REMÉNYTELJES ÉS LELKIEKBEN NÖVEKEDŐ ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

-2012-

 

JANUÁR

(FERGETEG HAVA)

Fergeteg hava

NÉPI MEGFIGYELÉSEK  

Január 1. Újév: Ha ez a nap szép, fényes időt hoz, azzal azt jövendöli, jó és bőven termő lesz az év. Ha csillagos az újévi éjszaka, rövid lesz a tél. Hosszú lesz ellenben a tél, ha az esztendő első reggelén északi, hideg szél fúj.
Január 18.
Piroska: A mondás úgy tartja, ha ezen a napon fagy, akkor a következő negyven napon is fagyos lesz az idő.

Január 21. Ágnes: "Ha Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy teljék a pince."

Január 22. Vince: "Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince" ill. "Hogyha fénylik Vince, megtelik a pince - ha meg nem csepereg, nem lesz elég bor".

Január havi gyakori csikorgó téli idő után 25-éhez kapcsolták a pálfordulást, azaz az időjárás gyökeres megváltozását. Ebben az időszakban, ezen fordulatok rendszeresen jelentkeznek is.
___

Vörösmarty Mihály:

ÁRTATLANSÁG KÖNTÖSÉBEN

Ártatlanság köntösében 

A szép új esztendő

Eljött,s kínáló kezében

Van kupája kettő.

Egyikben  a baj, aggodalom

Fanyar  ürmösével,

Másik teljes a boldogság

Édes örömével.

E kettőből úgy keverjen 

Az új év, magának,

Édes Bácsi, hogy örüljön

Legjobb italának.

Az üröm az örömek közt

Csak annyi lehessen,

Hogy az édes a kesertől

Még jobb ízt vehessen.

Ezt kivánja a kis Gili

Nem zöld ágú fáról,

Hanem jó meleg szobának

Közepe tájáról.

S marad kicsin szolgálója

Ápoló kegyének.

Tartsa meg őt továbbra is

Gondja gyermekének.

 

Új év első napján 11 órakor istentiszteleti közösségben vettük és vittük  Isten bátorító szavát a PÉLD.3,5 alapján: "Bizalmad legyen az Úrban teljes elmédből,a magad értelmére pedig ne támaszkodjál."

Az Egyházközség Közgyűlését évek bevett szokása szerint ugyanazon a napon tartottuk meg ,kérve Isten áldását egyéni és közösségi életünk mindennapjaira.

15-én ünnepélyes keretek közt sor került az egyházközség tisztségviselőinek fogadalomtételére,akik esküvel is elkötelezték magukat a gyülekezet szolgálatára.A Presbitériumnak felelősségteljes és következetesen kitartó  szolgálatához a THESSZ.4,1-3-ból vehettek bátorító útravalót egy ujabb három éves időszakra:

"Továbbá pedig kérünk titeket atyámfiai,  és intünk az Úr Jézusban, hogy aszerint,amint tőlünk tanultátok,mimódon kell forgolódnotok és Istennek tetszenetek:mindinkább gyarapodjatok...Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek."

22-én a KULTÚRA NAPJA alkalmával  Kölcsey Ferenc HIMNUSZ  című - nemzeti imává magasztosult - költeményére emlékeztünk, amelyet  a költő e napon fejezett be 33 éves korában.

E jeles alkalom kapcsán idézzük VÉR ISTVÁN egykori tanító bácsi szavait, aki sajnos már nem lehetett köztünk, de 2010-ben még ezeket a gondolatokat osztotta meg a gyülekezettel az ünnepen:

 "Van  MAGYAR KULTÚRA ?

Ahogy van egyetemes, ebbe beletartozik a magyar nemzetünk, nemzetiségünk jellegzetes kultúrája, teljes művelődése. Hisz' több, mint ezer éve beletartozunk Európa és a világ elfogadhatóan kötelező össz-anyagi és szellemi művelődésébe. Húsz éve pedig hangsúlyozhatjuk naptárilag-Január.22.- a Magyar Művelődést.

Így emlékeztünk kiindulópontként a magyar reformkori neves költő-író és kritikusra KÖLCSEY FERENCRE, aki e jeles napon fejezte be -immár nemzeti imánkká választott- Hymnusz c. költeményét.

Rászolgált neves költőnk ez immár több évszázados ódájának nemzeti imakénti elfogadására, hisz életvitele bizonyság arra, hogy szigorú erkölcs volt vezéreszméje, hangsúlyozottan a hazaszeretete, benne a haza és a haladás.

Ez elvek szerint írja a Vanitatum vanitas-ban /Hiúságok hiúsága/ :  "Légy, mint szikla, rendületlen!", kötelezően megszívlelendő utolsó sorában: "Hass, alkoss, gyarapits! s a haza fényre derül."

HYMNUSZ című versét - ahogy a vers alján jegyzi, melynek alcíme: A magyar nép zivataros századaiból -1823. Január. 22-én fejezte be. Ezért választották vezetőink ezt a napot a MAGYAR KULTÚRA NAPJÁVÁ. Méltán. Mert a kultúrában, művelődésünkben, tágabb értelmet nyer. Benne van a sokrétű anyagi, szellemi megvalósításunk, nemzetünknek és a világnak nyújtott értékeink összessége, a tágas világ elé tárt művelődésünk sokszínűsége, nemkevésbé viselkedésformáink is. Mindezeket megtaláljuk említett nagy költő-írónk példamutató életvitelében... Szakaszonként olvashatjuk és elemezhetjük a Hymnuszunkat, hisz benne van történelmünk sikere: Árpád hős nemzeteinek a megérkezésétől a Kárpát bércein el, Mátyás fekete seregének Bécs vára bevételéig.

Hymnuszunkkal  kapcsolatosan: első szakaszában : "Isten, áldd meg a magyart !"....míg az utolsóban: "Szánd meg, Isten a magyart !"Tudomásom szerint kevés azon nemzeti imák száma, amely az ISTEN szóval kezdődik, mint végső menedék, -segélykérésként.

Mai himnuszunk előtt is volt nemzeti imája a magyar nemzetünknek. Ilyen volt a Boldogasszony Anyánk  kezdetű néphimnuszunk 1793-beli keltezéssel, amelyet katolikus testvéreink nagy kedvvel és áhitattal énekelnek. De ugyanígy van Székely-himnuszunk és Csángó-himnuszunk ,a Csíksomlyói Mária-sirató című vallásos énekünk 135o-i keltezéssel. Ahogy van Magyar-és Székely-Miatyánk is."

(Murányi László Hymnuszról szóló, 2010-ben írott gondolatait IDE KATTINTVA találják Olvasóink.)
     

 

FEBRUÁR

(JÉGBONTÓ HAVA)

Jégbontó hava

NÉPI MEGFIGYELÉSEK

Február 2. Gyertyaszentelő: a Január végi és Február eleji enyhe idő hideg hó végét, azaz kemény télutót jelenthet és fordítva.
Február 6. Dorottya: Dorottya „szorítja” (gyakori kemény fagyok) jelezvén a kemény télvégi rohamot

Február 16. Julianna: Ha Dorottya locsog ,Julianna kopog.

Február 19. Zsuzsanna: A megszólaló pacsirták a tél végét jelzik.
Február 22. Üszögös Szent Péter napja: "Péter üti az üszögöt, jön a melegebb idő." Amilyen az idő ezen a napon, olyan lesz József napkor is.
Február 24. Mátyás: jégtörő Mátyás napja, aki ha talál, törheti, ha nem talál ,csinálhatja a jeget. Ha ezen az éjszakán fagy, akkor még negyven napig hideg idő lesz.
___

                                                

JAN. 30. - FEBR. 5
. között megtartjuk az  EGYETEMES IMAHETET, melynek alapgondolata az IKorintus 15,51-58 verseire épül: "Mindnyájan el fogunk változni a mi Urunk Jézus Krisztus győzelme által" Az istentiszteletek 18 órai kezdettel tartatnak a Gyülekezeti Házban, szeretettel hívjuk kedves híveinket  az elcsendesedés és imádkozás alkalmaira, vasárnap pedig a közös úrvacsoravételre.

IGEHíRDETŐ LELKIPÁSZTOROK:

Hétfő: JUHÁSZ KLÁRA lelkipásztor, Nádasdaróc

Kedd: VETÉSI LÁSZLÓ szórványmissziós lelkipásztor, az Erdélyi Református Egyházkerület szakelőadója, Kolozsvár

Szerda: JENEI ZOLTÁN lelkipásztor, Nagycsere/ H /

Csütörtök: SZABÓ MIHÁLY lelkipásztor, Magyarbikal

PéntekMÓRA LÁSZLÓ lelkipásztor, Kajántó

Szombat: TAMÁS ERNŐ lelkipásztor, Szucság

Vasárnap: JUHÁSZ KLÁRA  lelkipásztor, Nádasdaróc

Isten  áldottá tette együttlétünket a hét során. A gyülekezet minden korosztálya nagyon jó arányban vett részt estéről-estére az istentiszteleteken. Sok lelki tápot kaphattunk valamennyien. De a  finom falatokról sem hallgathatunk, amik asztalra kerültek  a szorgoskezű és ügyes asszonytestvéreinknek köszönhetően, akik fáradtságot nem ismerve örömmel vállalták a vendéglátást , név szerint BARÓTI HAJNI, GERGELY ÉVA, JANKÓ KATUS, JAKAB F. KATALIN és ÚJVÁRI GYÖNGYI. A vasárnap kiszolgáltatott úrasztali jegyeket, a kenyeret és a bort KOVÁCS JÁNOS presbiternek és családjának köszönjük, valamennyiük életére Isten áldását kérve.

                                             

26
-a  BÖJTFŐ VASÁRNAPJA, a húsvéti ünnepkört megelőző nagyböjtnek, a lelki megtisztulásnak áldott lehetőségébe vezet. Azt megelőzően bűnbánati istentiszteleteket tartottunk délután 18 órai kezdettel. Az úrasztali jegyeket  ez alkalommal ÚJVÁRI SAMU gondnok úr és  kedves családja adományozta, melyért hálás köszönetet mondunk.

 

 

MÁRCIUS 

(KIKELET HAVA) 

Kikelet hava

NÉPI MEGFIGYELÉSEK

Március 9. Franciska: Amilyen az idő ekkor, olyan lesz az egész március.
Március 10.: E napnak időjárásához hasonlít a következő negyven nap időjárása.
Március 12. Gergely: Gergely „rázza a szakállát”, azaz több évben a tél utolsó fellángolását hozza.
Március 18. Sándor, József, Benedek: „zsákban hozzák a meleget”, azaz jön a tavasz.
Március 19. József : Negyvenes időjósló. Ha ezen a napon kisüt a nap, akkor hosszú, meleg nyár várható, ha nem süt ki, akkor hosszú, lucskos őszre lehet számítani.
Március 21. Benedek: Ha ezen a napon dörög az ég, negyven napig szárazság következik.
Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony: Ha ilyenkor megszólalnak a békák, a csízió szerint még negyven napig hidegre lehet számítani. Ha azonban hideg, csípős idő van, innéttől melegedés várható, mert: „Gyümölcsoltó hidege téli hónapnak megölője”.

_____

                                              

11
-én megtartottuk a Keresztyén Nők Világimanapját,amit idén a dél-ázsiai Malajzia Ökumenikus BIzottsága állított össze a Mikeás 6,8 vezérgondolatával :"Győzedelmeskedjen az igazság". Az Ökumenikus Világimanap történetének kezdete  az 187o-es évekre vezethetők vissza,ilyenként átörökített lett és Isten áldása kíséri évről-évre.Az idei program célja is elsődlegesen az ismeretátadás, a közösségek megerősítése, különböző országok keresztyén asszonyainak közeledése, kapcsolataik kibontakozása.

(Az alábbi képre kattintva többet is megtudhat Malajziáról. Választhatja a "Megnyitás", vagy "Mentés" funkciót. A megnyitott képek között kattintással haladhat tovább.)

Malajzia

A d.u.5 órakor kezdődő együttlétünk liturgiai résszel kezdődött, amit a szines képanyaggal ellátott ismertető megtekintése követett  számítógépről. Közvetlen, egymásra figyelő beszélgetésünket mindenek végeztével szeretetvendégség zárta ,melyen lehetőséget biztosítottunk egymás megörvendeztetésére is a közelmúlt Nőnapja kontextusában.Köszönjük ezt a lehetőséget, melyen  betekintést nyertünk egy más nyelvi, kulturális ,társadalmi és vallási közösség mindennapjaiba,legfőbb törekvéseibe.

 

Gyöngykokárda

Szécsi Margit

MÁRCIUS 15.

Zsír fogytán,bor apadtán

tengtek a jobbágyfalvak.

Ezüsttelen tűzhelyeken

főzték a forradalmat.

Nemzetiszín lobogó

röpült a szemek előtt,

behasadt fecskefarka

verte a zöld levegőt.

Félelmes tavaszidő

láttatott seregeket...

Gyönyörű elgondolni

azt, ami nem lehetett.

 

                                            

17
-én általános közmunkával, takarítással készültünk a tavasz fogadására.Imateremben, udvaron, templomban és cinteremben elfértek  egymás mellett a szorgos asszonykezek és a  férfierő ,gyermekek és ifjak segítsége.

21-vel a várva-várt tavasznak örvendezve kívánunk mindenkinek testi-lelki megújhodást és erőben , egészségben bővölködő ,kitartó munkakedvet.

Majtényi Erik

A TAVASZ

Csipkés rüggyel, 

madárfüttyel 

köszön rám, 

köszön rád, 

s majd egy reggel,

ha víg kedvvel

jól megráz egy

almafát

és a fáról,

minden ágról 

szirmok fellege havaz,

földön-égen,

csodaszépen

tündöklik fel a tavasz.

 

                                                               

26-31 között,az ún.Virághéten  bűnbánati istentiszteletet tartottunk 19 órai kezdettel a virágvasárnapi konfirmáció alkalmával egybekötött úrvacsoravételre  is készülve.

 

ÁPRILIS

(SZELEK HAVA)

                                             Április

NÉPI MEGFIGYELÉSEK

A Szent György havi eső "kergeti a fagyot", azonban esős májust jósol.
Április 12. Gyula: Amilyen az időjárás ezen a napon, a következő negyven napon ennek az ellenkezője várható.
Április 25. Márk: Ha a fülemüle ezen a napon megszólal, szép tavaszt ígér.
Április 30.: Ha ez a nap jó időt hoz, vele hozza a jó termést is, ha meg rossz az idő, viszi a hasznot.

                                       

1-Virágvasárnap emlékünnepén szerettünk volna felzárkózni gyülekezetként a Hozsannát kiáltók sorába és GERGELY BOTOND ifjú konfirmándus testvérünk vallás- és fogadalomtételével együtt mindinkább erősödni a személyes hit megélésében. Két éves előkészítője elteltével ünnepi keretek közt konfirmált ifjú testvérünk, akinek életére - e naptól  gyülekezetünk önálló tagjaként és az úrvacsoravételre felhatalmazottként is  - Isten áldását kérjük!

Bódás János

VIRÁGVASÁRNAP

Jeruzsálem felett a nap megáll,

meghőkkenve, földi fénytől vakon,

pálmák bókolnak, lomb-eső hull,

s könny harmatoz hosszú szakállakon.

Minden arc fénylő, elragadtatott,

Hozsánna száll újjongva szerteszét.

Száz anya áll az út kétoldalán,

feje fölé emelve kisdedét.

A nap csak ámul, szemének se hisz,

és keres, kit ünnepel a nép?

Nem lát mást, csak egy szelíd alakot,

s egy szamarat, mely bólogatva lép.

Nincs pompa, nincs ékes királyi dísz.

Így vonúl a szegények mestere,

szemében könny, szívében fáj az ünnep

s mellére hajlik bánatos feje,

de mégis Isten, kit csoda kísér,

melyhez hasonlót a nap sohse lát,

hogy úgy fogadjon egy koldust a nép,

mint diadalmas hadvezért s királyt.

--

Aranypír száll a sokaság felett,

de rossz agyakban erjed már a végzet.

Jaj, nem tudja még senki sem, csak Ő,

hogy ötödnapra a föld mire ébred!

 

Virágvasárnappal Jézus szenvedéstörténetének előterébe kerültünk, de utunk mind közelebb vitt a nagypéntek fertelmeihez, Krisztus keresztrefeszítéséhez. A húsvéti ünnepkört megelőzően lehetőség adatott ismét az elcsendesedésre, a magunkbaszállásra, hogy lelki tisztasággal álljunk meg húsvét reggelén a Megváltó  feltámadásának örömszerző híre, ténye felett.

2-5 között a bűnbánati istentiszteleteket 19 órai kezdettel tartottuk.

                                                      

6-án, Nagypénteken  d.e.11-kor kezdődött az istentisztelet

                                                    

8-án, HÚSVÉT vasárnapján d.e.11-kor, úrvacsorával egybekötött istentiszteletet tartottunk. A három napos ünnepkörben d.e.11-kor és d.u. 4-kor tartattak meg az istentiszteletek, mely alkalmakra szeretettel vártuk híveinket.

 

Áldott, békés Feltámadás Ünnepet kívánunk!

 

MÁJUS

(ÍGÉRET HAVA) 

    Május

                                  NÉPI MEGFIGYELÉSEK

Május elseje: Ha hűvös, nedves ez a nap, akkor középszerű lesz a termés, ellenben, ha meleg, száraz, akkor bőséges lészen.
Május 12-től: Szervác Pongrác és Bonifác: fagyosszentek, akik néha ismét visszahozzák az éjszakai fagyokat. De „sok bort hoz a három ác, ha felhőt egyiken se látsz”.
Május 28. Emil: Ha e napon elered az eső, az bőséges termést jelez előre

                                                          _________

Május 27-29, -Pünkösd ünnepkörében az Ap.Csel.2,1-15 -re épültek az üzenetek, a Lélek átformáló, megújító munkáját kérve személyes és közösségi életünkre, hogy keresztyén életvitelünk helyes megélését vállalhassuk ünnepes és ünnep nélküli napjainkban is.

Az úrasztali jegyeket  ez alkalommal özv. JAKAB PALI ANNA testvérünknek köszönjük, Isten védelmező és erőt adó szeretetét kérve életére.

 

                                                                

Reviczky Gyula

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed

Ma is minden bánkódó szivének,

Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba':

Világító sugaradat áldja.

Habozóknak oldjad meg a nyelvét,

Világosítsd hittel föl az elmét.

Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,

Diadallal az egész világon!

Piros pünkösd, szállj le a világra,

Taníts meg új nyelvre, új imára.

Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,

Szeretetnek sugara, Szentlélek!

 

LELKES PÜNKÖSDDEL ÁLDJON ISTEN !

 

JÚNIUS

(NAPISTEN HAVA)

  Június

                                    NÉPI MEGFIGYELÉSEK

Június 8. Medárd: Ha ezen a napon esik, akkor negyven napig esni fog, de ha süt a nap, akkor édes lesz a bor
Június 10. Margit: Ez a nap a len, a retek, a káposzta vetésének ideje. Általában esős napként tartják számon.
Június 24. Szent Iván napja: E napon már megszakad a búza töve, nemsokára aratás kezdődhet.
Június 29. Péter-Pál napja: Az aratás kezdőnapja. Ezen a napon van legjobb íze az epernek, ezért sok helyütt ekkor tartják az eperszüretet is.

                                                          _________

Elsején, a d.e. 1o órakor kezdődő  KALOTASZEGI EGYHÁZMEGYE KÖZGYŰLÉSE keretén belül lelkészek és gondnokok jelenlétében Nt.Vincze Minya István esperes úr beiktatta  az egyházmegyébe újonnan érkezett szolgatársainkat, mely alkalommal a Ketesd-i református egyházközség volt  a vendégláBÁLINT ZOLTÁN  helyi lelkipásztor szervezésében. Isten áldását kértük és kaptuk délutánba nyúló  együttlétünkre, beszélgetéseinkre, határozathozatalainkra és az asztalközösségünkre is.

                                                  

3-án elhunyt asszonytestvérünk halálhírét kaptuk. JAKAB PALI ERZSÉBET  több hetes kórházi  bentlét, műtét,otthoni  kezelés után elég váratlan hirtelenséggel vált erővesztetté és életének 72. évében kórházban szólította magához Isten.Temetésére 5-én a déli órában kerül sor a 37-es házszámtól indúlva. Hátramaradt  gyászoló családjának Isten akaratában megnyugvó, csendes gyászt kívánunk!

 

                                              

4-én a csonka-magyarországi és a leszakított országrészek települései  templomaiban összehangoltan, felekezeti hovatartozástól függetlenül a d.u.16 óra 3o perckor megkonduló harangok az emlékezés perce mellett az összetartozásunkat is jelképezik.

Juhász Gyula

TRIANON

Nem kell beszélni róla sohasem,

De mindig, mindig gondoljunk reá.

Mert nem lehet feledni, nem, soha,

Amíg magyar lesz és emlékezet,

Jog és igazság, becsület, remény,

Hogy volt nekünk egy országunk a földön,

melyet magyar erő szerzett vitézül,

S magyar szív és ész tartott meg  bizony.

Egy ezer évnek vére, könnye és

Verejtékes munkája adta meg

Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.

És nem lehet feledni, nem, soha,

Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,

Hol királyokat koronáztak egykor,

S a legnagyobb hirdette hévvel,

Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!

És nem lehet feledni, nem, soha,

Hogy a mienk volt a legszebb koszorúja Európának, a Kárpátok éke,

És miénk volt a legszebb kék szalag,

Az Adriának gyöngyös pártadísze!

És nem lehet feledni, nem, soha,

Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol

Ferenczy festett, mestereknek álma

Napfényes műveken föltündökölt,

S egész világra árasztott derűt.

És nem lehet feledni, nem, soha,

Hogy Váradon egy Ady énekelt

És holnapot hirdettek magyarok.

És nem lehet feledni, nem, soha

A bölcsőket és sírokat nekünk,

Magyar bölcsőket, magyar sírokat,

Dicsőség és gyász örök fészkeit.

Mert ki feledné, hogy Verecke útján

Jött e hazába a honfoglaló nép,

És ki feledné, hogy erdélyi síkon

Tünt a dicsőség nem múló egébe

Az ifjú és szabad Petőfi Sándor!

Ő egymaga a diadalmas élet,

Út és igazság csillaga nekünk,

Ha őt fogod követni gyászban, árnyban,

Balsorsban és kétségben, ó, magyar,

A pokol kapuin is győzni fogsz,

S a földön föltalálod már a mennyet!

S tudnád feledni a szelíd Szalontát, hol

Arany Jánost ringatá a dajka

Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt,

Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcső,

Bírnád feledni Kassa szent halottját

S lehet feledni az aradi őskert

Tizenhárom magasztos álmodóját,

Kik mind, mind várnak egy föltámadásra.

Trianon gyászos napján, magyarok,

Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,

Rossz csillagok alatt virrasztva járók,

Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan

S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött

Fogjatok kezet, s esküdjetek

Némán, csupán a szív veréseivel

S a jövendő hitével egy nagy esküt,

Mely az örök életre kötelez

A munkát és a küzdést hirdeti,

És elvisz a boldog föltámadásra.

Nem kell beszélni róla sohasem,

De mindig, mindig gondoljunk reá!


9-én tartottuk meg a  Gyermeknapot  d.e.11-től.A kisebbek szülői kísérettel érkeztek és az együttlét örömében jókedvvel, sok játékkal, különböző tevékenységekkel  telt a nap.A kreativ sarok szines kínálata idén is személyes élménygyűjtés forrása volt, ami után a batyus készlet is kiürült.Köszönet mindenki részvételének és együttműködésének.

22-én az iskolazárás várva-várt napjával jutalomosztások, dícséretek, oklevelek örömszerzésével és minden bizonnyal sok bölcsességgel , tudással gazdagodva léptek ki gyermekeink az iskolákból,-ideiglenes  vagy végleges elköszönőkként.

Pihentető ,sok játékban és nevetésben teljes nagyvakációzást kívánunk!

 

JÚLIUS

(ÁLDÁS HAVA)

NÉPI MEGFIGYELÉSEK

 

Július 2: Sarlós Boldogasszony ünnepén ha esik, további negyven napig várható csapadékos idő.
Július 13: "Mérges Margit" a zivatarjával ijesztget, ha dörög, villámlik, így lesz a következő közel másfél hónapban is.
Július 20: Illés napja is zivataros szokott lenni s az esője „kiluggatja a diót, meg a mogyorót”, akárcsak Magdolnáé (Július 22.).
Július 25: Jakab napja esője is kevesbíti a diót és a mogyorót, de ő egész télre is jövendöl: ha ezen a napon sok a felhő, sok lesz a hó, ha nagyon süt a nap, akkor télen nagy hideg várható. Ha meg süt is, esik is, akkor enyhébb lesz a tél.

                                                                       ___________________

 
13-án a magyar állampolgárság megszerzéséhez  elengedhetetlen  honosítási kérelmet 53 személy adta le összeállított dossziéban a kiszállt Konzul úrnak, Debreczi Jánosnak és kedves feleségének. Köszönjük a kolozsvári Demokrácia Központ küldötteinek az ezt megelőző, helyben nyújtott segítségét, ami nagyon sokban leegyszerüsítette sokak ügyintézését.

                                         

16-20 - között gyermektáborban vettünk részt Nagycserén (H),eleget téve az idei meghívásnak is. A 7 fős gyermekcsoportot a gyülekezet lelkipásztora kíséretében engedték útjukra a szülők, Isten áldását is kérve utunkra, ottlétünkre, visszaérkezésünkre egyaránt. (folyt.köv.)

                                        

29-én a 9. VISTAI NAPOK keretén belül lehetőség nyílt a Kalotaszegi Lányok Találkozójára, mely ötlet az Ezer Székely Leány Találkozóból fogant. A kezdeményezés célja, hogy a háttérbe szoruló névpiselet veszélye felszámolódjon azáltal, hogy minden kalotaszegi falu megmutatja népviseletének egy-egy darabját egymást erősítve és bátorítva e sajátos kultúra felvállalásában és átörökítésében. Faluközösségünk három lánnyal képviseltette magát, név szerint  JANKÓ HENRIETTA, JAKAB BRIGITTA és FERENC RENÁTA személyében, akik felejthetetlen élménnyel gazdagodtak  a rendezvény központi eseménye által. Köszönet a meghívásért, az ottlétért és az ígéretes folytatásért!

 

AUGUSZTUS

(ÚJKENYÉR HAVA)

NÉPI MEGFIGYELÉSEK 

1-je és 10-e között: ha nagyon nagy a meleg, zimankós lesz a tél.
Augusztus 10: Ha szép idő van ezen a napon, szépnek ígérkezik az ősz is, bő termés várható.
Augusztus 20: Szent István napja bőséges gyümölcstermést jelez jó idejével is, de negyven napra előre az időt is a magáéhoz hasonlítja. Ismert még a "Szent István napi vihar" (pl. 2006-ban), amely tulajdonképpen egy Augusztus 20. környékén érkező lehűlés, amely után már nem tér vissza a nagy meleg.
Augusztus 24: Bertalan versenyre nem kél Szent Istvánnal s zivatarral előre nem jelzi, hogy ő akarja meghatározni az ősz időjárását. Vagyis ezen a napon csak nagyon ritkán fordul elő esős időjárás.

________________


13-18
közt bűnbánati nagyheti szolgálatokkal  készülünk az újzsenge hálaadó istentiszteletre.

                                        

19-én újkenyér hálaadó istentiszteletünk 11 órakor kezdődött. Úrvacsorát is kiszolgáltattunk ez alkalommal, amit BARÓTI  JÁNOS presbiter testvérünk és családja  adományaként köszönettel fogadtunk ,Isten áldását kérve életükre

                                        

20-án ünnepi istentiszteletünk 11 órakor kezdődött.

                                        

24-26-a közt  Kárpát-medencei  DARÓCOK II. TALÁLKOZÓJÁN vettünk  részt öt  fős képvislettel a horvátországi VÁRDARÓCON. Utunk hosszú volt, de az 560 km megtételének minden fáradalma és kihívása eltörpült, mert tiszta szándékkal  és ünneplőbe öltöztetett szívvel indultunk, eleget téve a meghívásnak. Ez a lelkület kísérte végig ottlétünket is  a szines, változatos programegyüttesekben, amiknek részeseivé váltunk népviseletünk, hagyományaink, táncunk bemutatásával is faluközösségünk küldöttségeként, név szerint JUHÁSZ KLÁRA lelkipásztor, ÚJVÁRI SAMU gondnok, BARÓTI JÁNOS, JAKAB FERKŐ JÁNOSKA és SZÉKELY GYÖRGY presbiterek. Isten velünk volt ez alkalommal is és építővé, áldottá tette együttlétünket a Kárpát-medencében élő 13 'daróc' nevű település jelenlevő küldöttségével.

Jelen voltak  a várdaróci vendéglátóinkon  kívül a magyarországi Tibolddaróc és Fülpösdaróc képviselői, Nagydaróc küldöttsége Szlovákiából és  az erdélyi Bálványosdaróc képviselete.
A pénteki érkezés ismerkedéssel és a  viszontlátás örömével indult, amit
Dr. LÁBADY KÁROLY néprajzkutató érdeklődést felkeltő, falutörténetet bemutató előadása és azt kiegésztő filmbemutatója követett. Az est további részét  kötetlen program, beszélgetések és nótáskedv határozta meg éjszakába nyúlóan.
Szombaton délelőtt kirándulást szervezve a Dráva-parti Eszék Óvárát és központját is megtekintettük .Délután, a tulajdonképpeni Néptánc-Fesztivál keretén belül  a református templomtól indult el a felvonulók szines serege, akik a központban leleplezésre váró kopjafát állták körül, mely kopjafa a Darócok II. Találkozója alkalmával állíttatott fel. A kopjafát
MICHELI ZSOLT  várdaróci polgármester és ÚJVÁRI SAMU  nádasdaróci  képviselő, gyülekezeti gondnok leplezte le. A helyi lelkipásztor, ifj.CSÁTI SZABÓ  igeolvasása és áldása után kezdődött el a fergeteges tapsba torkolló, mintegy 330 résztvevőből álló néptáncbemutató. A fellépők sorában tokaji üveges tánc, moldvai csángó tánc, helyi és sófalvi, ill. kalotaszegi táncok váltották egymást. Ez utóbbit cifra népviseletbe öltözött  nádasdaróci páros, ÚJVÁRI SAMU  gondnok és JUHÁSZ KLÁRA  lelkipásztor adta elő általános tetszést kiváltó taps visszhangjával. A záró eseményben a Kurul Dobosok egy órás koncertje vonta magára a figyelmet sajátos ősi zenét felelevenítő dobpergésben . Standok, népművészeti remekek, képzőművészeti alkotások választéka meglepetések tárgyát képezték és a már évek óta Augusztus utolsó hétvégéjén tartott pálinkafőzés  friss nedűjének kóstolója mellett folytatódott a hajnalig tartó bál.
A vasárnapi istentisztelet  útravalóját
BARABÁS ENDRE bálványosváralja-daróci lelkésztől vettük, azt  követően köszöntője zárszavaként JUHÁSZ KLÁRA lelkipásztor átadta a nádasdaróci gyülekezet nevében a varrottas abroszt, megelőlegezetten továbbítva a megbeszéltek alapján a soron következő találkozóra  irányuló szóbeli meghívást is, mely  találkozó 2013-ban Nádasdarócon tartatik meg. A viszontltás reményében köszöntünk el egymástól helybeliek  és vendégek ,  kézszorítás és  emlékképek  készítése  utolsó mozzanataként.

"...a  Darócok feltérképezésének ötlete  GÁL  ISTVÁN (Pege)  tibolddaróci lakostól ered,aki lelkes csapatot  felzárkóztatva maga mellé meg is valósította elképzelését,két éven keresztül járva  be a Kárpát-medencében található 13 Darócot.2008-ban hozzánk is eljutva, Nádasdarócon  már megtörtént az évente kilátásba helyezett találkozások megszervezésének gondolata is, aminek elsőként TIBOLDDARÓC (H) adott otthont 2009.Júliusában.Évek kiesését legyőzve idén a 800 éves horvátországi VÁRDARÓC (CR) biztosított teret és szép programokat a jelenlevők feltöltekezésére.Örömmel jöttünk öten, hosszú utat megtéve ,kicsit fáradtan az út kihívásait és a fizikai, több száz km-ben mérendő távolságot magunk mögött  hagyva,de itt vagyunk és ez igazol, minősít minket.Bízom abban, hogy  úgy, amint a lélek síkján talál maradandóan  egymásra  minden ember, minden közösség, így a Darócokat  e napok alatt ez a tiszta és egymást átölelő szándék kovácsol nagycsaládi közösséggé ,melyben sorstársakként a kisebb testvér a nagyobb,  talán tehetősebb testvér mellett egyenlő félként állhat meg,meghallgattatásra lelve ,együttérezést találva  és  osztozva a közös örömben is, amire hivatott ez a találkozó.

Hoztuk lelkesedésünket, cifra ruhánk páratlan szépségét és minden igyekezetünket, amivel felzárkózhatunk e találkozó szebbé és gazdagabbá tételéhez.Ígéretes folytatás előtt áll ez a nemes célt szolgáló kezdeményezés,melynek értelmében a soron kövekező találkozót Erdélyben, Kalotaszeg legkisebb, csupán 100 lelket számláló faluközösségében, NÁDASDARÓCON szeretnénk megtartani 2013 nyarán.Mert  egy láncszem vagyunk a tizenhármak sorában, szeretnénk múltat  és jelent egybevetve, jövőbe néző reménységgel egy olyan közösséget vállalni és erősíteni a továbbiakban is egy gyökér hajtásaiként, amiben nem a számbeli nagyság vagy kicsiség a mérvadó, hanem a sajátságaink értéket adó kövei,az egymásra figyelő, szeretetteljes lelkület és sorsközösséget vállaló kitartás . Ehhez kérjük az Úristen mindennapi jelenlétét és védelmező, áldó kezét !"

(elhangzott Várdarócon a helyi TV-interjú rendjén 2012. Aug. 25-én JUHÁSZ KLÁRA lelkipásztor tolmácsolásában)

E felejthetetlen és emlékezetes együttlét okán köszönetet mondunk  házigazdáink önzetlen és családba fogadó szeretetéért,  Micheli Zsolt  polgármesternek a szervezésben  oroszlánrészt vállaló fiatalos lendületéért, az eszéki kirándulásért,a magával ragadó néptáncbemutatóért, a zenét értékelő ,érző és örömmel táncoló sok fellépőért, a tapasztalatokért , a látottakért, a beszélgetések áldott lehetőségéért , barátságok szorosabbá válásáért , az ottlétért, ami  valóban erőtöbbletet és feltöltekezést nyújtott  számunkra.Isten gazdag áldása kísérje valamennyiünk életét, gondviselésében pedig legyünk védettek a 2013-as viszontlátásig is!

A találkozó eseményeiről így számol be az Új Magyar Képes Újság.

Honlapunk Képgaléria menűjében
IDE KATTINTVA is elérhetik Olvasóink a nádasdaróciak által készített fotókat.
EBBEN AZ ALBUMBAN pedig a tibolddaróciak fényképeit nézhetik meg Olvasóink.


További, csaknem 300 fotó a Facebook-on is elérhető az esemény sorozaról
IDE KATTINTVA.

                                                      

Aug.27- Szept.3. között Egyházmegyei Ifjúsági Tábornak adott otthont a ZSOBOK-i református  egyházközség. Korosztálynak megfelelően ifjaink közül ketten vettek  részt a táborban, név szerint BARÓTI ZSOLT és GERGELY BOTOND. Közösségformáló és építőjellegű volt a hét a résztvevő ifjaink  számára, nevelőknek, vezetőknek, felvigyázóknak pedig  erőben és türelmes  jókedvben megalapozott órákat adott  Isten a  feladataik elvégzéséhez.

 

 

SZEPTEMBER

(FÖLDANYA HAVA)

NÉPI MEGFIGYELÉSEK 

Szeptember 1. Egyed napja: Ha esik, enyhe tél lesz – meg egész hónapban eső, lévén negyvenes ez a nap. Ha az eső mellett égzengés is van, akkor jövőre jó termés várható.
Szeptember 8. Fecskehajtó Kisasszony: Amilyen az időjárása, annak az ellenkezője jellemzi az egész őszt.
Szeptember 14. Lambert napja: Jó időjével jó tavaszt jövendöl.
Szeptember 29. Mihály napja: Ha ezen a napon dörög az ég szép lesz az ősz, de nagy tél következik: "Szent Mihálykor keleti szél, nagyon kemény telet ígér."
Szeptember második fele: Gyakran tapasztalható szép késő nyárias időjárás, melyet vénasszonyok nyarának is szokás nevezni.

___________ 

A nagyvakáció végeztével egy új tanév küszöbére léptek kezdők és haladók,becsengettek óvodásoknak és iskolásoknak egyaránt. Kis faluközösségünk bővült létszámú gyermeksereggel indult el az új tanév ismeretszerző útjára annak reményében, hogy a tudásszomj nyomán szép eredmények koronázzák  szellemi tárházukat. Isten adjon erőt, kitartást, türelmet és bölcsességet nevelőknek és nevelteknek az együttműködés áldott lehetőségeinek megéléséhez.

 

 

OKTÓBER

(MAGVETŐ HAVA)

NÉPI MEGFIGYELÉSEK

Az október ha zivataros, hideg és szeles tél várható. S a jövő tavaszra is jövendöl: úgy tartják, hozzá hasonló lesz majd a március időjárása.
Ha októberben még meleg az idő, annak a böjtje egy hideg februárral jön el, az október szelek pedig enyhe januárt hoznak.
Ha október végéig kitart a meleg, őszi idő, az hideg télelőt is jelenthet.
Október 21. Orsolya napja: Ha ezen a napon szép az idő, akkor karácsonyig meg is marad.
Október 26. Dömötör napja: Ha ekkor hideg szél fúj, nagyon hideg lesz a tél is.

                                                                              ________________

18-án életének 65-ik évében váratlan hírtelenséggel elhunyt  özv. BALÁZS MALMOS JÁNOS gyülekezeti tag. Családtagjait mielőbbi vigasztalásban kívánja részeltetni az életnek és halálnak Ura, hogy gyászuk csendes és Isten akaratában megnyugvó legyen.

                                        

23-án méltóságteljes megemlékezést kívánunk az 1956-os forradalom hőseiről !

Márai Sándor

Mennyből az angyal

"...És kérdik, egyre többen kérdik,

Hebegve, mert végképp nem értik-

Ők, akik örökségbe kapták-

Ilyen nagy dolog a Szabadság?

Angyal, vidd meg a hírt az égből,

Mindig új élet lesz a vérből..."

25-től bűnbánati istentiszteletet tartunk esténként 19 órai kezdettel, mely alkalmakra szeretettel várjuk híveinket

                                                                             

28-án, vasárnap a 11 órakor kezdődő, úrvacsoraosztással is egybekötött istentiszteletünk az 1517.Október 31-ei REFORMÁCIÓ 495. emlékünnepe alkalmából kovácsol ismét eggyé. Az úrasztali jegyeket ez alkalommal  hálás köszönettel vesszük özv.GÁSPÁR ERZSÉBET asszonytestvérünktől,kinek  életére Isten gazdag áldását kérjük.

"Az igaz ember pedig hitből él"

(Róma 1,17)

SOLA FIDE!-Egyedül a hit!

---

 Luther Márton

 Hol nincs a polcon Biblia,

Üres, kietlen ott a ház,

Könnyen bejár Sátán oda

S az Úr Jézus ott nem tanyáz.

Azért, hát, ember, bárki légy,

Egy-két filléred csak kerül,

Egy Bibliát sietve végy

Az ördög ellen fegyverül. 

 

SOLA SCRIPTURA!-Egyedül a Szentírás!

---

Kálvin János

"Szívemet neked ajánlom fel, Uram.Készségesen és őszintén.K.J."

(Cor meum tibi offero, Domine.Prompte et Sincere.JC)

Solus Christus!-Egyedül Krisztus!

---

"...újuljatok meg lelketekben és testetekben..."

(Efezus 4,22-24)

 

 

NOVEMBER

(ENYÉSZET HAVA)


 

NÉPI MEGFIGYELÉSEK

Novemberben 11. Márton napja: Márton napjához kötötték az első télies jelleg megjelenését.
November 19. Erzsébet napja: Erzsébet „fehér lovon jön”, jelezve, hogy a hó közepén következik be sokszor az első havazás.
November 25. Katalin napja: „Ha Katalin kopog, a Karácsony locsog”. Ez azt jelenti, hogyha Katalin napján fagyos, téli idő van, akkor Karácsonykor enyhe idő lesz. De ez fordítva is lehetséges, tehát "ha Katalin locsog, a Karácsony kopog".
                                                                                 _____________

Elsején, halottak napján, más néven "lölkök napján", halottak emlékezetén ma is elengedhetetlen az elhunyt szerettünk sírja feletti gyertyagyújtás, az elcsendesedés." A  síroknak  az ünnepen virággal való díszítése, a sírkeresztek megkoszorúzása katolikus körben alig több, mint 150 éves szokás. A szokás a szegedi magyarság körében a 19. sz. első felében vált a bevándorolt német polgárság  hatására mind általánosabbá. A síron való gyertyagyújtás a békéscsabai evangélikusság körében az I. világháború idején tűnt fel a távolban elesett hozzátartozók emlékezetére. Nyilván hasonló szándékú a magyar reformátusok között is..."    (v.ö.Magyar Katolikus Lexikon)

 

Juhász Gyula

CONSOLATIO

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,

Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

Emlékük, mint a lámpafény az estben,

Kitündököl és ragyog egyre szebben

És melegít, mint kandalló a télben,

Derűs szelíden és örök fehéren.

Szemünkben tükrözik tekintetük még

S a boldog órák drága, tiszta üdvét

Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt

És élnek ők tovább, szűz gondolatként.

 

22-én Egyházmegyei Esperesi Vizitációra került sor, mely alkalommal a  négy tagú Bizottság számbavette  a gyülekezet ügyvitelét, találkozott a  presbiter atyafiakkal  és a gyülekezettel. Együttlétünkre Isten áldását kértük és kaptuk, de elengedhetetlen , hogy köszönetet mondjunk mindazon testvérek fáradozásááért és áldozathozataláért, akik asztalt terítettek és gondoskodtak a betévő finom falatokról is a nap során.

28-tól az adventet megelőző bűnbánati szolgálatok d.u.17 órakor kezdődtek

 

 

DECEMBER

(ÁLOM HAVA)

                                                          

                               NÉPI MEGFIGYELÉSEK

December 6. Miklós napja: Ha napján hó esik, vége az enyheségnek.
December 13. Luca napja: A következő tizenkét nappal is a jövő év időjárását mutatja, havonként (pl. amelyik napon esik, az azzal páros hónapban is esős lesz az idő).
December 24. Szenteste: Ha csillagos az ég az éjféli misekor, akkor sok kukorica lesz.
December 25. Karácsony napja: Ha tiszta, napos az idő, akkor száraz nyár, jó gyümölcstermés, sok bor várható.
December 26. Karácsony másnapja, István: Ha szép, napos idő van, akkor mindenből jó termés lészen.
December 31. Szilveszter napja: Éjszaka, ha szépen ragyognak a csillagok, akkor bőséges aratás és szüret várható. Ellenben, ha szilveszter éjjel esik, újév reggelén már süt a nap, akkor rossz lesz a termés. Az esztendő utolsó estéje, s a következő év első napja időjárása ha egyforma, akkor együttesen jó termés, gazdag esztendő várható.

                                                               ________________

Baja MIhály

ADVENTBEN

Körültünk néma, vad sötétség,

Gyűlölség átka a szívünkben,

Fogytán a kenyerünk a kasban,

Szűkölködünk a lelkiekben.

Oh balzsamosztó jobb kezével

Ennyi fájó sebet ki köt be?

Ki gyújt nekünk fényt e homályban

Vagy benne járjunk mindörökre?

Te vagy, Uram, a mi KIrályunk!

Kelj fel a mi segitségünkre,

Kezünket összetéve kérünk:

Adj vidulást beteg szívünkbe.

Küldj Valakit a Te nevedben,

Rá milliók ím, várva várnak,

Kit prófétáltál az atyákban:

Küldj Szabadítót a világnak.

                                                                  

2-án, ADVENT első vasárnapjával kezdődően beléptünk az egyházi félév  ún.ünnepes időszakába. A d.e.11-kor kezdődő istentiszteleten a Máté1,23 Ige-bátorításával léphettünk előbbre  a rendelkezésünkre álló adventi négy hét áldott csendjét keresve és ezáltal készülve a Krisztus -várásra. Addig se feledjük: "Immánuel, velünk az Isten".

Az úrasztali jegyeket  BALÁZS  ISTVÁN presbiter testvérünk és családja adományozta ez alkalommal, akik életére és a  gyülekezetben  végzett szolgálatára Isten áldását kérjük.

Áldott Adventet kívánunk!

9-én, ADVENT második vasárnapján d.e. 11 órára hívogatott a harangszó az istentiszteletre sűrű  hóhullás és vastag hótakaró közepette.E téli szépség ropogós havában előre vezető nyomokat  hagytak a nap során  -céltudatosan és felelősségteljesen-  szavazati lehetőségükkel élők .Közben a  hófedte  domboldalon őzcsalád  talált rejteket ,szelíd tekintettel rábólintva a tél-adta kihívásokra.

16-án, ADVENT harmadik vasárnapján 11-kor kezdődött az istentisztelet.

20-án  kezdtük a bűnbánati istentiszteleteket d.u.17 órai kezdettel

23-án, ADVENT negyedik vasárnapján az istentisztelet d.e. 11 órakor kezdődött.

Füle Lajos

HA CSENDBEN LENNÉL

Ha csendben lennél...Lenne rá okod,

tán felfigyelnél,mint a pásztorok.

Ők hallottak és láttak,mert lehet

az éjszakában angyaléneket

hallani,csak a lélek csendje kell

hozzá, mikor felülről jön az üzenet,

mikor VALAKI nyitja füledet,

s az Ég ,a Föld,a LÉLEK, az anyag

beszélni kezd mind,vagy visszhangot ad.

Ha csendben lennél, szinte hallanád

a molekulák termikus zaját,

sőt hallanál-a földi zaj helyett-

égi Igét és angyaléneket,

szívig elérőt és csodálatost,

s véget nem érő ünnep jönne most!

Istentől áldott, békés és szeretetteljes ünneplést kívánunk!

                                           
24
-én, SZENTESTE 18 órai kezdettel vehettünk részt a karácsonyi ünnepkör nyitó istentiszteletén, melyet a gyermekek és konfirmándus ifjak ünnepi műsora gazdagított. Tanúlságos történetünk által  az időhiányban szenvedő  ember tudatosíthatta a Prédikátor3,1-et, miszerint  mindennek rendelt ideje van és ideje van a nap alatt minden akaratnak. Betlehemi barangolások sorába is felzárkóztunk képes összeállitás kíséretében,mely során eljutottunk a jászolbölcsőhöz is. Az angyaljárás sem maradt el,15 gyermeknek csillogást varázsolva tekintetébe és a hagyományaihoz még ragaszkodó gyermekek és ifjak, fiúk és lányok, ill. férfiak kántálása is átjárta az éjszaka csendjét. A Szeretet ünnepén a karácsonyi evangélium köré tömörülve kaptunk és adtunk nagyon sok szeretetet.

                                               
25
-én, KARÁCSONY első napján d.e. 11 órakor  úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteleten lehettünk együtt. Az úrasztali jegyeket ez alkalommal JAKAB PISTA LÁSZLÓ presbiter testvérünk és kedves családja adományozta, melyért köszönetet mondunk, Isten áldását kérve életükre és szolgálatukra.

26-án, KARÁCSONY másodnapján d.e. 11 órakor ill. d.u. 17 órakor kezdődtek az istentiszteletek  lelki meggazdagodásunkat szolgálva , amik által közel éreztük Isten jelenlétét és az ünneplésünk kiteljesedését is.

27-én, KARÁCSONY harmadik napján a d.e. 11-kor kezdődő istentisztelettel zártuk az ünnepkört, de Isten Igéjének továbbvitelével próbáljuk a mindennapokat is ünneppé tenni: "Azáltal lett nyílvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő Egyszülött Fiát elküldte Isten e világra, hogy éljünk általa" (1 János 4, 9)

 

3o-án évzáró presbiteri gyűlést tartottunk, mely alkalommal számbavettük a 2012-es év eseményeit  eredményeivel és mulasztásaival együtt,  felelősségteljesen hozva meg azokat a döntéseket, melyek a következő év előmenetelét munkálják minden vonatkozásban.

31-én évet záró istentiszteletünk 18 órakor kezdődik a hálaadás jegyében.