2016-ban is

  ÁLDOTT , BÉKÉS ÚJ ESZ TENDŐT KÍVÁNUNK  

HÁLÁRA  IS KÉSZTETŐEN ÉS SOK ÖRÖMRE  OKOT ADÓAN ! 

---

 

JANUÁR
 

(FERGETEG HAVA)

 

Filippi 4, 13

" Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. "

Január elsején ezzel az útravalóval batyuzott fel az Úristen  az évnyitó istentiszteleten, hogy az év  mindennapjaiban, annak bármilyen élethelyzetében  találjuk meg az örök és kiapadhatatlan erőforrást  , hogy a SZERETET -mint legfőbb éltető ereje és  mozgatórugója mindennek- legyen fokmérője  gondolatnak, szónak, hangszínnek , cselekedetnek, amivel egymás felé nyitunk vagy épp zárunk ez új év során.


 

22-e a MAGYAR KULTÚRA NAPJA, a HIMNUSZ, mint nemzeti imádság születésnapja. Annak emlékére lett ünneppé, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban e napon véglegesítette Szatmárcsekén a magyar nemzeti imádság kéziratát,aminek eredeti címe: Himnusz a magyar nép zivataros századaiból.

1828 decemberében jelent meg először Kölcsey Hymnus-a,aminek megzenésítésére határidős pályázatot  hírdetett meg Bartai Endre, a Nemzeti Színház igazgatója 1844.Febr.29-én "2o arany pályadíjat tűzve ki a legjobb népmelódiáért..." ERKEL FERENC írja meg a Himnusz zenéjét, elnyerve a pályázatot.A megzenésített Himnusz 1844.Aug.1o-én szólal meg először nyílvános népünnepségen , majd ugyanazon évnek Aug.2o.napján éneklik el először a budai Mátyás templomban.

 

 


 22-én kísértük utolsó útjára JAKAB FERKŐ ANNA asszonytestvérünket, akit életének 78-ik évében szólított magához Isten. Sok erőt és mielőbbi vigasztalódást kívánunk hátramaradt özvegyének és családtagjainak!

 

24 - 31-e közt ,  az EGYETEMES IMAHÉT  keretén belül felzárkóztunk a világot átfogó programtervezethez, amit a Lettországban élő keresztyének állítottak össze. Vendéglelkészek szolgálatában hallottuk esténként az Ige-szót az 1 Péter 2,9  vezérgondolatát véve alapul: "Arra hivattunk, hogy hírdessük Istennek nagyságos dolgait. " 

Szolgálattevő lelkipásztorok:

24-Vasárnap: JUHÁSZ KLÁRA  -Nádasdaróc lelkipásztora 

25-Hétfő: BÁLINT ZOLTÁN   -Ketesden parókus  lelkipásztor 

26-Kedd: KELEMEN CSONGOR  -Inaktelkén gyakornok lelkész

27-Szerda: JUHÁSZ KLÁRA   -Nádasdaróc lelkipásztora

28-Csütörtök: BABOS-BARABÁS BERTA   -Mákófalván parókus lelkész

29-Péntek: MIHÁLY JÁNOS   -Magyargyerővásárhelyen parókus lelkész

30-Szombat: KEREZSI JÁNOS   -nyugalmazott lelkész , Kolozsvár

31-Vasárnap: JUHÁSZ KLÁRA  -Nádasdaróc lelkipásztora 

A záró istentiszteleten úrvacsoravételben is részesültünk, mely alkalommal BARÓTI JÁNOS presbiter atyafi és családja adományozta az úrasztali jegyeket , a kenyeret és a bort. Köszönetet mondunk a napi elcsendesülések  és együttlétek öröméért,melyeknek hadd legyen foganatja a hívek életében. Köszönet illeti  az asszonytestvéreket is  áldozatos szeretetükért, amit ezúttal is bizonyítottak a vendégeink ellátásában, a változatos és finom vacsorák felhozatalakor. Isten áldja BARÓTI  HAJNAL, JANKÓ KATUS, BALÁZS MELINDA, SZÉKELY CORINA és GERGELY ÉVA életét. 

 

 

 

 

FEBRUÁR  

(JÉGBONTÓ HAVA)


6-án kísértük utolsó útjára özv. JAKAB FERKŐ JÁNOS egyháztagot, akit életének 79-ik évében szólított magához Isten. A vigasztaló szó a hátramaradt szeretteinek szól, akiknek családfájáról alig két hét elteltével két főág metszetett le , az édesanya és az édesapa is . Isten akarátában megnyugvó, csendes gyászt éljetek  mielőbbi vigasztalódással!

Böjtfő nagyhetében a bűnbánati istentiszteletek d.u.6 órakor kezdődnek.


14-én, BÖJTFŐ vasárnapján az úrvacsorával egybekötött istentiszteletet 11 órától kezdtük , belépve  a nagyböjt időszakába, annak tudatában, hogy az előttünk álló 4o napos nagyböjtben  értelmet nyer minden olyan lemondás, megvonás, aminek eredményeként megtisztulás történik testben, lélekben és gondolatokban egyaránt. A böjtnek ilyenként vállalható formáit érdemes komolyan venni, benne kitartóvá is válni, lélekben fejlődni, mert áldott lehetősége ez a húsvét ünnepkörére való készülődésünknek . A böjtben ugyanis ünnepre készülődő emberekké válunk nem csupán külsőségekben, hanem mindenek előtt lelkiekben. 

"Akár eszünk, akár iszunk, mindent Isten dicsőségére cselekedjünk"

/1Korintus 10, 31/     

 

Csendes alázatban megélt böjti időszakot kívánunk! 

 

Az idei többszörös természetes apadás után különös öröm,hogy  egy család  bővülésével  gyarapszik a gyülekezeti közösség  is .

A  keresztség sákramentumában részeltettük  UNGVÁRI MÁRTON és CSILLA fiatal szülők elsőszülött gyermekét. KINGA REBEKA  felcseperedésére és neveltetésére  , valamint szerető  szülei, keresztszülei életére Isten gazdag áldását kérjük! 

 

MÁRCIUS

(KIKELET HAVA)

x

6-án egy KUBA-i szinezetű együttléten voltunk együtt a délutáni órákban  a KERESZTYÉN NŐK VILÁGIMANAPJA  alkalmából. "Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket..." (Mk 1o, 14) alapján indúlt a liturgiai rész, ami KUBA  bemutatásával folytatódott és szeretetvendégséggel ill. egymás megajándékozásával zárult.

x

15-én 168 év távlatából méltó emlékezést és békés ünneplést kívánunk!

x

2o-án VIRÁGVASÁRNAP egyedi gyülekezeti esemény, KONFIRMÁNDUS TALÁLKOZÓ volt, ami ünnepélyes keretek közt a d.e. 11 órakor tartott istentisztelettel és közös úrvacsoravétellel kezdődött ,majd az együttlét örömében a jegenyei vendéglőben folytatódott.

A 2ooo-2015 közti időszakban konfirmáltak, név szerint JAKAB FERKŐ ATTILA, JAKAB P.HAJNAL, SZÉKELY BENJÁMIN-OTTÓ, BALÁZS SZABOLCS, GÁSPÁR ANDREA, BARÓTI SZILÁRD, KOVÁCS HUNOR, BARÓTI ZSOLT, GERGELY BOTOND, JANKÓ HENRIETTA, JAKAB P. BRIGITTA, SZÉKELY GERŐ-PÉTER és FRANCISC RENÁTA életére Isten gazdag áldását kérjük!

Ünneplő Gyülekezet! Év elején nem csak számadással tartozunk egy elmúlt év eseményeit kiértékelve, legalább annyira fontos az új év potenciális eseményeit, lehetőségeit is látni, rendhagyó eseményeket bejelölni a zsebnaptárba és esetleges rendkívüli eseményekről is terveket szövögetni. Én ezt gyülekezeti lelkipásztorként idén is megtettem.Virágvasárnaphoz érve e naphoz hagyományosan köthető konfirmáció 5 évnyi  kiesése  láttán hamar összeállt bennem az elképzelés, melynek nevet is adtam: Konfirmándus Találkozó -13 ifjúval, egykori konfirmándussal, akiket sok szeretettel és tisztelettel köszöntök.

Azt gondolom, nem lehet ma, 2016 Virágvasárnapján úgy együtt lennetek, körülülve az úrasztalt, hogy ne emlékeznétek mindenek előtt a felkészítőtök 2 évére, melyben együtt készültünk, együtt izgultunk és imádkoztunk - szülők , családtagok, gyülekezet- azért, hogy legjobb tudásotok szerint feleljetek majd a Haidelbergi Káté 129 kérdésében elmélyülve,... a hitvallástételetekre és első úrvacsoravételre, melyre felhatalmazást kaptatok...

Miért neveztettek keresztyénnek? -kérdeztem egykor és ti feleltetek a 32.kérdésre:"mert hit által Krisztusnak tagja vagyok, azért, hogy az Ő nevét valljam, magamat neki élő hálaáldozatul adjam." A kulcsszó a HIT, mely ha mustármagnyi is, tudja, hogy van egy sziklaszilárd alap, maga Jézus Krisztus, akinek áldásait csak akkor s addig lehet élvezni, míg figyeltek rá.Életetek vándorútján ne sajátitsátok ki a kormánykereket, mert a konok ellenállásnak mindig megvan az ára.Jönnek a vakvágányok és lejtők, ha úgy vélitek, hogy a nagykorúnak minden szabad. Igen, szabad, de nem minden használ! Sajnos emberek hiteltelenné tudnak válni, elrettentő példák tudnak lenni, de Isten örökérvényű Gazdája életeteknek. Kövessétek őt, fogadjátok tanácsait, figyelmeztetéseit, olvassátok az Írést, hogy elmondhassátok a legszebb hitvallást Pálhoz hasonlóan: Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.(Galata 2, 16) Konfirmándus Találkozón ez a legszebb megerősítése egykori fogadalomtételeteknek, ha Ő él bennetek.Minőségi élet csak ott van, ahol Krisztus lakozik, ha az ő szeretete a mozgatórugója szavaitoknak és tetteiteknek és az ő békessége, bocsánata, szelidsége a fokmérője a ti lelkületeteknek.

A meghívón az 1 TIMÓTHEUS 6, 1o-12 verseit idéztem, avégre, hogy épitsétek be mindezeket saját életetekbe és mások szolgálatába.Ha Krisztus tulajdona vagytok, bizonyitsátok életetekkel! Ez feladatotok.Vállaljátok örömmel édesanyaként, gyermekek nevelésében, tanulókként  vagy már pénzkereső felelős emberekként. Krisztus közösséget vállal és egyben kezességet is értetek! Legyen ez egy megfontolandó útravaló számotokra minden élethelyzetben.Isten áldja életeteket és  tegyen kitartóvá hitetek megélésében ! "

/ ünnepi beszéd JUHÁSZ KLÁRA lelkipásztor tolmácsolásában /

 

ÁPRILIS

x

MÁJUS

x

F.é. Május 26-29-e közt házigazdái voltunk Nádasdarócon az EAST-WEST  európai projekt romániai társ-képviseleteként annak a rendezvénysornak, mely célul tűzte ki , hogy találkozási lehetőséget biztositson a projektpartnereknek és az általuk képviselt polgároknak , ezáltal erősítve a társadalmi szerepvállalást .A tevékenységek 4 prioritáson keresztül valósultak meg. Az utóbbi témakör mentén haladva, pénteken a fórum-beszélgetésen dr.MAGYARI NÁNDOR LÁSZLÓ szociológus, a BBTE adjunktusa  'A kirekesztő és befogadó társadalom, ill.gondolkodásmódok ' címmel tartott érdekfeszítő előadást a roma/cigány kérdés felvázolásával. Fontosnak tartva a pozitiv példák megláttatását is, mint amik önkéntesekből, vagy intézményesített formában, akár egyház berkein belül, ill.támogatásukkal történnek, az előadók sorában MOLNÁR JULIANNA,az AKSZA Utcagyermek Missziós Ház igazgatója /Kolozsvár és Dr. SÁROSI ARTHÚR, a DIAKONIA KERESZTYÉN ALAPITVÁNY elnöke tartott előadást. Ezt követően a Zsoboki Gyermekközpontban találkozhattunk a bentlakó 6o gyerekkell is, édességcsomaggal kedveskedve a közelgő Gyermek-napra való tekintettel.

Amint a Tv-stábnak és a Kolozsvári Rádiónak is elmondtam az interjúban: Nádasdaróc, a csupán 98 tagot számláló faluközösség kiváltságos helyzetben van éppen annak ténye okán, hogy beletartozik a Kárpát-medencei Darócok nagy családjába. A 13 daróc nevű település -5 erdélyi, 4 mo-i, 2 felvidéki, 1 délvidéki és 1 kárpátaljai- ilyenként nem csupán tud egymásról, hanem kapcsolatot is ápol, évente megszervezve a soron következő találkozásokat előzetes egyeztetés rendjén.Nyílván, a tájjelegnek megfelelő népviseletünkkel., táncunkkal kiváncsi tekinteteket vontunk magunkra az évek során, így több alkalommal hívtak kulturális műsorral a felvidéki Nagydaróc önkormányzatának vezetői , mely együttlétekből barátságokra és bizalomra is épülő kötődések jöttek létre az évek során.Tulajdonképpen ebből a 'múltból' nőtte ki magát az a többszörös bizalom, melynek eredményeként felkértek a projekt romániai/erdélyi képviseleténelk elvállalására, amire örömmel válaszoltam, a szervezés oroszlánrészét is vállalva...

Utólag is úgy vélem, megtiszteltetés Nádasdaróc részére, hogy házigazdája lehetett ennek az európai projektnek, mi több, egy fontos láncszeme is, amely Kelet-Nyugat kapcsolódási pontjait sok téren erősíthette és még szorosabbá teheti, a valós és vélt előítéleteket, válaszfalakat felszámolhatta, égető kérdésekre megoldási javaslatokat téve épp a gondolatok kicserélése, nyílt és közvetlen beszélgetések rendjén, egy közös céltól vezérelten.

Köszönöm az együttlét örömét, amit a 4 napon keresztül tartalmas előadásokban, építő beszélgetésekben tudtunk megélni együtt a cseh, a szlovák, a spanyol és helyi képviseletekkel.Ha az érkezéskor kit-kit saját nyelvén, közvetlenül köszönthettem -Isten hozta!, Vitajte!, Bienvenída! - , a vasárnapi istentiszteletet követő búcsúszóval a viszontlátás reményében bocsáthattuk útjukra a képviseleteket. Legyen áldás további együttmunkálkodásunkon, soron következő találkozásainkon !  -JUHÁSZ KLÁRA református lelkipásztor, a találkozó helyi szervezője

 

 

 JÚNIUS

x

2- án kísértük utolsó útjára a faluközösség legidősebb tagját, özv. BALÁZS LÉTA KATALIN asszonytestvérünket, akit életének 9o-ik évében szólított magához a gondviselő Atya. Megszomorodott szívű családtagjainak Isten akaratában megnyugvó csendes gyászt kívánunk.

x

11- re napoltuk, de ki nem hagytuk volna a várva-várt GYERMEK-NAPOT A változatos kinti és benti programokban való részvétel fokozta az együttlét örömét a  lélek csendje, majd sok játék, vetélkedők, nevetés közepette. Köszönet a kedves figyelmességekért és ajándékokért, amik külföldi ismerősök és barátok adományából is örömszerzővé váltak. Ilyenként köszönet a szép könyvekért és gyermekruhákért BÁNHEGYI BOGLÁRKÁNAK  ( Bp.), a cseh barátoknak a szines doboznyi sokféle írószer-kellékért, a szlovák és spanyol barátoknak az édességekért, valamint az anyukáknak a nagyon személyreszabott csemegékért, üdítőkért. Hálával e szép napért, áldást kérek e kisszámú, de összetartó 11 fős gyermeksereg életére! 

 

JÚLIUS

x

 

A Kárpát-medencei Darócok 6.Találkozójára f.é. Aug.5 - 7-e közt került sor a határmenti Fülpösdaróc és a tőle 40 km-re fekvő Beregdaróc szervezésében.
A képviseletek többsége megérkezett a péntek délutáni megnyitóra, ahol Fülpösdaróc polgármestere, KOVÁCS CSABA házigazdaként fejezte ki örömét az együttlétért, mi több, ennek fokozásául éjszakába nyúló jó hangulatot teremtett helybelieknek és vendégeknek több zenész bevonásával.
A szombati eseményekbe mi is bekapcsolódtunk egy ígéretes nap elé nézve. A tekintélyes múlttal rendelkező 16. KENDERES NAPOK rendezvényein belül a 940 főt számláló Beregdarócra busszal utaztunk, mely utazást könnyed beszélgetések, a viszontlátás öröme és a gyepesi küldöttséggel való ismerkedés járt át. Sikerült alapinformációkat is megtudnunk , nevezetességekre is rálátnunk KOVÁCS LÁSZLÓNÉ ANIKÓ jóvoltából, aki a Panoráma Világklub Szamos vidéki elnökeként mérhetetlen örömmel közelített valamennyiünk felé, a határtalan összefogás értékeinkért vezérfonalát is szívünkre helyezve.

Az ünnepélyes megnyitó d.e.1o órakor kezdődött, amikor PÁLINKÁS GYÖRGY beregdaróci polgármester köszöntötte a hivatalos és mögé felsorjázott világi és egyházi méltóságokat. A rendezvény fővédnökei közül JAKAB ISTVÁN, az Országgyűlés alelnöke üdvözlő gondolatokkal szólt a jelenlevőkhöz, az összetartozás fontosságát hangsúlyozva, melynek szép bizonyítékát a Daróc-találkozó is hűen alátámasztja.
Testvértelepülések közti zászlócsere, címerek leleplezése és megáldása, díszpolgárrá avatás, érdemérem díj és bronz emlékérem átadása, kiállitás megnyitása -a teljesség igénye nélkül- képezték az ünnepélyes keretek közt megejtett főbb események sorát.
A színvonalas, magával ragadó kulturális műsorban nyírségi tánccsoportok, helyi és az erdélyi testvérfalu kórusfellépései fokozták a fergeteges hangulatot. Mindezek mellett gyermekek számára kreativ-sarok működött, a főzőversenyben résztvevők ügyeskedtek finom falatok elkészítésével, lehetőség nyílt a tájjellegnek megfelelő szorgos asszonykezek varrottas munkáinak megcsodálására, mi több, szövőszékben készíthető szőtteshez adhattuk legjobb igyekezetünket, ujjlenyomatunkat, felejthetetlen élményt szerezve az autentikus szövés röpke felvállalásával.
A Daróc-képviseletek köszöntése után a Motiva zenekar koncertezett, amit az esti Holdviola nagykoncert követett, s mintegy méltó zárásaként a 2 napos rendezvénynek, a tüzijáték élményeivel zárultak a 16. Kenderes-Napok.

Vasárnap az ünnepi istentisztelet keretén belül a fülpösdaróci lelkésznő Ige-szolgálatát NAGY ADÉL, az erdélyi Recsenyéd testvérfalu unitárius lelkészének köszöntő gondolatai követték, majd felkérésnek eleget téve a Daróc-találkozó képviseleteihez szóltam:

"Tisztelt jelenlevők, kedves Daróc-képviseletek , szeretettel köszöntök mindenkit!

Nem lehet ma úgy megállnom itt -eleget téve a felkérésnek-, hogy ne emlékeznék a Daróc-találkozó rendjén a 2oo8-tól kezdődő eseményekre. Mindenekelőtt arra a 2008-as nyárra, amikor egy lelkes motoros csoport elindult Tibolddarócról (H) GÁL ISTVÁN, Pege barátunk kezdeményezésére attól a kiforrott szándéktól vezérelten, hogy feltérképezzék a Kárpát-medencében létező 'daróc' nevú települések apraja-nagyját. Önkéntelenül is leperegnek előttem az eddigi találkozók helyszínei, nevezetesen Tibolddaróc (H), Várdaróc( Dráva-szög), az erdélyi Nádasdaróc, majd Bálványosdaróc és Királydaróc sajátos eseményei, amiket szép emlékként örzök hozzátok hasonlóan.
Nem tagadom, a 3. Találkozó mentén hosszasabban elidőztem, hiszen 2013. júliusán a kalotaszegi kis falunk, Nádasdaróc volt a vendéglátó házigazda. Mivel oroszlánrészt vállaltam a szervezésben, jól tudom, milyen sok előkészülete van a legapróbb részletekig terjedően minden mozzanatnak és azt is , hogy a befektetett idő, megannyi feladatra irányuló összpontosítás nem hiábavaló, mi több, eléri célját és áldásos is, mert egy építő, jó ügyet képviselünk általa.
Méltán mondhatom, hogy az általatok szervezett Kárpát-medencei Darócok 6.Találkozója is elérte célját. Ennek leghűbb bizonyítéka, hogy itt vagyunk a daróc-családfa főágú hajtásaiként, -együtt , a végekről jőve.
Bennem jó ideje hangsúlyozottá vált, hogy kiváltságos helyzetben vagyunk a darócok nagy családjában tudva magunkat és egymást.
Minden vérségi, testvéri kapcsolataink mellett ez egy becsülendő többletünk, ami örömmel tölthet el. És öröm az is, hogy évről-évre élünk ezekkel az áldott lehetőségekkel, nem csak felületesen, hanem nyílt szívvel, barátként közelítve egymás felé, rálátva közösségi vagy épp egyéni életünk örömeire és nehézségeire is. Ajándék, hogy ma, 2o16.Aug. első hétvégéjén békében lehetünk együtt és magyarul csendülhet fel ajkunkon a hála, az énekszó, a fohász, mi több, kilencszeresen egybefonódva a jelenlevő képviseletek által, mely éneknek s imának visszhangja betölti nem csak e kis templomot, de szívünket is.
Hiszem azt, hogy ez a visszhang -amiben ott feszül történelmi múlt és jelen, szétszaggattatás és mégis egység, hiányérzet és befele hullatott könnyek Szabó János tibolddaróci alaptag elvesztéséért, illetve a hála az itt levőkért- a nagyon vegyes emberi érzésekkel mégis erőtöbblet-útravalónk, ami kísérni fog haza vezető utunkon is.
Sőt, ez az útravaló kötelez is arra, hogy jól kamatoztassuk, legyünk hang és szó és cselekedet ott, ahol tovább kell élnünk -Erdélyben, Felvidéken, a Dráva-szögben...legyünk szó, mely kiált és kiáll értékeink mellett, hitünk, hagyományaink mellett, szó, mely kiált s kiállva őrzi egyedi és elegyítetlen kultúránkat, őrzi ékes magyar nyelvünket...legyünk szó és visszhang, ami tettekben méressék meg...mert nem elég, ha csak közünk van egymáshoz, mindennek hitelességét a köszönés-formulánk mellett a szó és tett összhangja igazol.
Kívánok épséges hazautazást, hazaérkezést , a jövőre nézve pedig vágyakozást egy soron következő, építő együttlét után. Addig is hordozzuk egymást imádságainkban, szeretetünkben, az Úristen ígéretébe is töretlen hittel kapaszkodva: Veletek leszek minden napon.../Máté 28.rész/..."


A fenti eseményekről készült fotóösszeállítással is hamarosan találkozhat a Kedves Olvasó.

 

 AUGUSZTUS 

x

28-án ÚJZSENGE hálaadó istenteszteletén úrvacsoraosztásra is sor került, mely jegyeket ez alkalommal JAKAB FERKŐ JÁNOS (nr.51.) presbiter testvérünk és családja ajándékozott. Isten áldását kérjük életükre, gyülekezetünkben végzett szolgálataikra!

 

SZEPTEMBER 

x

9-én Szentlászlón, a RÉGIÓS NŐSZÖVETSÉGI TALÁLKOZÓN képviseltettük gyülekezetünket is . Dr.BUZOGÁNY EMESE kórházlelkész szolgálata után külföldi és hazai lelkésznők előadásai gazdagították a programot, amit kiscsoportos beszélgetés követett, majd  szeretetvendégség zárt. Istennek legyen hála az áldásos együttlétért! 

x

12-én iskolakezdés, ismét elindulnak az új tanévbe a kisiskolások és nagyobbak. Az ingázáshoz  kitartást, valamint napi tudásszomjat és szép eredményeket kívánunk a gyermekseregnek és ifjainknak: Dorottyának,Blankának, Ádámnak, Dávidnak, Palikának, Ábelnek, Anettnek, Krisztinának, Nórának, Viviennek, Gerőnek, Renátának és Brigittának.

A hónap során ismét elkezdtük  a szombatonkénti vallásórát, szeretettel hívom és várom a lelkes kis csoportot  a bibliai élményszerzésekhez is !

x

25-én a zsoboki lelkész, BARTA ISTVÁN beiktatására volt  hivatalos  Nádasdaróc lelkésze és gondnoka . Az egyházmegye lelkészei és gondnokai közé felzárkózva Isten áldását kértük a lelkipásztor és családja életére, szolgálatára, a gyülekezettel összefonódó  békés együttlét megélésére!

 

OKTÓBER

 x

2-án, a színpompás ősznek kellemes, napfényes délutánján  sor került az őszi Egyházmegyei Nőszövetségi Találkozóra, melynek színhelyéül évek óta a Csucsa-i elárvult templomot választották s töltötték meg képviseleti alapon a gyülekezetek  asszonyai. MOLNÁR IRMA  nyugalmazott lelkész, volt nőszövetségi elnök igehírdetését követően köszöntések hangzottak el . VINCZÉNÉ KUPA MELINDA  nőszövetségi elnök beszámolt az év eseményeiről, az áldásos együttlétekről, tevékenységekről, bátorítva az asszonyokat a jövőbeni feladataik állhatatos végzésére . A gyász feldolgozása címmel VARGA ZOLTÁN türei lelkész-lelkigondozó beszédes és közérdekű előadásával  lekötötte a figyelmet, konkrét , megfogalmazott kérdésekre is választ adva. Együttlétünk szeretetvendégséggel zárult, köszönet ezúttal is az áldásokért! 

x

6-án , méltó emlékezéssel a szabadságharc hőseire

 

Juhász Gyula

ARAD

Arad, örök magyar gyász  szép arája,

Feléd suhan ma sójajunk, feléd,

Ki élsz sötéten és némán az árva 

Maros-mentén, mi zúg ma gyász-zenét.


Kincses Erdély öléről ered le 

És erre tart a bánatos folyó,

Mély morajában sír Erdély keserve,

Mint tárogatón zengő bújdosó.


Arad! Köszönt a csonka Magyarország

s tört lobogóját lengeti neked,

mely fátyolos, mint ez október-est.


De még lobog és égi kezek óvják, 

Selymére örök, győztes glóriát von

A Krisztus jobbján - ama tizenhárom!

x

13-án megszületett VARGA JÁNOS és ROZIKA második gyermeke, Bella. Isten éltesse és áldja a család legkisebb tagját szeretteivel együtt! 

x

 

1517.OKTÓBER.31-én...

ILLYÉS GYULA

A reformáció genfi emlékműve előtt 

-részlet-

Száznegyvenhármat léptem:ez a hossza

a szobor-sornak. Hírnök, ki megölt

milliók végső tisztelgését hozza,

úgy mentem el rajvonaluk előtt.

Kálvin, Knox, Fárel, Béza! S bika-fővel

a hadra kelt hit zord hadnagyai,

a Vilmosok! és Coligny és Cromwell

ők néztek rám - s a szablyás Bocskay.


Hiszed, hogy volna olyan -amilyen

magyarság,ha nincs -Kálvin?

Nem hiszem.

Vagy mást mondok:szobádban volna villany,

ha nem lép Giordano Bruno a tűzbe-

Hol kezdődött, hogy atomerő is van,

s holnap rakétán repülsz ki az úrbe-

Övék az érdem, kiket sem a máglya

nem riazthatott vissza, sem a gálya,

sem harcaik bukása,

a léptenként fölmeredő "hiába"!

Látták, vagy nem a céljuk, 

azt jól látták, hogy nincs visszafelé út,

a múlt, ahogy füst-vetve összeomlott, 

úgy lökte őket, mint lőpor az ólmot:

előre! és ők vállalták a sorsot.

Mondd hát velem, hogy dicsőség reájuk!

/1946/

 

 

 NOVEMBER

()

x

 

DECEMBER

()

x

József Attila

TÉL

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, 

Hogy melegednének az emberek.

Ráhagyni mindent, ami antik, ócska,

Csorbát, töröttet s ami új, meg ép.

Gyermekjátékot-ó!, boldog fogócska!-

S rászórni szórva mindent, ami szép.

Dalolna forró láng az égig róla

S kezén fogná mindenki földiét.

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,

Hisz zúzmarás a város, a berek...

Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni

És rakni, adjon sok-sok meleget.

Azt a tüzet, ó, jaj, meg kéne rakni, 

Hogy fölengednének az emberek!

x

Vallásóra keretén belül ismét örömszerzésben lehetett részük a gyerekeknek. Nemrég bővült ez a kis kör, így 13 nyílvántartott gyerek kerekíti a létszámot.A jelenlétek zömét a helybenlakók közül 9-1o gyerek alkotja -Vivi, Nóra, Anett, Krisztina, Dorottya, Rebeka, Ábel, Ádám, Dávid és Palika- akik fogékonyak és készségesek is sok jó  vállalására, megélésére. A puttonyos, ősz szakállú Mikulás adagokban lepett meg  sok változatos és hasznos ajándékával, könyvekkel, macikkal, ruhákkal, , apró édességekkel és a kihagyhatatlan  jelképes értékű virgáccsal, amiket örömmel, lelkesedéssel és hálás köszönettel vettünk birtokunkba . Beszélgettünk a Mikulás lappföldi életéről, elképzeltük az íróasztalán tornyosuló levélkupacok közt a sajátjainkat s azt is, milyen csoki lehet a kedvence , miközben nassolgat s jókat derül a gyermekek leveleit, kívánságlistáit olvasva. Végül el kellett fogadnunk annak tényét is, hogy  telefonszámát nem adja meg gyerekeknek, lévén, hogy csak anyukákkal tartja a kapcsolatot... Mivel ő már idős, ne lepődjön meg senki, ha kisegítőiből túl sok példányt lát majd mostanság utakon, falvakban, városokban, hisz igyekszik a segitségükkel ajándékokat eljuttatni minden gyerek számára. Örüljetek hát aranydiónak, mogyorónak, a figyelmesség legapróbb valóságának! Mi is ezt tettük  és ezt BOGLÁRKA BÁNHEGYI  budapesti jó ismerősnek, barátnak is üzenjük, aki ez ügy előmozdításáért ismételten sokat tett. Köszönettel!  :)

x