívásnak téve eleget-, 18 órakor bűnbánati istentiszteletet tartott a szomszédos INAKTELKE-i gyülekezetben, ahol a hét során lelkésznők szolgáltak.
                                                               Böjfővasárnap

13-án, BÖJTFŐVASÁRNAP d.e. 11 órakor kezdődött az istentisztelet, melynek keretén belül kiszolgáltattuk az úrasztali jegyeket is. A kenyeret és a bort ez alkalommal ifj. JAKAB PALI  PÁL  és kedves családja adományozta, melyért hálás köszönetet mondunk, Isten áldását  kérve  életükre.

Az időjárásnak hirtelen váltása, kellemes tavaszi levegője mosolyt csalt arcunkra e napon. A Nap sugara felszámolt minden még meglévő hófoltot kertekben, domboldalon s megláttatta a csokrokban díszelgő tavaszhírnök-hóvirágokat és  cicuskát. A koradélután megkondult harangszó azonban ismét tudtunkra adta: apadt a gyülekezetünk...

                                                               Gyöngykokárda

SZÉCSI MARGIT

Szép Március,szeles, fényes,

sűrű ibolya-fejékes.

Olvad szívemből a bánat,

kitűzhetem öreg kokárdámat.

 

Szép Március,szeles ,fényes,

sűrű ibolya -fejékes.

Csontomat vizeid mossák,

ragyogj nekem,örök világosság!

 

                                                              

15-én 12,3o órai kezdettel kísértük utolsó útjára id. GÁSPÁR ISTVÁN  testvérünket, aki életének 71. évében távozott az élők sorából.Hátramaradt  szeretteinek erőt és mielőbbi vigasztalódást adjon Isten!

                                            

21-e a naptári tavasz első napja. Szemet gyönyörködtető az újjálett, zöldbe öltözött természet a maga első, változatos  virág-hírnökeivel. A csendet gyermekek önfeledt hangja töri meg s harsogja túl madarak cirpelése, mintegy köszöntőt visszhangozva. Mosolyt csal arcunkra, megérint a Kikelet...

 

EGYMÁS NYOMDOKÁBAN 2o és 21

Böjtmás havában megmozdul az élet,

Előhírnökkel közelít és megérint a KIkelet.

Napsütötte márciuson megcsillanó tekintetben

hála s szempár tükrében megannyi vágy

verőfényét derűsen hinti, szórja.

Zöldbe öltözik a rét is illatozón, ékesen,

gerlepár hallatja hangját édes-kedvesen.

A szív hangolja húrját, ikerlelket formál titkon,

dalát pacsirtaszó visszhangozza boldogítón.

/JK/

 

 

ÁPRILIS

(SZELEK HAVA)

Ősi magyar nevén Szelek hava, az év negyedik, 3o napos hónapja a Gergely-naptárban. A hónapot Mars kedveséről, Venusról nevezték el, akit Aperirenek is hívtak. A név a latin "aperire" szóból származik, jelentése: megnyitni. Ez valószínűleg utalás az ekkor kinyíló természetre. A 18.sz.-i nyelvújítók szerint az április: nyilonos. A népi kalendárium  Szent György havának  nevezi.

Április 

  9-én általános tavaszi nagytakarításra került sor,melyen részt vett  férfiaknak, asszonyoknak, ifjaknak kitartó  helytállásáért hálás köszönetet mondunk.Az ősi templom, temetőkert,imaterem és udvara megtisztult,megszépült küllemével is várja a közelgő ünnepre kedves  híveinket és vendégeinket.

                                                 
12
-én gyülekezeti lelkipásztor és gondnok részt vettünk a d.e. 1o órakor kezdődő  Egyházmegyei Énekvezérek és Lelkipásztorok Találkozóján, melynek otthont adó házigazdája a gyerővásárhelyi református gyülekezet, MIHÁLY JÁNOS ref.lelkipásztor-kántor-EME-i zenei előadó szervezésében. RÁCZ ISTVÁN, Középlak lelkipásztorának igehirdetéséből központi gondolatként hangsúlyozottá vált a lelkipásztoroknak és kántoroknak jól meghatározott helye, feladatköre a gyülekezetekben és szolgálattételeikben. Meghívottak voltak ez alkalommal Nt.GYENGE JÁNOS lelkipásztor, kerületi előadó-tanácsos úr, aki nagyon részletesen szólt a kántorok munkakörének minőségi, áldásos betöltéséről, majd Nt.SÓGOR MAGDA kántor, az Egyházkerület Kántorképzőjének Elnöke vezetésével betekintést nyertünk az új énekeskönyv gyöngyszemeinek megismerésébe, különös tekintettel a közelgő húsvéti ünnepkörre. Régmúlt századok zsoltárait véve ajkunkra és ujabb, vagy még ismeretlen énekek tanulásába is bekapcsolódva éreztük, tapasztaltuk, hogy Igével és énekszóval egyaránt fontos dícsérni az Istent. A finom ebéd után feltölterkezve búcsúztunk, e kezdeményezés folytatása reményében.

                                               Egy héttel Húsvét előtt...

17
-én, VIRÁGVASÁRNAP a  d.e. 11 órai kezdettel tartandó istentisztelet keretében konfirmálásra is sor került. Gyülekezetünk konfirmándus ifja, BARÓTI  ISTVÁN - ZSOLT  tett vallást hitéről Isten és a gyülekezet előtt és részesült az első úrvacsoravételben.

A két éves előkészítés végeztével  konfirmálás  tárgyát képezte  a Biblia, énekeskönyv, egyháztörténet, Haidelbergi Káté és Kiskáté kijelölt anyaga. Ismeretéről bizonyságot tevő ifjú helytállásához Isten segitségét kérjük, megköszönve egyben az ez alkalommal felajánlott úrasztali jegyeket is.

"Harcold meg a hitnek szép harcát,nyerd el az örök életet, amelyre hivattál és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt"/1Tim.6,12/

18-tól, a húsvéti ünnepkört megelőzően bűnbánati istentiszteleteket tartottunk 19 órai kezdettel.

                                         Húsvéti tulipánok

22-én, NAGYPÉNTEK-en az istentisztelet d.e.11 órakor kezdődött.

WASS ALBERT:

Nagypénteki sirató

Elmegyünk, elmegyünk, messzi útra megyünk,
messzi út porából köpönyeget veszünk...
Nem egyszáz, nem kétszáz: sokszáz éves nóta.
Így dalolják Magyarhonban talán Mohács óta.
Véreim! Véreim! Országútak népe!
Sokszázéves Nagypénteknek
soha sem lesz vége?
Egyik napon Tamás vagyunk,
másik napon Júdás vagyunk,
kakasszónál Péter vagyunk.
Átokverte, szerencsétlen
nagypéntekes nemzet vagyunk.
Golgotáról Golgotára
hurcoljuk a keresztfákat.
mindég kettőt, soh'se hármat.
Egyet felállítunk jobbról,
egyet felállítunk balról,
s amiként a világ halad:
egyszer jobbról, egyszer balról
fölhúzzuk rá a latrokat.
Kurucokat, labancokat,
közülünk a legjobbakat,
mindég csak a legjobbakat.
Majd, ahogy az idő telik,
mint ki dolgát jól végezte:
Nagypéntektől Nagypéntekig
térdelünk a kereszt alatt
húsvéti csodára lesve.
Egyszer a jobbszélső alatt,
másszor a balszélső alatt,
éppen csak hogy a középső,
az igazi, üres marad.
Nincsen is keresztfánk közbül,
nem térdel ott senki, senki.
A mi magyar Nagypéntekünk
évszázadok sora óta
évszázadok sora óta
ezért nem tud Húsvét lenni.
Így lettünk országút népe,
idegen föld csavargója,
pásztortalan jószág-féle.
Tamással hitetlenkedő,
kakasszóra péterkedő,
júdáscsókkal kereskedő.
Soha-soha békességgel
Krisztus-Úrban szövetkező.
Te kerülsz föl? Bujdosom én.
Én vagyok fönt? Bujdosol Te.
Egynek közülünk az útja
mindég kivisz idegenbe.
Bizony, jól mondja a nóta,
hogy elmegyünk, el-elmegyünk,
messzi nagy útakra megyünk.
Messzi nagy útak porából
bizony, köpönyeget veszünk.
S ebben a nagy köpönyegben,
sok-sok súlyos köpönyegben
bizony pajtás, mondom Néked:
rendre, rendre mind elveszünk.
(Bajorerdő, 1947.) 

                                              Húsvétra...

24
-én, HÚSVÉT első napja reggelén istentisztelet keretén belül megterítettük  ismét az úrasztalt és kiszolgáltattuk az úrasztali jegyeket. A kenyeret és a bort ez alkalommal megköszönjük JAKAB FERKŐ  ISTVÁN presbiter testvérünknek és kedves családjának, Isten áldását kérve életükre, további szolgálataikra.

A d.u-i istentisztelet 16 órakor kezdődött.

25-én, a Feltámadás ünnepe második napján d.e. 11 órakor és d.u. 16 órakor  tartattak istentiszteletek, mely alkalmakra is szeretettel hívtuk kedves híveinket.

26-án ünnepzáró istentiszteletünk d.e. 11 órakor kezdődött.

Ez esztendő húsvétjának békés, csendes ünneplésére is Istentől kértük az áldást!

/ Lk.ev.24.rész /

 

 

MÁJUS

(ÍGÉRET HAVA)

Ősi magyar nevén ÍGÉRET hava, az év ötödik hónapja a Gergely-naptárban, 31 napos. Nevét Majaról /Maia Maiestas/ kapta, aki egy ősi termékenységistennő volt a római mitológiában. A 18.sz-i nyelvújitók szerint a május: zöldönös. A népi kalendárium PÜNKÖSD havának nevezi. (Másként ez az IKREK hava.)

                                                             Ígéret hava

Május első vasárnapján, ANYÁK NAPJA alkalmából szeretettel köszöntjük az Édesanyákat.

 

1-8- SZÜLETÉS  HETE

"Kedves Mindenki!
Nagy  örömömre szolgál, hogy beszámolhatok arról, idén  először Erdélyben is megszervezésre kerül a Születés Hete.  Magyarországon többéves hagyománya van, ahol évente 50-80 településen  szervezik meg május 1-8. között ezt a fesztivált.
Erdélyből 6 város  csatlakozik ehhez a a rendezvényhez: Csíkszereda, Gyergyószentmiklós,  Kolozsvár, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy és Székelykeresztúr.
Az egyes városok programjai az alábbi linkekre  kattintva tekinthetők meg:

Csíkszereda programja
Gyergyószentmiklós programja
Kolozsvár programja
Marosvásárhely programja
Sepsiszentgyörgy programja
Székelykeresztúr programja

A Születés Hete egy szakmai, kulturális és tájékoztató rendezvénysorozat. Az évnek az a kiemelt hete, amikor a családalapítással kapcsolatos fontos információk egy egységes arculattal rendelkező országos rendezvénysorozat keretében koncentráltan érhetők el az érdeklődők számára. A szülés és a megszületés megváltoztatja azt a világot, amelynek abban a pillanatban középpontja a megszületett élet. Akik kapcsolatban vannak a kisbabával visszavonhatatlanul mások lesznek, mint azelőtt voltak. Az életük, ünnepeik és hétköznapjaik egy olyan folyamatosan alakuló és épülő világgá változik, amelynek minőségét alapvetően befolyásolja az a tudás, amely alapján döntéseiket meghozzák. A Születés Hete ezért ahhoz kíván hozzájárulni, hogy ezek az információk elérhetők, feldolgozhatók legyenek,és segítsék a legmegfelelőbb egyéni döntés megszületését.
A Születés Hetén összefognak azok a szakemberek, akik az év többi hetében külön-külön azon dolgoznak, hogy a családok tagjai megtalálják azokat az információkat és alternatívákat, melyek ismeretében kiválaszthatják a számukramegfelelő irányt.
Nagy szeretettel várnak minden érdeklődőt az egyes városok szervezői! Megkérünk  mindenkit, hogy lehetősége szerint segítsen az információ terjesztésében (továbbküldésben, listákra való továbbítással,  szóban stb.), hogy minél több emberhez eljuthasson ennek a fantasztikus  programokat kínáló Hétnek a híre!
"

/ részlet IMRE TEKLA marosvásárhelyi szervező leveléből /

                                                

25-én hajnalban elhunyt JAKAB PALI JÁNOS  egyháztag, egykori gondnok  testvérünk, akit életének 73. évében szólított magához az Isten. Az utóbbi hetek próbatételeit, tehetetlen fizikai állapota ellenére lélekben erősen viselte. A temetési szertartás 26-án, 13 órakor kezdődött a családi háznál. /Nr:38./. A hátramaradt gyászoló családtagoknak Isten adjon kellő erőt és mielőbbi vigasztalódást!

                                                            

28-án előrehozott  GYERMEKNAPI  ZSÚR-t tartottunk a már  évek óta hagyományossá vált, gyülekezeten belül megtartott gyermeknapok folytatásaként. A  gyermeksereg apraja-nagyja eljött a d.e.11-től kezdődő együttlétünkre. Az anyukák kíséretében a kisebbek bátrabban ügyeskedtek, énekeltek, versikét mondtak, számoltak ,mindenki örült Igének, éneknek, lufinak, édességnek,ruhácskáknak...Benti játék, kockavár-építés,társasjátékok,meseolvasás, kreativ-sarok,labdajátékok, foci  és sok apró meglepetés is belefért a legjobb hangulatban eltöltött  napunkba.Köszönjük a szülők batyus hozzájárulását ,a sok finomságot és kívánjuk,hogy a kellemes együttlét emlékeit tegye ki-ki maradandóvá...

Csorba Piroska

MESÉLJ RÓLAM

Mesélj anya,

milyen voltam,

amikor még kicsi voltam?

Az öledbe hogyan bújtam

és tehozzád hogyan szóltam

amikor nem volt beszédem?

Honnan tudtad ,mit kívánok?

Megmutattam a kezemmel?

Mesélj rólam, hogy szerettél?

Engem is karodba vettél?

Meleg tejeddel etettél

akárcsak a testvéremet?

GYönyörködtél akkor bennem,

úgy neveztél:kicsi lelkem?

És amikor

még nem voltam,

a hasadban rugdalóztam?

Tudtad-e, hogy milyen leszek,

milyen szépen énekelek?

Sejtetted, hogy fiú leszek?

Mesélj anya!

Mesélj rólam,

milyen lettem, amikor már

megszülettem?

Sokat sírtam? Vagy nevettem?

Tényleg nem volt egy fogam sem?

Ha én nem lettem volna,

akkor is szerettél volna?
                                             
 

JÚNIUS

(NAPISTEN HAVA)

Ősi magyar nevén NAPISTEN HAVA, az év hatodik hónapja a Gergely-naptárban és 3o napos. Nevét Juno római istennőről kapta, aki Jupiter felesége volt. A 18. századi nyelvújítók szerint a Június: termenes. A népi kalendárium Szent Iván havának nevezi.

                                                       Júniusi virágözön

2-án, ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖKÖN 11 órai kezdettel istentiszteletet tartottunk.

8-11-pünkösd nagyhetében este 2o órakor kezdődtek a bűnbánati  istentiszteletek, mely alkalmak közelebb visznek és készítenek a közelgő ünnepkörre.

                                                            

12-én, Pünkösdvasárnap de. 11 órakor tartottuk az istentiszteletet. Ez alkalommal az úrasztali jegyeket JAKAB FERKŐ JÁNOS presbiter és kedves családja adományaként vehetjük  hálás köszönettel. A délutáni szolgálat 16 órakor kezdődött, szeretettel hívtuk és vártuk híveinket ez ünnepnyitó istentiszteletekre.

13-án, Pünkösdhétfőn  megszokott időben, d.e. 11 órakor és d.u. 16 órakor kezdődött az istentisztelet. Szabad nap lévén bíztunk benne, hogy élnek híveink az együttlét lehetőségével és örömével a tempolomban is.

14-éln, ünnep 3. napján a délelőtti 11-kor kezdődő istentisztelettel zártuk az ünnepkört.

A Lélek kitöltetésének ünnepén Isten tegye áldottá együttléteinket és életünket!

                                           

 

15-én , Június derekán, tanévzárás kapcsán szóltak a kicsengetők az iskolákban. Elballagott kis-és nagyobb diák, mindenki egy év élményeivel gazdagodva vonulhat vissza...

A méltán megérdemelt nagyvakáció küszöbén állva kívánunk gyermekeinknek pihentető nyaralást, élménydús és sok játékkal teljes vakációt!

Bátortjuk továbbra is a gyermekeket és ifjakat, hogy vegyenek részt azokon a meghirdetett nyári táborokon, melyek közösségformáló és mindenképp  építő jellegűek. Ilyenként esedékes két Kalotaszegi Egyházmegyén belül szervezett gyermek-és ifjúsági táborban való részvételünk  és még egy a magyarországi  Nagycserén.

 

JÚLIUS

(ÁLDÁS HAVA)

Ősi magyar nevén ÁLDÁS hava az év hetedik hónapja  a Gergely naptárban és 31 napos. A római naptárban kezdetben ez az 5. hónap volt. Ennek megfelelően, latinul eredetileg Quintilis (ötös) volt a hónap neve, csak később Julius Caesarról nevezték át Júliusra. A 18.századi nyelvújtók szerint a július: kalászonos. A népi kalendárium Szent Jakab havának nevezi.

                                                  Július

4-11-
e közt  a Kalotaszegi Egymázmegye szervezésében ifjúsági tábor tartatott INAKTELKÉN 9.-12. osztályosok számára. A faluközösség e korhatárba betagolható ifjai  közül hárman  jelezték részvételi szándékukat. Név szerint: BARÓTI SZILÁRD, BARÓTI ZSOLT és GERGELY BOTOND. Isten áldása legyen a szervezők, táborozók és felvigyázók életén!

                                              Margaréták

21-én kísértük utolsó útjára özv. ALBERT KATALIN asszonytestvérünket, akit életének 73. évében szólított magához Isten. Hosszas és súlyosbodó betegségét lelki tartással viselte mindvégig. Gyülekezetünk legkitartóbb templomlátogató asszonytestvére volt Ő, emlékét kegyelettel őrizzük.
Hátramaradt családtagjainak, szeretteinek az Úristen akaratában megnyugvó, csendes gyászt kívánunk és mielőbbi vigasztalódást!

 

AUGUSZTUS

(ÚJKENYÉR HAVA)

Ősi magyar nevén ÚJKENYÉR HAVA, az év nyolcadik hónapja a Gergely-naptárban és 31 napos. Nevét a híres római császárról, Augustus Octavianusról kapta. Az, hogy ez a hónap-különös módon- a Július után 31 napos, annak köszönhető, hogy Augustus császár ugyanannyi  napot akart, mint  amennyi a Caesarról elnevezett Júliusban van. A 18. századi nyelvújtók szerint az Augusztus: hévenes. A népi kalendárium KISASSZONY HAVÁNAK nevezi.

                                             Augusztus

1-6
-a között egy magyarországi gyermek -és ifjúsági tábor meghivottai voltunk. 
JUHÁSZ KLÁRA lelkipásztor személyes jó barátja,SILYE BARNA tanár-gyülekezeti gondnok  örömmel keresett meg az év során ez ügyben.Egyhangú igenlő válaszadással igyekeztünk időben beszerezni a határátkeléshez szükséges papirokat,az erkölcsi bizonyítványt  és a szülői felhatalmazásokat.

Hétfőn a lelkipásztor  felügyelete alatt  indultunk el az ígéretesnek tűnő határontúli táborba,NAGYCSERÉRE .Isten áldását kérve utunkra és ottlétünkre,felszálltunk a Nagyváradra tartó magánvonatra.Jó hangulatban utaztunk, de ott rezdült mindünkben egy belső feszültség is.Talán az újtól való félelem, vagy sokak első külföldi útja erősítette az érzést. ..
Nagyváradon két kisautóval vártak barátaink.Felszabadultan hagytuk magunk mögött a kilométereket, levetkőzve a félelmeinket is.A rendezett, sok szép virággal is teli kis tanyavilág otthonunkká vált  6 napon keresztül.

A sajátos természet-adta lehetőségeit felismerve, a  kis közösség egy erdő közepén hozott létre gyermekfogadásra alkalmas táborozási helyet.Hinta, csúzda, labdajáték,íjászat, kreativ foglalatosság, sütés-főzés,kinti és benti csoportos foglalkoztatás mind egy területen,a kellemes meglepetéseket tartogató táborhelyen zajlott le.Már néhány éves múltra tekint vissza  a gyermektábor.Évek tapasztalataiból merítve sikerült a szervezést zökkenőmentessé tenni idén is felnőttek bevonásával,akik lelkesen vállalták a napi teendőiket egy közös cél érdekében:a gyermekekért.A táborban a csereiek-halápiakon kívül Álmosd, Újléta,Nyírmártonfalva, Debrecen-Széchenyi kert,Kerekestelep-Bán gyülekezeteiből is jelen voltak, naponta emelkedőbb létszámmal.A napok előrehaladtával 11o gyereket és 4o felnőttet karolt fel a tábor összlétszám tekintetében.Jó és értékelendő volt a naponta más és más gyülekezetbeliek részéről felajánlott uzsonna,gyümölcs, sütemény, főtt kukorica,amit a finom vacsorák követtek,ugyancsak  napra lebontott gyülekezeti felajánlásokból,helyben, frissen főzve felnőttek összefogó rátermettségével.MInden napra önkéntesek jelentkeztek a kisebbek felvigyázásánál, ívóvíz és üdítő kiszolgálásánál,a játszótéren.A megnyitóra délután 14 órakor került sor.JENEI ZOLTÁN nagycserei lelkipásztor a 23.Zsoltárral köszöntötte a szép létszámban megjelent  gyermekeket és  felnőtteket,külön köszöntve kis csoportunkat  és két Kolozsvárról érkezett vallástanárt is,kívánva  áldott együttlétet, tartalmas, szép napokat.A tábori 1o-szabály hangos szóban történő közös olvasása után ismerkedés,csoportos vallásóra, vetélkedő indult be vallástanárok, pedagógusok, lelkészek irányitásával.Számunkra tartogatott a nap egy sajátos meglepetést is:- egy mini-fotokiállitást szerveztek a helyiek ,amin SILYE BARNA tanár-gyülekezeti gondnok  bevezető gondolatai után JUHÁSZ KLÁRA lelkipásztor  templom- és falutörténeti előadást tartott, sokak érdeklődését is felkeltve. Kis csoportunk felbátorodva énekelt is és első napunk "helytállása" után örömmel vettük a hírt:-sok élménysorban lesz még részünk a hét során...

Kedden délelőtt a  történelmi és egyháztörténeti nevezetességeiről is híres Debrecen nyűgözött  le rendezettségével, csedes, békés légkörével.Silye Barna kíséretével betekintést nyerhettünk a legfontosabb nevezetességek megtekintésébe is.A Nagytemplom tornyának kilátójából bejártuk gondolatban a határok-szabta határtalanságokat is, ahol magyarokként élünk megannyi kis vagy nagy tömbben embertársainkkal.A délelőtt fénypontja a Fedett Uszodában eltöltött 3 óra volt.Önfeledt gyermeki lelkülettel minden benti élményben volt részünk.Elszívta az erőt a víz, de mintegy ellensúlyozásul jött még  kellemes meglepetések sora...

Szerdán a kreativ-sarok sokszínüségében dolgozhattunk Juhász Klára beosztott lelkipásztor csoportvezetésével is.A daróci lányok,HENRIETTA,BRIGITTA és RENÁTA a gyöngyfűzésben jeleskedtek.De papirból készült szines madárkáink is közkedveltekké váltak.Közben fiaink,BOTOND és GERŐ a ping-pong-ban és fociban ügyeskedtek.
Felnőtteknek tartalmas,vetítéssel egybekötött előadást tartott a késődélutáni órákban SZLAMA EDIT nyugalmazott tanárnő, aki 59 évesen elindult az El Camino Szent Jakab- zarándokútra. 4oo km-t gyalog tett meg sok viszontagságos helyzettel  is megküzdve,de végig kitartó lendülettel célba is ért.Lábizom gyulladása félúton autóbuszra kényszerítette, így a következő 4oo km-t terve szerint a közeljövőben szeretné megtenni, természetesen azt is gyalog.Felvállalt zarándokútja kemény erőpróbán túl hitében is edzette."Önvizsgálat, szeretet,alázat,imádség, hálaadás  nélkül lehetetlen zarándokúton járni ."-jegyezte meg példaértékkel a magyar zarándok...

Csütörtök délelőttje  többnyire a pihenés áldott lehetőségével volt egyenértékű.A naponta 13 órakor kezdődő tábori programok sokszínűségébe felzárkóztunk továbbra is.Mikor elkezdődtek a csoportos foglalkoztatások a kisebb gyerekeknek és külön a  nagyobbaknak, nekünk, felnőtteknek is adatott alkalom egy kis lelki tápból való merítésre, egymásrafigyelésre, Isten bátorító szava hallatán az elcsendesülésre.A naponta  lelkipásztorok által tartott  ún.CSENDES PERCEK keretén belül  e napon Juhász Klára erdélyi lelkipásztor tett bizonyságot.A tábori hét Ige-vezérgondolatát követve az "áldás" tematikája körvonalazódott szolgálatában is.A 37.Zsoltár 3-5 alapján hangsúlyozottá tette:"...az ÚT,amin naponta elindulunk,lehet széles vagy keskeny , egyenes vagy göröngyös,hosszú vagy még hosszabb  ,mindenképp  lemérhető kisebb-nagyobb távolságot jelent.Mi több száz km-ben mérendő távolságot tettünk meg idáig,térben is jól behatárolható módon.De minden hasonló távolság  eltörpül ott, ahol a lélek síkján is  történik utazás.Az imádság ,mint összekötő kapocs Isten és ember ,ember és embertársa között segít és kész formálni, valóban minőségi emberekké  tenni.Ez a többletünk a "csak" emberlét mellett,hogy keresztyének vagyunk.De nem elég csak keresztyénnek neveztetni.Szükséges, hogy ez a többlet minősitsen minket."Hagyjad az Úrra a te utadat..."- azt jelenti ilyenként,hogy utunk az az út, amit kitaposott számunkra  a Krisztus,az Ő útja a keskeny út ,amin követnünk kell őt kitartással, következetesen,hitelesen felvállalva magunkat  minden emberi minőségünkben...Ahol Isten bátorító szavaira engedelmesen válaszolunk,  ott útegyengetett az életünk és felettünk is kimondatik:"Megáldalak !" és "Áldás leszel."Áldott és áldáshordozó ott, ahol ápp élnünk kell, azok körében, akik  családtagokként vagy épp sorstársakként reánk bizattak.Elengedhetetlen az áldás a Gazdáját ismerő,életét céllal és rendeltetésszerűen betöltő  ember életében..."/részlet az igehírdetésből/

Péntek , a tábor utolsó napja hamar elérkezett.Délelőtt a szomszédos tanyára mentünk át,eleget téve egy meghívásnak.TŐKÉS LEVENTE állatorvos lehetőséget biztosított arra, hogy lovaglással zárjuk élményeink sorát.Volt öröm .Az edzett ,mégis kecses Dalma mindenki által kedvelt lett.Köszönjük a család kedves fogadtatását, a finom falatokat ,a tágas udvar sokféle kikapcsolódási lehetőségét.Utolsó együttlétünk a táborban röpke visszapillantásra késztetett.A SZÁSZ FERENC nyugalmazott baptista lelkipásztor által ,trombitával vacsorára hívogató zsoltár visszhangzott bennünk is,mindinkább azt a másságot láttatva meg, ami eltér a világ lármájától, zajától.A táborban a zajnak is értelme volt,a  csendnek is tartalma, volt  kialakult házirend és önfegyelem, egymásrafigyelés, "kérem" és "köszönöm "kimondása,játék, rajz,nevetés ,együttlét .És velünk volt Isten is.Elérte célját a tábor és jövőígéretesnek bizonyult ... Jenei Zoltán lelkipásztor előrevetítette a sorra kerülő gyermektábort és a gyülekezet nevében meghívott a jövő esztendei táborba is.Köszönjük, hogy szeretetükben hordoztak mindvégig vendéglátóink és az egész gyülekezet!Hálásak vagyunk és utólagosan is megköszönjük ezt a lehetőséget,melyben felejthetetlen emlékek kerültek helyükre,kialakult barátságok erősödtek,tartalmas, sokrétű és építő együttlétekből meríthettünk s útravalóul vihetjük mindazt, ami közös, egységet erősítő,éltető erő...

Nagycsere-Nádasdaróc egymásra talált.Két kisszámú,csupán 11o tagot számláló,de élő és élni akaró  közösség,egyben egymásnak adatott ígéretes lehetőség is.. Isten áldása legyen kapcsolatunk kibontakozásán,mindkét gyülekezet tagjainak életén!

(A heti eseményeket bemutató képes beszámolót IDE KATTINTVA érheti el a kedves Olvasó)  

                                                             Liliomok

12-17 között HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBORT szerveztünk, melynek keretében udvari sütőkemence épült egy miskolci fafaragó, kandalló-és kályhaépítő mester vezetésével.
Az ötlet és elképzelés mögött néhány év érlelődése áll, s mert beért az idő a kivitelezésre, elkezdtünk szervezkedni. Helyi szinten fogékonyak voltak a falubeliek a nem mindennapi ügy felkarolására. Hozzáállásuk, vendégszeretetük mindvégig maximális odaadással párosult.
Néhány hónap alatt összeállt a névlista is azok részéről, akik komolyan vették ezt a lehetőséget. Ilyenként örömmel mondhatjuk, hogy helyes kis csoport állt össze az Erdélyből, Kanadából és zömében Magyarországról érkezők sorából.
Az erdélyi lelkület, Kalotaszeg sajátossága adva volt kedves vendégeinknek, mitöbb, vonzerőként munkált a tábor célját,tartalmát kiegészítőn.

Csütörtök délután érkezett az első vendég a Gyülekezeti Házhoz,ahol a falu lelkipásztora, JUHÁSZ KLÁRA fogadta elsőízben a vendégeket. BÉRES TIBOR, meglepetésszerűen  túrakerékpárral győzte le a több száz km-t maga mögött Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből indulva el. Nem kis kihívás volt számára az út megtétele, annak viszontagságaival való megküzdés is néhol.
Őt követte a Székelyudvarhelyről érkezett ZSOMBORI BÉLA , majd örömmel köszönthettük az együtt érkezőket,a Budapestről érkező STRIDER TIBORT kedves családjával, NATÁLIÁVAL  és LEVENTÉVEL, valamint GILÁNYI LÁSZLÓT.
A kör bővült a péntek délelőtti órákban érkezettekkel, név szerint VÁLYI PÉTERREL, aki Kanadából jelezte ittléti szándékát ,vágyva egy hasznosan eltöltött szabadság után és SILYE BARNA, illetve fia, SILYE GERGŐ nagycserei résztvevőkkel.Az estébe nyúló ismerkedést követően megtörtént a családokhoz való beosztás és elszállásolás is.

Könnyen és hamar egymásra hangolódott a csoport, otthonosan mozogva  a faluközösségben is. Fogékonyak voltak az új elsajátítására, amit szakértelemmel és jó pedagógiai érzékkel továbbított feléjük a kemenceépítő. Elmélet és gyakorlat karöltve járt mindvégig. Mindenki erőbevetéssel és kitartással dolgozott - a kánikula napbarnításra kész óráiban is - azon, hogy ujjlenyomata építő jellegű és mindenképp maradandó legyen a szépen magasba ívelő, tervszerűen épült kemence munkafázisai rendjén.

Frontálisan  egy magyar címerrel ellátott tégla látható a kemencén, amit hálás köszönettel fogadtunk KRISTA TAMÁS téglakészítő és forgalmazó-kályhaépítő ajándékaként. Vasárnapi érkezése az istentisztelet kezdési időpontjával egybeesett, amin örömmel vállalta a részvételt  a többi táborozóval együtt. JUHÁSZ KLÁRA lelkipásztor igehírdetését követően köszöntőt mondott ÚJVÁRI SAMU gyülekezeti gondnok és szót kapott SILYE BARNA tanár  úr is a vendégek képviseletében.
Az ősi templom békés légkörében nemzetiségre,vallási hovatartozásra való tekintet nélkül ,közös imában és énekszóban erősségünk volt az Isten.Minden emberi különbözőségünk ellenére leváltak a válaszfalak és egyek voltunk a hitben, egy közös, nemes ügy felvállalásában,a szeretet megélésében.Cifra ruhába  öltözötten, helybéli  lányok, legények, egyháztagok apraja-nagyja és vendégeink  közel hoztuk mindazt, ami a hagyományőrzés itteni ismertebb válfaja s azt örömmel vállaltuk fel mindenki örömére, szemet is kápráztatón...
Templomozás után a presbiterekkel  és kedves családjaikkal közös ebéden vettünk részt a kultúrotthonban, amit részint kolozsvári városnézés, illetve falubeli hintózás színezett igény szerint. A nótáskedv éjszakába nyúlóan kitartott,de az új napon ismét 8 órakor indult, folytatódott az építés.
A keddi kitartó eső miatt azonban kitolódott a munkatábor idői kerete,de a rendelkezésünkre adatott órákat is hasznosan.töltöttük el. Szerdán,17-én a kemence új köntösbe öltözött.Fehér szine magára vont tekintettel hálára késztet azóta is és megerősít abban a tudatban, hogy érdemes volt az áldozatot felvállalni,mert jó ügyet képviseltünk. Közös fotó készítése után Isten áldásával bocsájtottuk útjukra vendégeinket a viszontlátás reményében...

Csapatmunka volt, így örömünk is közös öröm.
Mégis elengedhetetlen a köszönet e nagyszerű kezdeményezésért, ami Juhász Klára lelkipásztor és a Művész úr személyes ismeretsége, barátsága  révén  beért és tovább gördült.
Köszönet a daróci gyülekezetnek és egész faluközösségnek a hely és építőanyag biztosításáért, hálás köszönet a szorgos asszonykezeknek, akik a finom és változatos ebédekről gondoskodtak naponta, a csodaszép élményekért, amikben részesítették a vendégeket a vendégfogadó családok!
Köszönet a lelkes csapatnak, akik keze nyomán létrejött a csodaszép építmény, faluközösségünk egy ujabb kis gyöngyszemeként!
Köszönet mindenki. segítőkészségéért, aki részt vállalt e 6 nap jó kimenetelében!
Az Úristen áldása legyen munkánkon, melynek közösségformáló ereje hatványozottan a mienk lehet, ha élünk is vele!  Éljünk vele, mielőbb felavatva az udvari sütőkemencénket.

/összeállította  JUHÁSZ KLÁRA református lelkipásztor/

 

A RÉSZTVEVŐK LEJEGYZÉSEIBŐL

"Örülök, hogy itt lehettem! Köszönöm!"
ZSOMBORI BÉLA szobrász szakon végzős egyetemi hallgató, Székelyudvarhely

"Nagyon jó lehetőség számomra, hogy a szabadságom ilyen hasznosan tölthettem egy csodálatos helyen és közösségben. Köszönök mindent, ami értem is történt!"
VÁLYI PÉTER tanár, Kanada

"Mélységes tisztelettel szeretném megköszönni ennek a parányi, de ennél lelkesebb falunak a vendégszeretetét, lelkesedését, szépségét és egységet kovácsoló gazdag programjait. Örülök, hogy részt vehettem ebben a nagyszerű munkában. Köszönöm mindenkinek!"
BÉRES TIBOR kályhaépítő-raktáros, H-Fényeslitke

"A nyugalom szigete Nádasdaróc, a kellemes emlékek tárgya. Nagyon jól éreztem magamat, számomra teljesen új dolgokkal találkoztam. Örömmel csodáltam azokat. Köszönöm még egyszer!!!"
STRIDER NATASA fordító, H-Budapest

"Szívből örülök, hogy rész vehettem a kemence építésben, melynek melege szolgálja a falu közösségét. Köszönjük szépen a szíves vendéglátást! Tisztelettel:
STRIDER TIBOR gyógynövényszakértő-művész, H-Budapest

"Ez úton is szeretnék köszönetet mondani Juhász Klára Tiszteletes Asszonynak és Újvári Samu gondnok úrnak, akik megszervezték és lehetővé tették, hogy ezen a gyönyörű erdélyi tájon eltölthessük ezt a néhány napot. Köszönet a falu lakosságának azért az emberségért, barátságért és jó szándékért, amiben részesítettek minket.
Remélem, az elkészült kemence a közösség javát fogja szolgálni és néha emlékeznek majd ránk, ahogyan mi is mindig emlékezni fogunk Nádasdarócra."
GILÁNYI LÁSZLÓ nyugalmazott határőr, H-Miskolc

"Nagyon jól éreztük magunkat, mindent tökéletesen szerveztetek. Bár nem volt könnyű, tudom, mégis nagyszerű dolog sült ki belőle. A résztvevők a legalkalmasabb családokhoz kerültek. Jó kis társaság jött össze. Köszönjük! Köszönöm!"
SILYE BARNA tanár, H-Nagycsere

(A táborról és a kemence építéséről készült fényképes összeállítás ITT tekinthető meg honlapunkon, illetve a Facebook-on is elérhető ITT és ITT) 

                                                              

11-én a délutáni órákban hunyt el életének 81. évében özv. VARGA KATALIN, mindenki Malmos Kati bútorfestője. Évtizedeken keresztül kitartó munkakedvvel festette a bútorokat, míg betegsége lehetetlenné nem tette azt. A cifra szobákban megtalálható bútordarabok Nádasmente-szerte igazolják tehetségét, egyediségét e téren, mely munkákat megbecsüléssel és hálával átörökíteni feladatunk és kötelességünk is.Elhunyt asszonytestvérünket 13-án, szombaton kísértük utolsó útjára az 5-ös házszámtól. Hátramaradt szeretteinek kívánunk  mielőbbi vigasztalódást és Isten akaratában megnyugvó csendes gyászt!

                                              "Mindennapi kenyerünket..."

23-27-e közt bűnbánati istentiszteletet tartottunk esténként 2o órai kezdettel .

28-án ÚJZSENGE HÁLAADÓ ISTENTISZTELET  keretén belül úrvacsorában is részesedhettek a hívek. Ez alkalommal özv. SOÓS VERA adományozta az úrasztali jegyeket, akinek életére és szolgálatára Isten áldását kérjük.

                                                           

29-Szept.4. között nyárutós gyermektábor részesei voltunk ZSOBOKON. Az egyházmegye gyülekezeteiből érkezett több, mint 1oo gyermek lelkipásztorok és vallástanárok felügyelete alatt áldásos hetet élt meg, naponta színes programokban való részvétellel.

 

 

SZEPTEMBER

Szeptember

(FÖLDANYA HAVA)

Ősi magyar nevén FÖLDANYA HAVA, az év kilencedik hónapja a Gergely naptárban és 3o napos. Neve a latin "septem" szóból ered, jelentése hét, mivel szeptember eredetileg az év hetedik hónapja volt a római naptárban. A 18.századi nyelvújítók szerint a szeptember gyümölcsönös. A népi kalendárium SZENT MIHÁLY  havának nevezi.

 

A nyári nagyvakáció élményekben gazdagon telt, az új tanév közeledtét feltöltekezve és bizakodóan várjuk.

                                                   Nyár végi liliom

1o-
én ismét harangszó adta hírül, hogy kisszámú gyülekezetünk ismét apadt. Ez esztendő hatodik temetésére 11-én, vasárnap 13 órakor  került sor,  utolsó útjára kísérve
özv. JAKAB PALI KATALIN asszonytestvérünket, akit életének 82. évében szólított magához Isten. Hátramadadt szeretteinek Isten akaratában megnyugvó, csendes gyászt  és mielőbbi vigasztalódást kívánunk.

                                                  

12-én, hétfőn új tanévbe léptek óvodások, kisiskolások, diákok egyaránt. Ezt megelőzően, gyülekezeti tanévnyitó istentiszteletre érkező szülők és gyermekeik kézszorításában ott rezdült sok érzés, múltnak élménysora és  az új ismeretlensége .Útravalót az Igéből merítettünk, melynek ígéretével megyünk gyarapítani a szellemi tárházat is: "Vegyétek az én tanításomat és a tudományt inkább, mint a választott aranyat. Mert jobb a bölcsesség a drágagyöngyöknél és semmi gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek." (Példabeszédek 8,1o-11)

Isten segitsen e tanévben is  kitartó szorgalommal végezni feladatainkat!


 

OKTÓBER

Október

(MAGVETŐ HAVA)

Ősi magyar nevén, MAGVETŐ HAVA, az év tizedik hónapja a Gergely-naptárban. A latin octo szóból származik, melynek jelentése nyolc – utalva arra, hogy eredetileg ez volt a nyolcadik hónap a római naptárban, mielőtt a január és február hónapokat hozzáadták az évhez. A 18. századi nyelvújítók szerint az október: mustonos.
A népi kalendárium MINDSZENT HAVÁNAK nevezi, a reformátusoknál a REFORMÁCIÓ HÓNAPJA, mivel  október 31-én tartják a reformáció ünnepét.

 

 Az ősz csodálatosan szép és megkapó színvilága, a napsugár  kitartó melege és ereje a   betakarítás szorgalmára bírja a falubelieket. Az évelő virágok többsége új adagban ontja bimbótörő szépségeit. A piros rózsa kiviláglik minden közül zsenge szirmaival, ígéretesnek sejteti magát az ősz... Közben üresen maradt telkek portáin új lakók  tataroznak, szépítgetnek, próbálnak mielőbb otthont teremteni maguknak. Így vagy úgy, de zajlik az élet a kis faluban. A mindennapokat átszövi a kicsiny gyermekek nevetése, felnőttek hangja, szekerek sürgés-forgása és minden, mi életnek jele ilyenkor errefele.

 

                                                               AZ ŐSZ IGÉZETÉBEN

                                          Az Ősz átölel csipkés leveleivel,

                                         aranyló, zöldellő szépségét hinti

                                           bíborvörös, rozsdás szineivel-

                                                        erőt ad, éleszti, táplálja tüzem,

                                                      felöltöztet fénnyel és mosollyal,

                                    miközben fülembe súgja:"Gyönyörű,

                                                      ki lelkében hordozza derűjét,

                                                           mint lombhullató erdő is

  jövő-ígéretét."

/JK/

 

Elsején,a  hónap első szombatjával beindultak ismét a vallásórák és a konfirmációi előkészítések.Első éves tanulmányi  szándékát  jelezte JANKÓ HENRIETTA-BABETT, a második év folytatásában GERGELY BOTOND áll helyt továbbra is.

                                                   

7
-én a Kolozsvári Protestáns Teológia 2. éves hallgatói KISS JENŐ évfolyamvezető professzor vezetésével meglátogatták a műemlék templomot . Az elméleti tudományokat alátámasztón, mint jövőbeli lelkipásztorok, a gyülekezeti életről is érdeklődtek, végül közös ének eléneklésével töltöttük be a jó akusztikájú templomot.

1o-vel hírtelen és jelentős lehűlés köszöntött be a nappalok és éjszakák váltakozásába,ami elengedhetetlenné tette a tűzrakást is.A hideg hónapok enyhítéséül szolgáló famennyiség a fásszín védettségébe került a közelmúltban történt közmunka rendjén.Köszönet mindazoknak, akik ebben a munkában is kitartó és áldozathozó segitség  voltak.

                                            

14
-én BALÁZS ATTILA lelkipásztor vezetésével a Szentlászlói Kórus busznyi serege tett látogatást falunkban is, a Nádasmentente nevezetesebb templomainak látogatását  tűzve ki célul. Az 5o fős vegyeskórus  szólamcsoportjai  egybecsengőn  visszhangozták a zsoltárt az ősi  templom falain belül, sajátos élményt hagyva ezáltal valamennyiünkben.

17-én elkezdődtek a gyülekezeti munkálatok, amikhez az Egeresi Polgármesteri Hivatal által kiutalt pénzsegély nyújtott  idén is jelentős és hasznos anyagi fedezetet. Munkavállalókkal egyeztetve végül KELEMEN JÁNOS mákófalvai vállalkozónak szavazott bizalmat a Presbitérium, aki a hónap zártával átadja a kijelölt és elvégzett munkálatokat.

26-29-e közt bűnbánati istentiszteleteink 19 órakor  kezdődtek

                                                   

30
-án REFORMÁCIÓ emlékünnepi istentiszteletet
  tartottunk 11 órai kezdettel, amikor ismét lehetőségünk adatott együtt lenni úrvacsorázó közösségben is. Az úrasztali jegyeket hálás köszönettel vettük KOVÁCS JÁNOS presbiter testvérünk és kedves családja adományaként, Isten áldását kérve életükre.

Bár évszázadok választanak el a dátumhoz kötött 1517. Okt. 31-i egyházi eseményektől, emlékünnepet ülni ma is csak úgy érdemes, ha felmérjük  hitéletünk alapját és vállaljuk személyes, valamint  közösségi életünkben a belső megújulást.

A SZÜNTELEN MEGÚJULNI (Ecclesia semper reformanda) -reformátori elv 2o11-ben is elengedhetetlen, ránk váró feladat, aminek mikéntjét Pál apostol így fogalmazta meg az efezusiaknak írt levelében: "Levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kivánságai miatt, megújuljatok pedig a ti elmétek lelke szerint és felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben." /Ef 4,22-24/ Három fontos mozzanat körvonalazódik a fenti néhány versben, középen a folyamatos megújulás fontosságának, keresztyén ember életét Ige-alapra helyezett  elengedhetetlen cselekvésével.

                                          ÁLDOTT NÖVEKEDÉST MUNKÁLJON BENNÜNK ISTEN A KRISZTUSBA VETETT HITBEN!

 

 

 NOVEMBER

 

(ENYÉSZET HAVA)

Ősi magyar nevén ENYÉSZET HAVA, az év tizenegyedik hónapja a Gergely-naptárban és 30 napos. Neve a latin novem szóból származik melynek jelentése kilenc, mivel eredetileg az év kilencedik hónapja volt a római naptárban, mielőtt a január és február hónapokat hozzáadták az évhez. A 18. századi nyelvújítók a novembernek a gémberes szót javasolták. A népi kalendárium SZENT ANDRÁS HAVÁNAK nevezi.

November elsején, mint minden eszetendőben, gyertyafénytől volt teljes a temető csendje.A családtagok és hozzátartozók kegyelettel emlékeztek szeretteikre. Az életnek ls halálnak Ura önmaga örök fényével kívánt fájdalmakat enyhíteni és könnyeket letörölni e napon is.

 

KÁNYÁDI SÁNDOR

SÁRGA KANKALIN

Fekete pohárban

sárga kankalin.

Sokasodnak

a halottaim.

Anyám volt az első

sárga kankalin.

Gyűlnek, egyre gyűlnek

halottaim.-

Nem fér a pohárba

már a kankalin.

 

 21-26-a között,17 órai kezdettel bűnbánati istentiszteletet tartottunk a közelgő advenre való tekintettel.

 

                                            Advent első vasárnapja

27-én ADVENT első vasárnapjával beléptünk az ünnepes egyházi félévbe. Az adventi négy hét áldott lehetőség arra, hogy külső és belső készülődésünket a Krisztus-várás öröme tegye teljessé.

Az istentisztelet keretén belül úrvacsorát is osztottunk, mely alkalommal GERGELY JÁNOS presbiter testvérünk és kedves családja adományozta az úrasztali jegyeket, a kenyeret és a bort. Életükre és szolgálatukra Isten áldását kérjük!

 

 

RÓNAY GYÖRGY:

ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA

Amikor a fák gyümölcsöt teremnek,

tudhatjátok, hogy közel van a nyár.

Tűzre dobhatsz, Kertész, mert nem terem meg

korcs ágaimon más, mint a halál?

Amikor jelek lepik el a mennyet,

álmunkból kelni itt az óra már.

De ha hozzám jössz, pedig megüzented,

angyalod mégis álomban talál.

Meg akartál rajtam teremni, rossz fán,

Nem voltál rest naponta jönni hozzám.

Ajtóm bezártam.Ágam levetett.

Éjszakámból feléd fordítom orcám:

Boríts be, Bőség!Irgalom, hajolj rám!

Szüless meg a szívemben, Szeretet!

 

 

DECEMBER

December

(ÁLOM HAVA)

Ősi magyar nevén, ÁLOM HAVA, az év tizenkettedik hónapja a Gergely-naptárban és 31 napos. Neve a latin decem szóból származik, melynek jelentése tíz – utalva arra, hogy eredetileg ez volt a tizedik hónap a római naptárban, mielőtt a január és február hónapokat hozzáadták az évhez. A 18. századi nyelvújítók szerint a december: fagyláros. A népi kalendárium KARÁCSONY HAVÁNAK nevezi.

December elseje, az államünnep szabad napja hosszú hétvége ígéretével közelített és el is érkezett mindannyiunk örömére.

                                             Advent második vasárnapján

4-én,ADVENT 2.vasárnapján 11 órakor kezdődött az istentisztelet az ÉZSAIÁS 62,2o-21 versei alapján. Istentiszteletet követően megtartottuk az Egyházközség Közgyűlését, melyen a lejárt mandátumú tisztségviselő presbiterek  és pótpresbiterek választását ejtettük meg. Az esti órákban, 18, 3o órai kezdettel presbiteri gyűlés keretén belül gondnokválasztásra is sor került ÚJVÁRI SAMU személyében. Egyöntetűleg bizalmat szavazott neki a Presbitérium, így újabb 3 évre elvállalta a gyülekezet gondnokságát. Az eddig lelkiismeretesen végzett szolgálata folytatásához Isten adjon Samunak kellő erőt és kitartást, közelgő születésnapja alkalmával pedig áldásteli, boldog életet!

 

                                              Advent harmadik vasárnapján

11-én, ADVENT 3.vasárnapján az ünnepi szolgálatra 11 órakor került sor.

 

                                             Advent negyedik vasárnapján

18-án,ADVENT 4.vasárnapján 11-kor kezdődött az istentisztelet.

19-23-a közt bűnbánati istentiszteleteket tartottunk 17 órai kezdettel.

A közelgő karácsonyi ünnepkörre csendes, lelkiekben teljes ráhangolódást kívánunk!

Karácsonyi fényben...

 

24-én, SZENTESTE 17 órától kezdtük a karácsonyi ünnepkörön belül az Ige- szolgálatot, amit a vallásóráskorú és konfirmándus ifjak ünnepi műsora követett Kapni jó, de adni még jobb címmel . Ennek az üzenetértékű, tanulságos történetnek apropoját Németh László megszívlelendő gondolata nyújtotta: "Milyen öröm örömet okozni! S az emberek mégis milyen nehezen szánják rá magukat". Előadásunkkal szerettük volna gazdagabbá tenni együttlétünket, bátorítva mindenkit az örömszerzésben való meg nem restülésre. Erre irányuló igyekezetünket, figyelmünket az év minden napján igénylik szeretteink, gyermekeink, öregjeink és a környezetünk is a benne  élőkkel egyaránt. Egy apró figyelmesség, egy kedves szó, egy mosoly, egy bátorító kézszorítás mind-mind örömszerző erővel bír embertársak számára, ha adjuk, éppen úgy, mint nekünk, akik kapjuk. A kör azonban mindig bővülhet. Így, például a tél derekán elkészített madáretető a  finom magvak tárházaként utolsó esély lehet ételtkereső madaraink számára... Szánjunk időt egymásra és tegyünk egy fontos lépést egymásért Pál apostol szavainak el nem feledésével:

"MINDEN DOLGOTOK SZERETETBEN MENJEN VÉGBE."(IKor 16,14)

Az idei eszendő angyaljárását  hálás köszönettel fogadtuk  Klára lelkipásztor barátnőjének, NAGY ANNA Magyarországon élő testvérünknek  felajánlásaként, akinek segitségével és közvetítésével Angliából érkeztek gyermekeink számára az örömszerző karácsonyi ajándékcsomagok. Segítőkészségéért Isten áldását kérjük életére és munkaterületén belül végzett szolgálatára.

 

ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPLÉST KÍVÁNUNK !

 Lukács 2,1o-11

"Ne féljetek, mert ímé hírdetek néktek nagy örömet,mely az egész népnek öröme lészen: Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában."

                                                 Karácsonyi csolor

25-
én, KARÁCSONY első napján d.e.11 órakor kezdődött az úrvacsorával egybekötött istentisztelet. Ez alkalommal JAKAB FERKŐ JÁNOS presbiter testvérünknek mondunk köszönetet az úrasztali jegyekért, Isten áldását kérve életére és szolgálatára

                                                 

26-án, KARÁCSONY 2. napján ünnepi istentiszteleteink  d.e. 11-kor és d.u. 17 órakor tartattak. Mint lenni szokott, ünnep másodnapján jöttek legtöbben a hívek  közül templomba. Minden generációbeli jelen volt befogadó és adni is tudó lelkülettel. Imádságunk szava átölelt itt-és távollévőket, itthon vagy külföldön élő szeretteinket, családtagokat, barátokat, ismerősöket, mindenkit, aki szeretetében hordozott ebben az esztendőben is.

                                                 Hóval borítva...

27-én, KARÁCSONY 3. napján a d.e. 11-kor megtartott szolgálattal zárult az ünnepkör. Aki Igeszóból merített útravalót az istentiszteletek során, az az ünneptelen hétköznapjait  is ünnepőbe fogja öltöztetni és engedi, hogy Krisztus - élete legfőbb ajándékaként - legyen Ura és Megváltója.

3o-án évzáró presbiteri gyűlésre került sor, melyen az egyházi év számbavétele és az új év költségvetése köré összpontosult a figyelem.

                                                              

31-én óesztendőt záró istentiszteletünk 18 órakor kezdődött. A hálaszó elengedhetetlen volt egy újabb év végét megért gyülekezet számára. Mivel Isten biztató szavával könnyebb az előrehaladás minden kifürkeszhetetlen, látszólag nyugtalanságot és bizonytalanságot mutató krízis-állapotok közepette is, ezért legyen erősségünk az Úr, aki ígéri, hogy velünk van és velünk lesz minden napon...és ebbe a közelgő, lassan küszöbön levő 2012-es esztendő is beletaglaltatik.